Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1534. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019, stran 4087.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 6. redni seji dne 9. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2019 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
16.563.711
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.808.225
70
DAVČNI PRIHODKI
9.499.342
700
Davki na dohodek in dobiček
7.924.307
703
Davki na premoženje
1.347.145
704
Domači davki na blago in storitve
227.890
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.308.883
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.661.107
711
Takse in pristojbine
6.000
712
Globe in druge denarne kazni
44.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.320
714
Drugi nedavčni prihodki
583.456
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.276.851
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
696.445
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
580.406
73
PREJETE DONACIJE
2.500
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.769.185
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.948.112
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
821.073
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
706.950
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
706.950
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
17.002.989
40
TEKOČI ODHODKI
4.743.216
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
803.949
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
119.188
402
Izdatki za blago in storitve
3.545.259
403
Plačila domačih obresti
44.700
409
Rezerve
230.120
41
TEKOČI TRANSFERI
5.122.837
410
Subvencije
41.200
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.951.600
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
619.517
413
Drugi tekoči domači transferi
1.510.520
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.743.959
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.743.959
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
392.977
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
205.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
187.977
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–439.278
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
892.077
50
ZADOLŽEVANJE
892.077
500
Domače zadolževanje
892.077
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
425.200
55
ODPLAČILA DOLGA
425.200
550
Odplačila domačega dolga
425.200
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
27.599
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
466.877
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
439.278
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–27.599
2. člen
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Županove prerazporeditve, izdelane skladno s 6. členom Odloka o proračunu, ki so stopile v veljavo od 15. 4. 2019 do uveljavitve tega odloka, se upoštevajo v proračunu za leto 2019 ne glede na 1. člen tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 9. maja 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj