Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

1620. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije, stran 4235.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL L št. 310 z dne 26. 11. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1971 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC), spremembi Uredbe (EU) 2015/2120 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1211/2009 (UL L št. 321 z dne 17. 12. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2120/EU), v delu, ki se nanaša na dostop do odprtega interneta in maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije, določajo pristojni organ, kazenske določbe in način reševanja sporov.
2. člen 
(reševanje sporov) 
Glede reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Uredbe 2015/2120/EU v primeru morebitnega stalnega ali redno ponavljajočega se razhajanja med dejansko zmogljivostjo storitve dostopa do interneta glede hitrosti ali drugih parametrov kakovosti storitev in zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, ki vključuje storitev dostopa do interneta (točka e prvega odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU), se uporabljajo določbe 142., 217., 218., 219. in 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon o elektronskih komunikacijah).
3. člen 
(pristojni organ) 
(1) Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 2015/2120/EU, je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. in 5. člena te uredbe.
4. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, z globo od 20.000 do 50.000 eurov pa pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
– ravna v nasprotju z določbami 3. člena Uredbe 2015/2120/EU,
– ravna v nasprotju z določbami prvega ali drugega odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU ali
– ravna v nasprotju z zahtevo agencije iz prvega odstavka 5. člena ali z določbami drugega odstavka 5. člena Uredbe 2015/2120/EU.
(2) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
5. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 50.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznujejo pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerih letni prihodki iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev so višji od 200 milijonov eurov, če:
– ravnajo v nasprotju z določbami prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 5.a člena Uredbe 2015/2120/EU ali
– ravnajo v nasprotju z odločitvijo agencije iz tretjega pododstavka šestega odstavka 5.a člena Uredbe 2015/2120/EU.
(2) Z globo od 20.000 eurov do 50.000 eurov se kaznujejo pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerih letni prihodki iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev so od 50 do 200 milijonov eurov, če storijo prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznujejo pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerih letni prihodki iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev so nižji od 50 milijonov eurov, če storijo prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen 
(ugotavljanje višine prihodka kršitelja) 
Za razvrstitev kršitelja glede na višino letnega prihodka se za potrebe izvajanja prejšnjega člena uporabljata četrti in peti odstavek 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.
7. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 29/16).
9. člen 
(prenehanje veljavnosti 5. in 6. člena) 
5. in 6. člen te uredbe prenehata veljati 14. maja 2024.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-13/2019
Ljubljana, dne 30. maja 2019
EVA 2019-3130-0005
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti