Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1536. Odlok o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana, stran 4091.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 6. redni seji dne 10. maja 2019.
Št. 011-15/2014
Piran, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 6. redni seji dne 10. maja 2019 sprejel naslednji
O D L O K 
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v lasti Občine Piran v mestnem jedru Pirana 
1. člen 
Ta odlok določa način oddaje v najem poslovnih prostorov v lasti Občine Piran pod ocenjeno vrednostjo.
Določbe tega odloka se nanašajo le na poslovne prostore v lasti Občine Piran, ki se nahajajo v mestnem jedru Pirana, kot je določen v Asanacijskem načrtu mesta Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10-77 s sprem.), Prostorskih ureditvenih pogojih za območje OZT 3/1.4 »Pri obzidju« v Piranu (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 17/88), Zazidalnem načrtu prenove kareja Židovski trg v Piranu (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 26/79), Prostorskih ureditvenih pogojih za Tartinijev trg v Piranu (pl.c. CST 3/1.1) (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 34/89 s sprem.) ter Lokacijskem načrtu za garažno hišo ob vstopu v mesto Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 39/97 s sprem.).
2. člen 
Poslovni prostori iz 1. člena tega odloka, ki so namenjeni poslovni dejavnosti, zlasti dejavnosti domače in umetnostne obrti ter kulturni dejavnosti, se lahko oddajo pod ocenjeno vrednostjo. V teh primerih se izhodiščna najemnina določi v višini 50 odstotkov ocenjene vrednosti tržne najemnine za mesece maj, junij, julij, avgust in september ter v višini 75 odstotkov ocenjene vrednosti tržne najemnine za mesece oktober, november, december, januar, februar, marec in april.
Kot merilo za izbor se v primeru iz prejšnjega odstavka določi ekonomsko najugodnejša ponudba, ki mora biti v skladu z razvojnim programom Občine Piran.
Za poslovne dejavnosti, ki so v skladu z razvojnim programom Občine Piran, se na podlagi tega odloka v vsakem primeru štejejo naslednje dejavnosti: ribarnica, mesnica, čevljarstvo, tehnična trgovina in izvajanje drugih poslovnih dejavnosti, ki zagotavljajo zadovoljevanje potreb prebivalcev mesta Piran.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se kot poslovne dejavnosti, za katere je mogoča oddaja poslovnega prostora pod ocenjeno vrednostjo, lahko določijo tudi druge poslovne dejavnosti, katerih zagotavljanje izhaja iz programov, strategij in drugih dokumentov Občine Piran.
3. člen 
Določbe tega odloka ne posegajo v določbe zakonov, ki urejajo brezplačno uporabo prostorov v lasti občine.
4. člen 
Postopke javnega zbiranja ponudb, ki vključujejo tudi določitev predvidene poslovne dejavnosti v poslovnem prostoru in opredelitev, ali se oddaja izvaja ob upoštevanju tega odloka pod ocenjeno vrednostjo, vodi komisija.
Komisijo imenuje župan in jo sestavljajo najmanj trije člani, od katerih mora biti eden predstavnik sveta Krajevne skupnosti Piran. Predstavnika Krajevne skupnosti Piran izbere svet Krajevne skupnosti Piran.
Za delovanje v komisiji člani ne prejmejo posebne nagrade ali nadomestila.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Veljavna najemna razmerja za poslovne prostore iz območja, določenega v 1. členu tega odloka, se z določbami tega odloka uskladijo tako, da se k veljavnim najemnim razmerjem za poslovne dejavnosti, ki so v skladu z razvojnim programom Občine Piran ali v skladu z določbami iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka, sklene aneks, s katerim se najemnina zniža in uskladi z višino, določeno v prvem odstavku 2. člena tega odloka. Za sklenitev aneksa morajo najemniki podati vlogo na Občino Piran.
Postopek presoje utemeljenosti vloge za sklenitev aneksa vodi komisija iz 4. člena tega odloka.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-15/2014
Piran, dne 10. maja 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, n. 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
sulla riduzione del canone di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel centro storico di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 6ª seduta ordinaria del 10 maggio 2019.
N. 011-15/2014
Pirano, 15. maggio 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 62, comma 3, della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e dei Comuni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/18, 79/18) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 6ª seduta ordinaria dd. 10 maggio 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
sulla riduzione dei canoni di locazione per i locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel centro storico di Pirano 
Art. 1 
Il presente Decreto stabilisce le modalità per la determinazione dei canoni di locazione dei locali commerciali di proprietà del Comune di Pirano, al di sotto dei valori di riferimento.
Le disposizioni del presente Decreto si applicano solo ai locali di proprietà del Comune di Pirano, siti nel centro storico di Pirano, come stabilito dal Piano regolatore di risanamento della città di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 10-77 e successive modifiche), dalle Condizioni di assetto territoriale per l'area classificata OZT 3/1.4 "Presso le Mura" a Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 17/88), dal Piano particolareggiato di ristrutturazione edilizia della Piazzetta degli Ebrei a Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 26/79), dalle Condizioni di assetto territoriale per la Piazza Tartini a Pirano (unità di pianificazione CST 3/1.1),(Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 34/89 e successive modifiche) e dal Piano di localizzazione dell’autosilo all'ingresso nella città di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 39/97 e successive modifiche).
Art. 2 
I locali commerciali di cui all'articolo 1 del presente Decreto, destinati ad attività commerciali, in particolare alle attività dell’artigianato domestico e artistico e alle attività culturali, possono essere concessi in locazione al di sotto dei valori di riferimento. In questi casi, il canone di partenza è fissato al 50 per cento del valore di riferimento del canone di mercato per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e al 75 per cento del valore di riferimento del canone di mercato per i mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
Nel caso di cui al comma precedente, l'offerta economicamente più vantaggiosa, comunque conforme al Programma di sviluppo del Comune di Pirano, viene scelta come criterio di selezione.
In base al presente Decreto si considerano attività commerciali, conformi al Programma di sviluppo del Comune di Pirano, in ogni caso le seguenti attività: pescheria, macelleria, calzoleria, negozi di tecnica e altre attività commerciali, volte al soddisfacimento delle necessità degli abitanti della città di Pirano.
A prescindere dalle disposizioni di cui al comma precedente, si possono prevedere quali attività commerciali oggetto di locazione al di sotto dei valori di riferimento, anche altre attività commerciali, la cui fornitura è determinata dai programmi, dalle strategie e da altri documenti del Comune di Pirano.
Art. 3 
Le disposizioni del presente Decreto non pregiudicano le disposizioni delle Leggi che disciplinano l'utilizzo gratuito dei locali di proprietà del Comune.
Art. 4 
La procedura di gara, concernente la raccolta pubblica di offerte, è svolta da un’apposita commissione, la quale stabilisce pure le attività previste nel locale commerciale, determinando i casi in cui la locazione è effettuata, tenuto conto del presente Decreto, al di sotto dei valori di riferimento.
La Commissione è nominata dal Sindaco ed è composta da almeno tre membri, uno dei quali deve essere rappresentante del Consiglio della Comunità locale di Pirano. Il rappresentante della Comunità locale di Pirano è scelto dal Consiglio della Comunità locale di Pirano stesso.
I membri della commissione non percepiscono gratifiche particolari o compensi per il loro lavoro svolto nella commissione stessa.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 5 
I contratti di locazione vigenti, stipulati per i locali commerciali siti nella zona di cui all’art. 1 del presente Decreto, si conformano alle disposizioni del presente Decreto stipulando un emendamento al contratto di locazione per le attività commerciali ritenute conformi al programma di sviluppo del Comune di Pirano ovverosia conformi alle disposizioni dell’art. 2, comma 3, del presente Decreto in base al quale l’ammontare del canone è ridotto e adeguato ai valori di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Decreto. Ai fini della stipula dell'emendamento al contratto, i conduttori attuali devono presentare domanda al Comune di Pirano.
La procedura di valutazione sull’ammissibilità della domanda per la stipula di tale emendamento al contratto è condotta dalla commissione di cui all'articolo 4 del presente Decreto.
Art. 6 
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011-15/2014
Pirano, 10 maggio 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković