Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Št. 3540-0011/2019-2 Ob-2200/19, Stran 1110
Občina Tišina na podlagi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 32/18), Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 69/17) ter ob smiselni uporabi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), objavlja
javni razpis 
»Koncesija za izbiro izvajalca obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina« 
1. Predmet javnega razpisa: je izbira izvajalca za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina.
Obseg storitev je podrobneje opredeljen v Odloku o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 32/18) in v Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 69/17).
2. Vrsta postopka: konkurenčni dialog v skladu z 42. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesijska pogodba bo sklenjena za obdobje deset let, z možnostjo podaljšanja za pet let.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna v informacijskem sistemu S-procurement (https://www.s-procurement.si).
5. Rok za prejem prijav in način oddaje prijav
Rok za prejem prijav je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement« in na portalu javnih naročil. Po izteku roka oddaja prijave ni več mogoča.
Kandidati morajo prijave pripraviti in oddati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« na spletnem naslovu http://www.s-procurement.si/. Navodila za registracijo ponudnikov ter Navodila za oddajo ponudb so dostopna na spletni strani http://www.s-procurement.si.
6. Predložitev skupne prijave več partnerjev
Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) prijavo in ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v prijavi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (Partnerska pogodba), v kateri mora biti:
– opredeljen vodilni partner, ki je pooblaščen za podpis skupne prijave in ponudbe ter ostali partnerji,
– prevzeti deleži posameznih partnerjev pri izvedbi predmeta javnega razpisa,
– način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov,
– določeno, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vsakega partnerja.
V navodilih za oddajo javnega naročila je določeno, ali mora v primeru skupne prijave posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
7. Zahteve za dodatna pojasnila: kandidati lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo koncedentu preko funkcionalnosti »Pojasnila« v informacijskem sistemu »S-Procurement«, dostopnem preko spletnega naslova http://www.s-procurement.si/, pri objavi predmetnega razpisa ali preko portala javnih naročil. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila koncedent ni dolžan odgovoriti.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Po izvedeni fazi dialoga bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji končnih ponudb, v katerem si pridržuje pravico oblikovati dodatne pogoje za izkazovanje sposobnosti. V povabilu k oddaji končnih ponudb bo v merilih za izbor najugodnejšega ponudnika določeno, da se bo koncesija podelila tistemu kandidatu, ki bo na podlagi povabila k oddaji končnih ponudb oddal ekonomsko najugodnejšo končno ponudbo, upoštevajoč skupno oceno kandidata, ki se bo izračunala kot vsota točk, pridobljenih na podlagi naslednjih podmeril (A + B + C):
A) Ceno storitve izvajanja javne službe;
B) Dodatne izkušnje z izvajanjem javne službe, ki je predmet razpisa;
C) Dodatno merilo v primeru enakovrednih ponudb z istim številom točk.
Koncedent bo natančen postopek točkovanja za vsako posamezno podmerilo podrobno opredelil najkasneje v povabilu k oddaji končne ponudbe.
9. Faze postopka
Koncedent bo izvedel postopek javnega razpisa v treh fazah:
– prva faza: faza priznanja sposobnosti;
– druga faza: faza dialoga;
– tretja faza: oddaja končne ponudbe.
1) Faza: V prvi fazi bo koncedent s sklepom priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo predložili dopustne prijave (razen v delu, ki se nanaša na merila za oceno ponudb) in bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti iz točke D) Navodil in bodo oddali prijave v obliki in vsebini, kot je zahtevana z Navodili.
Vsi kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o uspehu njihove prijave obveščeni s sklepom koncedenta.
2) Faza: Kandidati, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni, da se udeležijo dialoga. Dialog bo koncedent izvedel ločeno z vsakim od povabljenih kandidatov v vrstnem redu prispelih prijav. Predmet dialoga bo uskladitev vzorca koncesijske pogodbe in drugih elementov, potrebnih za oddajo končne ponudbe. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi dialoga spremeni način in obseg izvajanja koncesije v okvirih predpisov in glede na podatke, ki jih bo pridobil v fazi dialoga, s ciljem pridobitve izvajalca in zagotovitve ustreznega izvajanja gospodarske javne službe. Koncedent vsem povabljenim kandidatom zagotavlja, da bodo obravnavani enakopravno ter da bo vsem zagotovil enake informacije, ki bodo osnova za oddajo končne ponudbe. Po zaključenem dialogu, ki se lahko izvede v enem ali več krogih, bo koncedent oblikoval povabilo k oddaji končnih ponudb. O postopku dialoga bo voden zapisnik, na katerega bodo lahko kandidati podali pripombe, ki se bodo nanašale na postopkovna dejanja v fazi dialoga. Koncedent si pridržuje pravico, da pred začetkom dialoga obstoječi protokol dopolni z natančnejšimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem protokolom.
Prisotni predstavniki kandidatov, ki ne bodo zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje kandidata, pred pričetkom dialoga koncedentu predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
3) Faza: Kandidatom, ki se bodo udeležili dialoga, bo preko informacijskega sistema »S-Procurement« posredovano Povabilo in obrazci za oddajo končnih ponudb, ki bo vsebovalo končne zahteve koncedenta, usklajen vzorec koncesijske pogodbe ter natančno opredelitev vsebine in obsega koncesije. Koncedent bo kandidate pozval, da preko informacijskega sistema »S-Procurement« oddajo svoje končne ponudbe. Iz končne ponudbe morajo biti razvidne končne ponujene vrednosti glede na posamezna merila. Koncedent bo končne ponudbe odprl po roku, določenem za predložitev končnih ponudb v okviru sistema »S-Procurement«.
Koncedent bo končne ponudbe ocenil skladno z merili, ki bodo podrobneje opredeljena v dokumentu Povabilo k oddaji končnih ponudb.
Koncedent bo prispele končne ponudbe ocenil in pripravil poročilo. V primeru, da koncedent v izvedenem postopku javnega razpisa ne bo pridobil nobene finančno sprejemljive ali vsebinsko ustrezne končne ponudbe, bo prejete končne ponudbe zavrnil in postopek javnega razpisa zaključil brez izbora ali pa postopek izbire nadaljeval s ponovitvijo druge faze dialoga. V postopek dialoga bo koncedent v tem primeru vključil vse kandidate, ki so oddali prijave v predhodno izvedenem postopku javnega razpisa in ki bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti, opredeljene s tem javnim razpisom.
Postopek izbire se bo zaključil z izdajo akta izbire. Koncedent se v vseh fazah postopka izvedbe javnega razpisa lahko odloči, da javni razpis zaključi brez izbire, pri čemer mora svojo odločitev utemeljiti. Po pravnomočnosti akta izbire bosta koncedent in koncesionar podpisala koncesijsko pogodbo. Koncesijsko razmerje bo vzpostavljeno s podpisom koncesijske pogodbe.
10. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti
1. Pogoj (Razlogi za izključitev)
Kandidat mora izkazati, da zanj niso podani razlogi za izključitev.
Pojasnilo:
Koncedent bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi obstoj izključitvenih razlogov, navedenih v nadaljevanju.
A. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami:
– gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost:
– gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
C. Razlogi, povezanih z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil:
– se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
– če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako;
– če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;
– če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ZintPK-UPB2);
– če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
D. Nacionalni razlogi za izključitev:
– če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
– če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
2. Pogoj (Pogoji za opravljanje koncesionirane dejavnosti)
Kandidat je registriran za opravljanje koncesionirane dejavnosti ter vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov in izpolnjuje ostale pogoje za opravljanje dejavnosti.
3. Pogoj (Skupna prijava)
Kandidat, ki nastopa v skupini gospodarskih subjektov (tj. vodilni partner) sprejema splošne zahteve koncedenta za predložitev skupne ponudbe več partnerjev, navedene v razpisni dokumentaciji in je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev, ki obsega tudi podajo izjav o soglašanju in strinjanju s koncedentovimi zahtevami v imenu posameznega partnerja.
4. Pogoj (Podizvajalci)
Kandidat, ki nastopa s podizvajalci, sprejema splošne zahteve koncedenta za predložitev prijave s podizvajalci, navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoj (Splošne zahteve)
Kandidat sprejema splošne zahteve koncedenta za sodelovanje v tem postopku oddaje javnega razpisa ter hkrati potrjuje in soglaša:
– da je v celoti seznanjen z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinja, vključno z določili vzorca pogodbe,
– da pooblašča vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od koncedenta,
– da lahko koncedent za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu kandidata pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev,
– da se zavezuje na zahtevo koncedenta predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,
– da bo na zahtevo koncedenta predložil dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije,
– da bo na koncedentov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredoval izjavo s podatki o:
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe,
– da je veljavnost prijave najmanj enaka zahtevi koncedenta, navedeni v informacijskem sistemu S-Procurement in na portalu javnih naročil,
– da bo koncedenta takoj pisno obvestil o spremembah vseh relevantnih podatkov iz prijave in končne ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega se prijava oddaja,
– da soglaša, da lahko koncedent kadarkoli ustavi predmetni postopek, zavrne vse prijave/končne ponudbe ali po pravnomočnosti akta o izbiri ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bo uveljavljal povračila stroškov priprave prijave/končne ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička,
– da je seznanjen z vso obstoječo dokumentacijo, s predvidenimi lokacijami izvajanja del, z aktualnim stanjem ter z drugimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na izvajanje koncesije,
– vse predhodno navedene zahteve izpolnjuje, potrjuje in z njimi soglaša vsak partner v skupini.
6. Pogoj (Poslovni računi)
Kandidat v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
7. Pogoj (Prihodkovna realizacija)
Kandidat mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v zadnjih treh (v letih 2016, 2017 in 2018 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje)) letih znašalo vsaj 1 mio EUR. V primeru, da kandidat v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
– v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
– v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.
8. Pogoj (Referenčni pogoj)
Kandidat je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo prijav uspešno izvajal gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov neprekinjeno najmanj tri leta pri vsaj dveh koncedentih. V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj tri leta.
9. Pogoj (Kadri)
Kandidat razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in izkušnjami za izvajanje javne službe na celotnem območju koncesije:
– kandidat ima zaposleno vsaj eno osebo s strokovno izobrazbo najmanj VII. stopnje, s tremi leti delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;
– kandidat razpolaga z najmanj štirimi delavci, ki imajo vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju dela v zvezi z javno službo, ki je predmet koncesije.
10. Pogoj (Tehnična usposobljenost)
Kandidat razpolaga s poslovnimi prostori, primernimi za izvajanje javne službe, oddaljenimi od meja občine največ 30 km in z opremo, potrebno za izvajanje javne službe.
Opremo, ki jo mora koncesionar zagotoviti za opravljanje javne službe, sestavljajo:
– vozila za zbiranje in prevoz vseh vrst odpadkov (od tega vsaj eno vozilo za zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov, dve vozili za prevoz mešanih komunalnih odpadkov, eno vozilo za prevzemanje večjih zabojnikov iz zbirnega centra, zbiralnic)
– delovni stroji
– oprema za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov (zabojniki, tipizirane vreče)
– oprema zbirnega centra
– naprave za čiščenje in vzdrževanje zabojnikov
– druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.
11. Pogoj (Elaborat o opravljanju dejavnosti)
Koncedent ima izdelan elaborat izvajanja dejavnosti, ki je predmet razpisa, z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika. Predstavitev strokovne opremljenosti mora vsebovati seznam s predstavitvijo in tehničnim opisom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo, ki jih kandidat ima oziroma jih bo imel na razpolago za nemoteno opravljanje dejavnosti.
12. Pogoj (Vodenje katastra komunalnih naprav)
Kandidat je usposobljen za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav v skladu s predpisi in razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami v ta namen.
13. Pogoj (Pogoji, vezani na predmet koncesije)
Kandidat izpolnjuje pogoje, vezane na predmet koncesije in izvajanje javno-zasebnega partnerstva:
– sprejema vse obveznosti, določene z Odlokom in razpisno dokumentacijo,
– je sposoben zagotavljati izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju odloka, predpisov, normativov in standardov ob upoštevanju krajevnih običajev,
– se zavezuje voditi registre in evidence, za katere je tako določeno z odlokom in ostalimi predpisi,
– ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– bo uporabljal sodobne pristope, ki ustrezajo sodobnim standardom na trgu,
– razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju dejavnosti, ki so predmet koncesije,
– razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev.
14. Pogoj (Zavarovanje odgovornosti za škodo)
Kandidat se zaveže, da bo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe zavaroval svojo odgovornost za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci koncedentu, uporabnikom, tretjim osebam, občini ali državi (zavarovanje odgovornosti).
11. Koncesijska pogodba: koncesijska pogodba bo z izbranim koncesionarjem sklenjena po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri.
Občina Tišina