Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije, stran 4040.

  
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 26/15) se v 4. členu v tretjem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na finančnih uradih: v oddelkih za trošarine, oddelkih za finančni nadzor, sektorjih oziroma oddelkih za izvršbo, mobilnih oddelkih, Oddelku za promet in Oddelku za naknadne kontrole in upravni postopek ter«.
2. člen 
V 9. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– prva skupina: uradne osebe mobilnih oddelkov, Oddelka za analize in kontrole in Oddelka za mejno kontrolo Luka Koper;«.
V drugi alineji se besedilo »in Oddelka za mejno kontrolo Luka Koper« črta.
3. člen 
V 10. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Službeni pas nosijo uradne osebe iz prve skupine prejšnjega člena, ki jih v skladu z drugim odstavkom 28. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) določi predstojnik Finančne uprave. Službeni pas se nosi v letnem in prehodno-zimskem kompletu delovne obleke.«.
4. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(splošno) 
Identifikacijska obleka sta identifikacijska vetrovka in telovnik.«.
5. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(napis »FINANČNA UPRAVA«) 
Identifikacijska vetrovka in telovnik imata na prsih in zadnji strani napis »FINANČNA UPRAVA«.«.
6. člen 
V naslovu VII. dela pravilnika se beseda »OSEBNA« črta.
7. člen 
V Prilogi 1 se v enaintrideseti alineji besedilo »s torbicami« črta.
8. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Uniforme se uskladijo z določbami tega pravilnika v petih letih od njegove uveljavitve.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-161/2019
Ljubljana, dne 14. maja 2019
EVA 2019-1611-0023
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance