Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, stran 4043.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena, devetega odstavka 93. člena in tretjega odstavka 286. člena ter za izvrševanje petega odstavka 93. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US in 11/18) ministrica za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja 
1. člen 
V Pravilniku o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03, 83/06, 59/11 in 35/16) se v 18. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zaradi zagotavljanja nemotene oprave izvršilnih dejanj v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki v primerih, ko bi bilo nevarno odlašati, mora biti izvršitelj sodišču dosegljiv od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Zbornica lahko pripravi seznam izvršiteljev, ki so sodišču dosegljivi od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, z navedbo njihovih kontaktnih podatkov in ga posreduje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije in Ministrstvu za pravosodje.«.
Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Zbornica izvršiteljev pripravi seznam izvršiteljev, ki zaradi zagotavljanja nemotene oprave izvršilnih dejanj v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki v primerih, ko bi bilo nevarno odlašati, opravljajo izvršilna dejanja v času sodnih počitnic. Seznam izvršiteljev z njihovimi kontaktnimi podatki posreduje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije in Ministrstvu za pravosodje najkasneje do 30. junija.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
2. člen 
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitelj lahko vodi evidenco tudi elektronsko. V tem primeru evidence ni treba voditi na obrazcih iz prejšnjega odstavka, vendar pa mora elektronsko vodena evidenca vsebovati vse predpisane postavke, navedene v obrazcih.«.
3. člen 
V 23. členu se v prvem in tretjem odstavku beseda »računalniško« nadomesti z besedo »elektronsko«.
4. člen 
V 38. členu se 23. točka spremeni tako, da se glasi:
»23. odvzem otroka in njegova izročitev osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo (238.e člen in 238.f člen zakona);«.
5. člen 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje izvršilnih dejanj ob nedeljah in praznikih ter ponoči
41. člen 
Ob nedeljah in dela prostih dnevih ter ponoči lahko izvršitelj opravi izvršilna dejanja samo, če bi bilo z izvršilnim dejanjem nevarno odlašati.
V rubežnem in cenilnem zapisniku izvršitelj navede razloge za to, da je opravil izvršilna dejanja ponoči, v nedeljo oziroma na dela prost dan.
Za nočni čas se šteje čas od 22. do 6. ure.«.
6. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odlog izvršbe 
51. člen 
Če je izvršba odložena, izvršitelj v evidenci in v popisu spisa to zaznamuje s črko O (odlog).
Če izvršitelj prejme upnikov preklic oprave izvršilnega dejanja, nadaljuje z opravljanjem izvršilnih dejanj in upniku sporoči, da lahko predlaga odlog izvršbe, umakne predlog za izvršbo ali umakne predlog za izvršbo tako, da obdrži zastavno pravico in sodišče ne razveljavi že opravljenega rubeža premičnin.«.
7. člen 
V 79. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cenitev iz prejšnjih odstavkov se ne upošteva, če stranka v roku osmih dni po prejetju rubežnega zapisnika izvršitelju vroči ali mu s priporočeno pošiljko pošlje obvestilo, da se s cenitvijo ne strinja, in mu v roku petnajstih dni po izteku roka za vročitev obvestila vroči ali s priporočeno pošiljko pošlje cenitev sodnega cenilca, ki si ga je izbrala sama na svoje stroške. V tem primeru se pri prodaji upošteva vrednost stvari, ki jo je ugotovil sodni cenilec.«.
8. člen 
V 81. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Če izvršitelj pri rubežu ne najde stvari, ki so lahko predmet izvršbe ali zavarovanja, izvršitelj preneha z opravljanjem rubeža in v roku iz prvega odstavka 60. člena tega pravilnika sodišču ali pristojnemu organu ter upniku pošlje pisno poročilo o opravi izvršilnih dejanj.
Če izvršitelj rubeža ne more opraviti, ker dolžnik ni navzoč, ali prostora noče odpreti ali ker stvari ni na naslovu, ki ga je navedel upnik, ali če zarubljene stvari ne zadoščajo za poplačilo ali zavarovanje upnikove terjatve, izvršitelj oceni, ali bi se z nadaljnjimi rubeži in prodajo lahko dobila višja kupnina, kakor znašajo stroški izvršbe, seznani s tem navzočega upnika in ga opozori, da lahko v roku treh mesecev od dneva prvega rubeža oziroma njegovega poskusa neomejenokrat predlaga izvršitelju opravo ponovnega rubeža. Ugotovitve, oceno ter opozorilo izvršitelj zaznamuje tudi v rubežnem zapisniku, ne glede na to, ali je bil upnik pri izvršilnem dejanju navzoč.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.
V četrtem odstavku se besedilo »rok iz prvega odstavka« nadomesti z besedilom »rok iz drugega odstavka«.
V petem odstavku se besedilo »v roku iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »v roku iz drugega odstavka tega člena«, besedilo »roka iz prvega odstavka tega člena« pa z besedilom »roka iz drugega odstavka tega člena«.
9. člen 
V 116. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če izvršitelj ugotovi, da so stvari, ki so v hrambi, last tretje osebe, o tem obvesti tretjo osebo.«.
10. člen 
128. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitev odločbe o varstvu in vzgoji otroka
128. člen 
Odvzem otroka in njegovo izročitev osebi, ki ji je otrok v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, zaupan v vzgojo in varstvo, opravi izvršitelj tako, da v navzočnosti strokovno usposobljene osebe, ki jo je določilo sodišče (v nadaljnjem besedilu: strokovna oseba), otroka odvzame osebi, pri kateri je otrok v času opravljanja izvršbe, ter ga izroči osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo.«.
11. člen 
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kraj in čas odvzema 
129. člen 
Izvršitelj mora takoj, ko prejme od sodišča sklep o določitvi izvršitelja za opravo neposredne izročitve otroka, vzpostaviti stik s strokovno osebo in v sodelovanju z njo določiti kraj, čas in način odvzema otroka. Strokovna oseba mora biti navzoča pri odvzemu otroka ves čas do njegove izročitve osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, če se ta ne opravi hkrati z odvzemom otroka.
Izvršitelj lahko podatke, potrebne za ugotovitev najprimernejšega časa in kraja odvzema otroka, pridobi tudi s poizvedovanjem pri vzgojno-varstvenih, vzgojno-izobraževalnih zavodih in socialno varstvenih zavodih, ki so te podatke dolžni nemudoma posredovati izvršitelju.
Izvršitelj je dolžan opravo odvzema otroka skrbno načrtovati. Če glede na okoliščine primera oceni, da bo potrebna asistenca policije, mora o kraju in času odvzema otroka obvestiti policijo, ki v skladu z 238.e členom zakona ter pod pogoji, kot so določeni v predpisih, ki urejajo pooblastila policije, izvršitelju nudi pomoč pri opravi izvršbe. Če glede na okoliščine primera oceni, da bo potrebna asistenca drugih služb (npr. ključarja, reševalcev, gasilcev), zagotovi tudi njihovo prisotnost.
Izvršitelj mora potrebna dejanja opraviti hitro in poskrbeti, da za opravo odvzema otroka ne izve zavezanec, kateremu je treba otroka odvzeti, ali druga oseba, pri kateri bi otrok lahko bil v času oprave odvzema. Izvršitelj si mora prizadevati in zahtevati od vseh oseb, ki sodelujejo pri izvršbi, da ta poteka na način, ki je glede na mnenje strokovne osebe ali sodnika, če je pri izvršbi prisoten, za otroka najmanj obremenjujoča in so varovane otrokove koristi. Izvršitelj mora ravnati obzirno in upoštevati otrokovo starost, duševno razvitost, občutljivost in osebne lastnosti. Odvzem ne sme potekati javno, pri njem pa so lahko prisotne le nujno potrebne osebe.
Če je po mnenju strokovne osebe najprimerneje, da se otroka odvzame iz vzgojno-varstvenega, vzgojno-izobraževalnega ali socialno varstvenega zavoda, zdravstvene ustanove ali pri izvajalcu vsebin za otroke v športnem ali kulturnem združenju, mora izvršitelj predhodno navezati stik z njimi. Otroka se lahko odvzame ob zaključku dnevnega programa varstva oziroma izobraževanja, razen če koristi otroka narekujejo drugačen odvzem. Osebe, zaposlene v navedenih ustanovah, so dolžne sodelovati z izvršiteljem in strokovno osebo, ki je navzoča pri odvzemu, na način, da zagotovijo, da dejanja potekajo nejavno in da so prisotne le nujno potrebne osebe.
O času in kraju oprave odvzema otroka mora izvršitelj najmanj 24 ur pred opravo odvzema, v izjemnih primerih pa tudi v krajšem času, obvestiti osebo, kateri je treba otroka izročiti. Tej osebi izvršitelj omogoči navzočnost pri odvzemu otroka, pri čemer upošteva varstvo otrokovih koristi.
Izvršitelj o času, kraju in načinu odvzema otroka najmanj 24 ur pred opravo odvzema obvesti sodnika, ki je izdal sklep o izvršbi, in sodnika, ki je izdal pravnomočno sodbo, ki je podlaga za izvršbo, razen če gre za izvršitev začasne odredbe ali če to glede na okoliščine primera ni mogoče.«.
12. člen 
V 131. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku za besedo »zapisnik« doda besedilo »(Obrazec IZV št. 9)«.
V 4. točki se beseda »upnika« nadomesti z besedilom »osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. navedbo, da je bil odvzeti otrok takoj izročen osebi, ki ji je zaupan v vzgojo in varstvo oziroma, da ji bo izročen kasneje, kako bo izročen ter kje bo otrok do njegove izročitve tej osebi;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zapisnik podpiše tudi oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, če ji je otrok izročen takoj, sicer pa se ob izročitvi otroka sestavi posebno potrdilo (132. člen), ki predstavlja sestavni del zapisnika.«.
13. člen 
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Potrdilo o izročitvi otroka 
132. člen 
Če dejanji odvzema otroka in njegove izročitve osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, ne potekata sočasno, mora izvršitelj takoj po odvzemu otroka storiti vse potrebno, da otroka čim hitreje izroči tej osebi.
Izvršitelj ob izročitvi otroka osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, sestavi in izda potrdilo o izročitvi otroka (Obrazec IZV št. 10), ki mora vsebovati:
1. ime, priimek in sedež izvršitelja;
2. ime in priimek strokovne osebe;
3. ime in priimek osebe, ki ji je bil otrok izročen;
4. kraj, dan in uro izročitve otroka;
5. podpis izvršitelja, osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, in strokovne osebe.
Potrdilo mora izvršitelj napisati v treh izvodih v originalu, od katerih enega prejme oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo, drugega izvršitelj, tretjega pa pošlje izvršitelj sodišču.«.
14. člen 
V 133. členu se besedilo »upniku v zadevah glede varstva otrok« nadomesti z besedilom »osebi, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo«.
15. člen 
V 134. členu se v tretjem odstavku beseda »upniku« nadomesti z besedilom »osebi, ki je upravičena do stikov z otrokom«.
16. člen 
Za 134. členom se doda nov 134.a člen, ki se glasi:
»Izvršitev drugih odločb o odvzemu otroka 
134.a člen 
Določbe tega pravilnika o opravi dejanj odvzema otroka in njegove izročitve osebi, ki ji je otrok v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, zaupan v varstvo in vzgojo, se uporabljajo tudi, če se izvršuje odločba z neposrednim odvzemom otroka zaradi njegove namestitve k drugi osebi, v krizni center, rejništvo ali zavod.«.
17. člen 
Obrazec IZV št. 5 in Obrazec IZV št. 7 se nadomestita z novim Obrazcem IZV št. 5 in Obrazcem IZV št. 7.
18. člen 
Obrazec IZV št. 5, Obrazec IZV št. 7, Obrazec IZV št. 9 in Obrazec IZV št. 10 so kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-111/2019
Ljubljana, dne 22. maja 2019
EVA 2019-2030-0005
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje