Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1532. Pravilnik o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina, stran 4076.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 5. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen 
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, merila in postopek za sofinanciranje letovanj, namenjenim otrokom iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje letovanj se določi v vsakoletnem proračunu Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občina). Na podlagi sprejetega proračuna določi višino sredstev za posamezen sklop iz 2. člena tega pravilnika župan s sklepom po predhodnem mnenju komisije iz 8. člena tega pravilnika.
2. člen 
Opredelitev pojmov, uporabljenih v tem pravilniku:
a) upravičenec do sredstev po tem razpisu so društva, ki delujejo v interesu Občine Hrpelje - Kozina, ki v okviru svoje nepridobitne dejavnosti izvajajo tudi letovanja za otroke in mlade,
b) letovanje je organizirano za druženje otrok in mladih ali oseb s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo in za katere starostna omejitev ne velja,
c) izraz otroci v tem pravilniku pomeni osebe, ki jim je namenjeno letovanje: to je otrok in mladih obeh spolov, starih do dopolnjenih 18 let (oziroma do zaključenega srednješolskega izobraževanja, vendar največ do vključno 19 let).
3. člen 
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine.
4. člen 
Na razpis za sofinanciranje letovanj se lahko prijavijo društva, ki delujejo v interesu občine in izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:
– so registrirana po veljavni zakonodaji,
– imajo v letovanje vključene otroke s stalnim bivališčem v občini,
– niso za isti namen sofinancirani iz drugih virov proračuna občine,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja,
– vlogi mora biti priložen natančen program tabora, v katerem morajo biti opredeljene predvidene aktivnosti otrok (kot npr. športno udejstvovanje, izobraževalne aktivnosti, raziskovalne aktivnosti in vse druge dodatne aktivnosti, ki predstavljajo dodano vrednost in popestrijo program letovanja),
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta ali kateregakoli drugega javnega razpisa občine.
5. člen 
Višina sredstev za posamezne izvajalce letovanj se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril in vrednosti točke. Vrednost točke za posamezni sklop se določi tako, da se višina razpisanih sredstev za posamezni sklop deli s seštevkom vseh doseženih točk.
Posamezni vlagatelj lahko pridobi največ četrtino vseh razpisanih sredstev.
6. člen 
Merila za dodelitev točk:
Merila
Točke
Število udeležencev s stalnim prebivališčem v Občini Hrpelje - Kozina
1 točka na udeleženca/ na nočitev, do največ pet nočitev
Število mentorjev prostovoljcev, prisotnih na letovanju, pri čemer se upošteva največ 1 mentor na vsakih 8 udeležencev
1 točka na mentorja prostovoljca/ na 8 udeležencev/ na nočitev, do največ pet nočitev
7. člen 
Javni razpis za sofinanciranje letovanj otrok in mladostnikov mora vsebovati:
– ime in sedež občine,
– podatke o višini razpisanih sredstev,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec,
– način vložitve prijave,
– zahtevano dokumentacijo, ki jo morajo prijavitelji priložiti,
– rok za prijavo,
– navedbo o tem, kdo odloči o višini sofinanciranja,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
Vlogo prijavitelj odda na obrazcu, ki je objavljen skupaj z javnim razpisom na spletni strani občine.
8. člen 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava občine.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, s tem da sta dva člana komisije iz občinske uprave. Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev iz prejšnjega odstavka izda občinska uprava odločbe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. Zoper odločbo je možna pritožba na župana.
9. člen 
Po pravnomočnosti sklepa občine prejemnike sredstev pozove k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
10. člen 
Izvajalci morajo do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti poročilo o izvedbi letovanj ter dokazila o porabi sredstev ter na podlagi tega zahtevek za izplačilo sredstev po pogodbi. Poročilo je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela za vsako letovanje posebej.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora izvajalec prejeta sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila.
11. člen 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države in zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 031-8/2019
Hrpelje, dne 15. maja 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek