Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1520. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje, stran 4055.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o merilih STS za listinjenje 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba (EU) št. 1093/2010 je Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) EBA je Evropski bančni organ, kot je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010.
(3) Pojem investicijsko podjetje ima enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov. Pojem kreditna institucija ima enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja bančništvo. Pojem družba za upravljanje ima enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja družbe za upravljanje. Pojma zavarovalnica in pozavarovalnica imata enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja zavarovalništvo. Pojmi pokojninska družba, pokojninski sklad in vzajemni pokojninski sklad imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja pokojninske sklade in pokojninske družbe.
(4) Pojmi originator, sponzor in SSPE imajo enak pomen, kot je opredeljen v Uredbi (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35)
(5) Tretje osebe so vse pravne osebe razen kreditnih institucij, zavarovalnic, pozavarovalnic, pokojninskih družb in pokojninskih skladov.
2. člen 
(smernice) 
(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, dne 12. decembra 2018, objavila Smernice o merilih STS za listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/08) in Smernice o merilih STS za listinjenje, ki ni listinjenje ABCP (EBA/GL/2018/09).
(2) Smernice iz prejšnjega odstavka so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev in EBA.
3. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom agencija določa uporabo smernic iz prvega odstavka prejšnjega člena za:
– investicijska podjetja, družbe za upravljanje, upravljavce alternativnih investicijskih skladov, vzajemne pokojninske sklade in tretje osebe, ki nastopajo kot originator, sponzor ali SSPE;
– Agencijo za trg vrednostnih papirjev, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnje točke.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-7/2019-3
Ljubljana, dne 15. maja 2019
EVA 2019-1611-0057
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas