Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Št. 5444-1/2019/13 Ob-2227/19, Stran 1091
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah, v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov);
– Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014 (z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) in
– Odločitve o podpori št. 10-1/3/MDDSZ/0 za »Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS« (št. dokumenta: 3032-52/2018/27), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: OU) izdala dne 15. 5. 2019,
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Na javnem razpisu bo izbrana ena operacija. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana, v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa in upravičene aktivnosti
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade (v nadaljnjem besedilu: KCM) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini1 omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.
1 Po tem javnem razpisu so šolajoča mladina otroci in mladostniki v starostni skupini od 6 do 19 let.
Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal KCM, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.
Sofinanciran bo en projekt kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS)2.
2 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics, t. i. NUTS je skupna evropska statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES št. 1059/2003 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe (ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRVS sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška). Za programsko obdobje 2014–2020 se upošteva klasifikacija NUTS, ki je bila upoštevana v okviru programiranja EKP na EU ravni in v RS. Zato posebej izpostavljamo, da se za namen izvajanja OP EKP 2014-2020 območje Občine Litija šteje za del Osrednjeslovenske statistične regije (NUTS 3) in kohezijske regije Zahodna Slovenija (NUTS 2). Upravičenci pri določanju območij posamezne enote KCM upoštevajo navedeno členitev.
Z namenom zagotavljanja boljše geografske dostopnosti do storitev karierne orientacije, javni razpis usmerja na vzpostavitev/delovanje KCM na način, da ta s svojim delovanjem pokrije čim širše geografsko področje KRVS, in sicer tako, da se vzpostavi več lokacij/enot/izpostav KCM. V KRVS morajo biti vzpostavljene minimalno 3 lokacije/enote/izpostave KCM. Dodatni pogoji glede vplivnega območja posamezne lokacije/enote/izpostave KCM so določeni v besedilu razpisne dokumentacije, poglavje 1: Predmet javnega razpisa – zahteve glede področja delovanja KCM.
2.2 Upravičene aktivnosti javnega razpisa
Sofinancirani bodo naslednji sklopi projektnih aktivnosti:
1. Informiranje
Aktivnosti namenjene zagotavljanju informacij s področja izobraževanja, poklicev in trga dela, tj. npr. informacije o izobraževalnih programih, opisi poklicev s poudarkom na deficitarnih poklicih, možnosti za pridobitev štipendij, informacije o delovnih praksah, informacije o trgu dela in gibanjih na trgu dela, perspektivah zaposlovanja ipd.
2. Aktivnosti za razvijanje interesov in spoznavanje sveta dela ter poklicev – skupinske oblike dela
Aktivnosti, ki zajemajo izvedbo različnih skupinskih oblik dela in so usmerjene v razvijanje interesov šolajoče mladine, spoznavanje sveta dela in poklicev. Pri predstavitvah poklicev naj bo namenjena pozornost tudi deficitarnim poklicem.3
3 Deficitarna področja in izobraževalne programe določa Politika štipendiranja (2015–2019), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 in njene spremembe dne 4. 11. 2016. Povezava do dokumenta: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Politika_stipendiranja_2015_2019.pdf
3. Individualno delo s šolajočo mladino
Nudenje individualne pomoči šolajoči mladini pri prepoznavanju interesov, lastnosti, sposobnosti in kompetenc, postavljanju kariernih ciljev, raziskovanju trga dela, spoznavanju možnosti in priložnosti v okolju ter sprejemanju odločitev o karieri.
4. Podporne aktivnosti za starše, za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok
Priprava in izvedba različnih (skupinskih) oblik dela s starši, da bodo opolnomočeni za podporo otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere.
5. Promocija KCM in krepitev sodelovanja različnih deležnikov na področju izvajanja storitev karierne orientacije na lokalnem/regionalnem nivoju
Izvajanje aktivnosti vezanih na promocijo KCM in njegove dejavnosti na lokalnem/regionalnem/nacionalnem nivoju z namenom učinkovitega in kakovostnega izvajanja karierne orientacije za šolajočo mladino.
6. Vodenje projekta
Izvajanje aktivnosti v okviru administrativnih nalog na projektu (npr. priprava in posredovanje poročil), spremljanja napredka, koordiniranje izvedbe projekta, poročanje o doseženih ciljih in učinkih ter finančno spremljanje.
Prijavitelj mora izvajati celovit projekt, tj. zagotoviti izvedbo aktivnosti v okviru vseh sklopov aktivnosti od 1 do 6.
Dodatna pojasnila o upravičenih aktivnostih in pogojih za njihovo izvedbo, so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 2: Upravičene aktivnosti in zahteve za njihovo izvedbo.
3 Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje večje dostopnosti do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino.
4 Cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje cilje 10. prednostne osi OP EKP 2014–2020 in je usmerjen v zagotavljanje celovite in visokokakovostne karierne orientacije že med šolanjem.
4.1 Specifični cilji javnega razpisa
Javni razpis zasleduje doseganje naslednjih specifičnih ciljev:
– vzpostavitev KCM v KRVS za krepitev kompetenc karierne orientacije za šolajočo mladino;
– zagotavljanje večje dostopnosti do storitev karierne orientacije;
– opolnomočenje šolajoče mladine za načrtovanje kariere;
– zagotavljanje podpore svetovalnim delavcem in staršem pri izvedbi karierne orientacije za šolajočo mladino;
– razvoj novih pristopov pri izvajanju karierne orientacije za šolajočo mladino;
– okrepitev sodelovanja med deležniki na trgu dela in izvajalci karierne orientacije (npr. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, šole).
4.2 Kvantificirani cilji javnega razpisa
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo biti v obdobju izvajanja projektov doseženi naslednji kvantificirani kazalniki učinka in rezultata:
– Kazalnik učinka: 1 vzpostavljen KCM v KRVS;
– Kazalnik rezultata: v letu 2022 – 1 delujoči KCM v KRVS.
Na ravni projekta so določeni še dodatni kazalniki učinka oziroma minimalne vrednosti, ki jih mora upravičenec doseči v času izvedbe projekta:
Naziv kazalnika – KRVS
Število – KRVS
Št. izvedenih dogodkov za spoznavanje sveta dela in poklicev ter razvijanje interesov šolajoče mladine
200
Št. izvedenih (skupinskih) dogodkov/aktivnosti za starše
50
Št. oseb (šolajoča mladina), ki jim je bila nudena individualna obravnava
1.000
Št. izvedenih dogodkov za promocijo KCM in krepitev sodelovanja z drugimi deležniki na trgu dela
20
Prijavitelji v obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 7.2 Kvantificirani cilji projekta predvidijo izvedbo aktivnosti v najmanj takšnem obsegu, ki bo zagotavljala doseganje v tabeli navedenih vrednosti.
5 Ciljne skupine javnega razpisa: v okviru razpisa so obravnavane naslednje ciljne skupine: mladi (učenci, dijaki), strokovni delavci in posredno starši šolajoče mladine.
6 Regija izvajanja: v okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ob upoštevanju lokacije4 projektnega partnerstva (prijavitelja in projektnih partnerjev), ki bo izvajal projekt.
4 Upošteva se sedež prijavitelja in projektnih partnerjev, kot je naveden v Poslovnem registru Slovenije.
7 Trajanje projektov: projektne aktivnosti se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in se izvajati do 30. 8. 2022.
8 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ tremi projektnimi partnerji, tj. največ štiri pravne osebe – prijavitelj in trije projektni partnerji.
Prijavitelj mora imeti sedež v KRVS. V kolikor prijavitelj nastopa v projektnem partnerstvu, morajo imeti vsi projektni partnerji sedež v KRVS.
8.1 Upravičen prijavitelj in projektni partnerji
Prijavitelj in vsak projektni partner, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati spodaj navedene pogoje:
– je na razpis prijavil oziroma sodeluje le pri enem prijavljenem projektu, ne glede na svojo vlogo v projektu, tj. prijavitelj ali projektni partner;
– je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in hkrati v KRVS ter je ustanovljena vsaj leto dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis;
– je pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje naslednjih dejavnosti: SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, oziroma je delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje s področja izobraževanja in trga dela, storitve za spoznavanje poklicev in trga dela, karierno svetovanje, storitve učenja veščin vodenja kariere) določeno v okviru ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta organizacije;
– ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom oddaje vloge na javni razpis, tj. do 31. 5. 2019;
– ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– na zadnji dan v mesecu pred rokom oddaje vlog na javni razpis nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
– za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije;
– ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta;
– ne izvaja projekta kot del javne službe;
– je v obdobju od leta 2015 do dneva objave tega javnega razpisa izvajal aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše ali strokovne delavce, ki delajo s šolajočo mladino, tj. je za šolajočo mladino zagotavljal informacije s področja izobraževanja in trga dela in/ali izvajal aktivnosti za spoznavanje poklicev in trga dela, individualna svetovanja in/ali skupinske oblike učenja veščin vodenja kariere za šolajočo mladino, izvajal skupinske oblike dela za starše ali strokovne delavce za krepitev njihovih kompetenc na področju karierne orientacije za šolajočo mladino.
8.2 Pogoji za prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev, in sicer:
– zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za izvedbo projekta (skupaj prijavitelj in projektni partnerji), in sicer:
– zagotoviti prostore na najmanj treh lokacijah v KRVS, skladno z zahtevami besedila razpisne dokumentacije (poglavje 1 razpisne dokumentacije: Predmet javnega razpisa – zahteve glede področja delovanja KCM);
– zagotoviti ustreznost prostorov iz prejšnje alineje za izvedbo projekta, kar pomeni: skupna kvadratura notranjih prostorov vsake enote/izpostave/lokacije KCM mora znašati najmanj 50 m2, pri čemer mora biti en prostor (samostojna soba) namenjen izvedbi informiranja in/ali skupinskim oblikam dela za skupine (do 20 udeležencev), v velikosti najmanj 30 m2 in en manjši ločen prostor (samostojna soba) namenjen individualnemu svetovanju velikosti najmanj 10 m2. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno svetlobo ter temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Uporabnikom morajo biti na voljo sanitarije. Prostori morajo biti dostopni gibalno oviranim osebam. V primeru, da prijavitelj oziroma projektni partner ni lastnik prostora/ov, mora priložiti najemno pogodbo oziroma drugi pravni akt, iz katerega je razvidna ureditev medsebojnih pravic in obveznosti vezanih na nepremičnino, kjer se bodo izvajale aktivnosti KCM;
– dodatne zahteve za izvedbo posameznega sklopa aktivnosti so navedene v poglavju 2 razpisne dokumentacije: Upravičene aktivnosti in zahteve za njihovo izvedbo;
– razpolagati z ustrezno pisarniško opremo, ki zagotavlja izvajanje aktivnosti in omogoča varno in pregledno hrambo dokumentacije, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zahteve glede dostopnosti do računalniške opreme so določene v poglavju 2 razpisne dokumentacije: Upravičene aktivnosti in zahteve za njihovo izvedbo;
– zagotoviti, da bodo aktivnosti izvajale ustrezno usposobljene osebe (strokovna skupina), ki so zaposlene pri prijavitelju ali projektnem partnerju (skupaj prijavitelj in projektni partnerji) in jo sestavljajo:
– 1 vodja projekta, ki ima:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju karierne orientacije;
– izkušnje z vodenjem ali izvajanjem enega projekta/programa na področju predmeta javnega razpisa, tj. karierna orientacija, ki je bil v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2017 sofinanciran z javnimi finančnimi viri RS (proračun RS, proračun občin, blagajne javnega financiranja), EU sredstvi ali drugimi mednarodnimi viri;
– najmanj 2 strokovna sodelavca, ki imata:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) (univerzitetni program oziroma 2. bolonjska stopnja) in
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju karierne orientacije;
Najmanj 1 član strokovne skupine ima izkušnje na področju karierne orientacije za šolajočo mladino.
V primeru več članov strokovne skupine morajo vsi člani izpolnjevati pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji. Dodatna pojasnila glede kadrovskih zahtev so podana v besedilu razpisne dokumentacije, poglavje 3: Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev.
– zagotoviti, da bo izvajal dejavnosti v okviru vseh sklopov upravičenih aktivnosti, kot so navedene v točki 2.2 tega javnega razpisa in pri tem upošteval zahteve, navedene v 2. poglavju razpisne dokumentacije: upravičene aktivnosti in obvezne zahteve za njihovo izvedbo;
– zagotoviti, da bo izvajal dejavnosti za vsako izmed navedenih starostnih skupin šolajoče mladine, tj. (i) 6 do 10 let, (ii) 11 do 13 let, (iii) 14 do 15 let, (iv) 16 do 19 let v sklopih aktivnosti 1 in 2;
– zagotoviti, da bo izvajal aktivnosti tudi za šolajočo mladino s posebnimi potrebami;
– zagotavljati vse aktivnosti brezplačno;
– predvideti izvedbo aktivnosti za časovno obdobje od podpisa pogodbe do 30. 8. 2022;
– zagotoviti, da bo vodil dokumentacijo o delu z uporabniki skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– izkazati skladnost projekta s cilji/rezultati na ravni 10. prednostne osi, 10.1 prednostne naložbe in 10.1.3 specifičnega cilja OP EKP 2014-2020;
– izkazati izvedljivost projekta v obdobju upravičenosti oziroma realne možnosti za uspešno izvedbo projekta v obdobju, za katerega velja financiranje, tj. predložena vloga upošteva aktivnosti, časovni in finančni okvir, določen z javnim razpisom;
– izkazati, da projekt obravnava ustrezne ciljne skupine, kot je določeno v 5. poglavju besedila javnega razpisa;
– izkazati skladnost projekta s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide in enakost moških in žensk.
Način dokazovanja oziroma preverjanja izpolnjevanja pogojev je opredeljen v besedilu razpisne dokumentacije, poglavje 3 Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev.
Prijavitelj mora zahtevane pogoje izpolnjevati neprestano tekom izvajanja projekta oziroma ob morebitni spremembi ravnati tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, poglavje 3 Pogoji za kandidiranje in preverjanje izpolnjevanja pogojev.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.
Prijavitelj in projektni partnerji podpišejo obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdijo izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
9 Sodelovanje z deležniki v regiji izvajanja projekta
Pri izvedbi projekta je zaželeno vzpostaviti sodelovanje z različnimi deležniki, ki lahko pripomorejo k uspešnejši izvedbi prijavljenega projekta. Glede na namene in cilje projektov KCM se še posebej spodbuja sodelovanje z območnimi službami in kariernimi središči ZRSZ, osnovnimi in srednjimi šolami ter socialnimi partnerji.
Sodelovanje z različnimi deležniki bo posebej upoštevano pri ocenjevanju prijavljenih projektov. Upoštevajo se organizacije oziroma organizacijske enote, ki delujejo v (za ZRSZ) oziroma imajo sedež (za druge deležnike) na območju kohezijske regije Vzhodne Slovenije.
10 Merila za izbor sofinanciranih projektov
10.1 Merila
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje vlog, kot so navedena v nadaljevanju.
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevana naslednja merila:
Merilo
Št. točk
UTEŽ
Maksimalno število točk
1. Utemeljitev projekta
25
1.1. Poznavanje predmeta javnega razpisa – opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča
0, 1, 3 ali 5
1
5
1.2. Poznavanje stanja na področju karierne orientacije za šolajočo mladino v Sloveniji
0, 1, 3 ali 5
1
5
1.3. Poznavanje okolja delovanja KCM (ciljne skupine in drugi deležniki) ter utemeljitev vzpostavljenih lokacij/enot/izpostav KCM
0, 1, 3 ali 5
2
10
1.4. Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
0, 1, 3 ali 5
1
5
2. Ustreznost in izvedljivost projekta
30
2.1. Ustreznost in usklajenost projektnih aktivnosti – izvedbeni načrt
0, 1, 3 ali 5
2
10
2.2. Ustreznost metod dela
0, 1, 3 ali 5
1
5
2.3. Izvedljivost načrtovanih projektnih aktivnosti – terminski načrt
0, 1, 3 ali 5
1
5
2.4. Ustreznost in uresničljivost merljivih kazalnikov učinka ter spremljanje napredka na projektu
0, 1, 3 ali 5
1
5
2.5. Finančni načrt in stroškovna učinkovitost projekta
0, 1, 3 ali 5
1
5
3. Usposobljenost za izvedbo projekta
27,5
3.1. Reference prijavitelja ali projektnih partnerjev
0 – 5
1
5
3.2 Izkušnje članov strokovne skupine s ciljno skupino šolajoče mladine na področju karierne orientacije
0, 3 ali 5
1
5
3.3 Izkušnje članov strokovne skupine z individualnimi obravnavami (svetovanjem) šolajoči mladini na področju karierne orientacije
0, 1, 3 ali 5
1
5
3.4 Izkušnje članov strokovne skupine s skupinskimi oblikami dela na področju karierne orientacije za ciljne skupine šolajoče mladine, strokovnih delavcev na šolah ali starše
0, 1, 3 ali 5
1
5
3.5 Udeležba članov strokovne skupine na usposabljanjih s področja vseživljenjske karierne orientacije
0, 1, 3 ali 5
1
5
3.2. Načrt vodenja in upravljanja projekta
0, 1, 3 ali 5
0,5
2,5
4. Trajnost projektnih rezultatov
2,5
4.1. Zagotavljanje trajnosti projektnih rezultatov
0, 1, 3 ali 5
0,5
2,5
5. Sodelovanje z deležniki v regiji delovanja KCM
15
5.1. Sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami
0, 1, 3 ali 5
1
5
5.2. Sodelovanje z območnimi službami ZRSZ
0, 3 ali 5
0,5
2,5
5.3. Sodelovanje z drugimi deležniki
0, 3 ali 5
1
5
5.4. Načrt sodelovanja z deležniki v kohezijski regiji
0, 1, 3 ali 5
0,5
2,5
Skupaj lahko projekt doseže največ 100 točk.
Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo na osnovi ocenjevanja dosegel minimalni kakovostni kriterij, tj. bo na osnovi ocenjevanja dosegel skupaj najmanj 60 točk. Prednost pri sofinanciranju bo imel projekt, ki bo dosegel višje število točk.
Podrobnejša razčlenitev meril in načina ocenjevanja je v razpisni dokumentaciji, poglavje 4 Merila za ocenjevanje.
11 Vir financiranja in višina razpoložljivih sredstev
11.1 Vir financiranja
Projekt bo sofinanciran iz javnih sredstev v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta. Sredstva sofinanciranja so iz Evropskega socialnega sklada (EU) in predstavljajo 80 % celotnih upravičenih stroškov projekta ter iz sredstev slovenske udeležbe (proračun RS), ki predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
Neupravičene stroške projekta krije upravičenec/projektni partner sam.
11.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022 znaša največ 1.250.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) upravičenih stroškov projekta:
KRVS
2019
2020
2021
2022
SKUPAJ
PP 160137 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – V – 14-20-EU
204.000,00
280.000,00
280.000,00
236.000,00
1.000.000,00
PP 160138 – PN 10.1 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja – V – 14-20 – slovenska udeležba
51.000,00
70.000,00
70.000,00
59.000,00
250.000,00
SKUPAJ KRVS
255.000,00
350.000,00
350.000,00
295.000,00
1.250.000,00
EU DEL 80 %
204.000,00
280.000,00
280.000,00
236.000,00
1.000.000,00
SLO DEL 20 %
51.000,00
70.000,00
70.000,00
59.000,00
250.000,00
Ministrstvo dopušča spremembo predvidene finančne dinamike, skladno z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Ministrstvo si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
11.3 Omejitev sofinanciranja
Ministrstvo bo sofinanciralo izbran projekt v KRVS do največ 1.250.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja.
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.
12 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu „de minimis“: na podlagi mnenja Ministrstva za finance št. 440-15/2018/2 z dne 4. 4. 2018, sofinanciran projekt ne predstavljata državne pomoči oziroma pomoči po pravilu „de minimis“.
13 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predviden datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), ki bodo pri prijavitelju ali projektnemu partnerju nastali od datuma izdaje sklepa o izboru upravičenca do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 30. 8. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od datuma izdaje sklepa o izboru upravičenca do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 30. 9. 2022.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2019, 2020, 2021 in 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najkasneje 31. 12. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij, v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izbrani prijavitelj, ki predlaga spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
14 Način financiranja in stroški
14.1 Način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projekta izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Izjema so poenostavljene oblike stroškov.
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov projekta, ki sodijo v osnovo za izračun prispevka Skupnosti.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
14.2 Upravičeni stroški
Stroški projektov so upravičeni v primeru, če so:
– s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma storitve, ki so bile izvedene;
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastali in so bili plačani v obdobju upravičenosti;
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti;
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– Stroški dela zaposlenih na projektu so določeni kot standardni strošek na enoto, in sicer:
– SSE A – stroški dela vodje projekta in strokovnih sodelavcev na uro dela na projektu v višini 18,58 EUR.
– SSE B – stroški dela podpornega osebja na uro dela na projektu 11,88 EUR.
– Stroški za službena potovanja – namenjeni kritju stroškov za službene poti zaposlenih na projektu;
– Stroški informiranja in komuniciranja – namenjeni povračilu stroškov povezanih s promocijo projekta oziroma obveščanju javnosti o projektu.
– Stroški zunanjih izvajalcev – stroški dela zunanjih izvajalcev, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta. Stroški storitev zunanjih izvajalcev ne smejo presegati 30 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta. V predmetno vsoto se upoštevajo stroški svetovalnih in nadzornih storitev, stroški zunanjih sodelavcev/strokovnjakov, stroški za administrativno tehnične storitve ipd., tj. npr. vsota podjemih, avtorskih pogodb in pogodb/naročil za opravljanje storitev oziroma nabavo blaga.
V navedeno vrednost ne sodijo stroški nabave opreme, stroški nabave neopredmetenih sredstev, stroški informiranja in komuniciranja.
– Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev – stroški nakupa informacijsko-komunikacijske tehnologije in pohištva. Stroški nakupa opreme in drugih opredmetenih sredstev so upravičeni do največ 10.000,00 EUR v celotnem obdobju izvajanja projekta.
– Stroški investicij v neopredmetena sredstva – nakup licenc, programske opreme ipd.
– Posredni stroški – operativni/režijski stroški, ki nastanejo kot posledica izvajanja sofinanciranega projekta, in sicer v višini največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov dela zaposlenih na projektu (SSE A in SSE B).
– Davek na dodano vrednost (DDV) – upravičen je neodbitni znesek DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega finančnega urada.
Dodatna pojasnila glede obračunavanja upravičenih stroškov so v razpisni dokumentaciji, poglavje 5: Upravičeni stroški.
14.3 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– Stroški, ki s projektom niso neposredno povezani, niso potrebni za njegovo izvajanje in niso v skladu s cilji projekta;
– Stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju;
– Obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– Nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– Nakup rabljene opreme;
– Izstavljanje računa samemu sebi, kot npr. najem samemu sebi (»notranji izračun najemnine«), enako velja tudi za primere, ko je upravičenec večinski lastnik družbe ali v večinski lasti gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine oziroma infrastrukturo v najem, oziroma ko je zastopnik, ali je neposredno ali prek drugih pravnih oseb udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu v več kot 25 % deležu gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine ali infrastrukturo v najem;
– Stroški notarskih in odvetniških storitev;
– Posredni stroški, če presegajo vrednost 15 % upravičenih stroškov dela zaposlenih na projektu;
– Povračljiv davek na dodano vrednost;
– Stroški, ki so bili v preteklosti že sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta sofinancirani iz drugih javnih virov.
14.4 Dokazila o izkazovanju stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO; dostopna na povezavi) in so jih prijavitelji in projektni partnerji dolžni upoštevati.
15 Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki sredstev
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, povezane z izvajanjem projekta, sofinanciranega s sredstvi Evropskega socialnega sklada, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prejemnik sredstev je dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva;
– izpolnjevanje zahtev glede dostopnosti dokumentacije o projektu ministrstvu, pristojnim organom Republike Slovenije in pristojnim organom Evropske unije ter njihovih pooblaščencev, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta in OP EKP 2014–2020, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
– zagotavljanje skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja skladno s 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU in Smernicami OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, vključujoč Priloga I navedenih smernic;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira;
– spremljanje in prikazovanje neto prihodkov projekta skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške;
– izpolnjevanje zahtev glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev in projektnih partnerjev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Upravičenec je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi projektne partnerje.
Prijavitelj mora partnerski sporazum, podpisan s strani vseh projektnih partnerjev, ministrstvu posredovati v roku 15 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Vzorec partnerskega sporazuma je priloga 3 tega javnega razpisa.
16 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: prejemniki sredstev (upravičenci in projektni partnerji) bodo morali pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu in pod pogoji, ki jih določajo Navodila posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
17 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu podatkov, določili druge veljavne področne zakonodaje ter navodili OU in PO.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis strinjajo, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
18 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
19 Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica;
– Obrazec št. 2: Finančni načrt;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
19.1 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Pismo o podpori projektu KCM;
– Priloga št. 2: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– Priloga št. 3: Vzorec partnerskega sporazuma;
– Priloga št. 4: Obrazložitev metodologije izračuna višine upravičenega stroška dela za zaposlene na projektih, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje kariernih centrov za mlade – standardni strošek na enoto/SSE A in SSE B);
– Priloga št. 5: Označba vloge.
19.2 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije in jih morajo prijavitelji priložiti sami
– izjava, da organizacija ne posluje z žigom – v kolikor ne posluje z žigom;
– kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta – v kolikor ustrezna dejavnost ni razvidna iz uradnih evidenc;
– kopija pogodbe o lastništvu, najemu prostorov ali drugega pravnega akta iz katerega je razvidna ureditev medsebojnih pravic in obveznosti vezanih na nepremičnino, s tlorisno skico le-teh;
– kopija pogodb o zaposlitvi za vodjo projekta in strokovne sodelavce;
– življenjepisi vodje projekta/strokovnih sodelavcev;
– kopije potrdil o pridobljeni strokovni izobrazbi za vodjo projekta/strokovne sodelavce;
– kopije dokazil za izkazovanje izkušenj članov strokovne skupine s skupinskimi oblikami dela na področju karierne orientacije;
– kopije dokazil za izkazovanje udeležbe članov strokovne skupine na usposabljanjih s področja karierne orientacije.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih, razen kadar je to navedeno, ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki (1-izvod) na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisu in razpisni dokumentaciji. Poleg tega je potrebno obrazec št. 1 in obrazec št. 2 priložiti tudi na elektronskem nosilcu podatkov (npr. USB, CD) in to 1-krat v formatu, ki ne omogoča spreminjanja (npr. .pdf) in 1-krat v formatu, ki omogoča spreminjanje (npr. .doc; .exc). Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
20 Način in rok za predložitev vlog
Vloge na razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (vložišče), Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, najkasneje do 27. 6. 2019 do 12. ure.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS«. Za označbo lahko uporabite prilogo št. 5: Označba vloge.
Vloge, ki bodo nepravilno ali nepopolno označene, ne bodo obravnavne in bodo vrnjene pošiljatelju.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje. Projektni partner lahko sodeluje le pri eni oddani vlogi za sofinanciranje.
V primeru, da bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene in vrnjene prijavitelju.
V kolikor bo ugotovljeno, da posamezni prijavitelj ali projektni partner sodeluje pri več vlogah, bo obravnavana le tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in projektni partnerji strinjajo s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
21 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/) ali pri Lidiji Kramar na elektronskem naslovu lidija.kramar@gov.si, s pripisom Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na spletnem naslovu lidija.kramar@gov.si, in sicer najkasneje do 19. 6. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/
22 Postopek in način izbora prejemnikov sredstev
22.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbiralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnice ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 28. 6. 2019 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.
V primeru prevelikega števila prejetih vlog, ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
22.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja preverila formalno popolnost predloženih vlog. Vloge so formalno popolne, če prijavitelji do predpisanega roka za oddajo vlog predložijo izpolnjene, in kjer je to posebej navedeno, žigosane dokumente. V kolikor prijavitelj ali projektni partner ne posluje z žigom, k prijavi priložijo posebno izjavo o neposlovanju z žigom.
Podpis odgovornih oseb je potreben povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
Prijavitelj mora vlogi priložiti naslednje obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica;
– Obrazec št. 2: Finančni načrt;
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja/projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava, da organizacija ne posluje z žigom – v kolikor ne posluje z žigom;
– Kopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta – v kolikor ustrezna dejavnost ni razvidna iz uradnih evidenc;
– Kopija pogodb o lastništvu oziroma najemu prostorov s tlorisno skico le-teh;
– Kopija pogodb o zaposlitvi za vodjo projekta in strokovne sodelavce;
– Življenjepisi vodje projekta/strokovnih sodelavcev;
– Kopije potrdil o pridobljeni izobrazbi za strokovne sodelavce/vodjo projekta.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelj mora biti v tem času dostopen za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitev mora prijavitelj posredovati ministrstvu po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in dopolnitve vlog, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
22.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril.
V primeru, da prijavitelj in vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnika sredstev. Za sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel minimalni kakovostni kriterij, tj. bo na osnovi ocenjevanja dosegel najmanj 60 točk in bo hkrati dosegel največje število točk.
Dodatna pojasnila glede strokovnega ocenjevanja vlog so navedena v razpisni dokumentaciji, poglavje 6 Postopek in način izbora prejemnikov sredstev – strokovno ocenjevanje.
23 Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva http://www.mddsz.gov.si/ in na spletni strani http://www.eu-skladi.si/.
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
24 Pravno varstvo prijaviteljev
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranim prijaviteljem.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti