Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1564. Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije, stran 4136.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojna organa in podrobnejša pravila glede brezplačne dodelitve pravic do emisije za izvajanje Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 59 z dne 27. 2. 2019, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2019/331/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Upravljavec obstoječe naprave (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je oseba, ki ima na dan 30. junija 2019 oziroma 30. junija 2024 pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov ali pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo v skladu s 1. točko 2. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU.
3. člen 
(pristojna organa) 
Pristojna organa za izvajanje Delegirane uredbe 2019/331/EU sta Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
4. člen 
(vloga za brezplačno dodelitev za obdobje 2021–2025) 
(1) Upravljavec vloži vlogo za brezplačno dodelitev iz 4. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU na agencijo do 30. junija 2019.
(2) Za izvajanje 13. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU se vlogi iz prejšnjega odstavka priložijo dokumenti iz točk (a), (b) in (c) drugega odstavka 4. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU, ki jih upravljavec predloži v elektronski obliki na predlogah obrazcev, objavljenih na spletni strani ministrstva.
(3) Upravljavec v dokumentu iz točke (a) drugega odstavka 4. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU sporoča zbirne podatke o emisijah iz točke 2.1 Priloge IV Delegirane uredbe 2019/331/EU.
(4) Za izvajanje prvega stavka četrtega odstavka 8. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU je pristojni organ agencija.
(5) Agencija dokumente iz točk (a) in (c) drugega odstavka 4. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU pošlje ministrstvu, ki pripravi seznama iz prvega in sedmega odstavka 14. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU.
5. člen 
(sprememba načrta metodologije spremljanja) 
Za izvajanje tretjega odstavka 9. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU upravljavec agenciji najpozneje do 31. decembra tekočega leta pisno sporoči načrtovane spremembe načrta metodologije spremljanja, ki niso bistvene spremembe iz petega odstavka 9. člena Delegirane uredbe 2019/331/EU.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-16/2019
Ljubljana, dne 23. maja 2019
EVA 2019-2550-0028
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik