Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1522. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018, stran 4060.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 (UPB1)) je občinski svet na 4. redni seji dne 14. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev zaključnega računa proračuna, ki vsebuje obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, izvajanje načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.325.983
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.260.062
70
DAVČNI PRIHODKI
2.799.055
700
Davki na dohodek in dobiček
2.471.256
703
Davki na premoženje
228.179
704
Domači davki na blago in storitve
99.620
706
Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
461.007
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
263.000
711
Takse in pristojbine
8.460
712
Globe in druge denarne kazni
7.751
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.949
714
Drugi nedavčni prihodki
144.847
72
KAPITALSKI PRIHODKI
21.260
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
21.260
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.044.661
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
618.853
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
425.808
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.846.936
40
TEKOČI ODHODKI
1.000.149
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
196.743
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.291
402
Izdatki za blago in storitve
723.816
403
Plačila domačih obresti
13.244
409
Rezerve
33.054
41
TEKOČI TRANSFERI
1.317.886
410
Subvencije
10.880
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
942.377
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
134.344
413
Drugi tekoči domači transferi
230.285
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.474.542
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.474.542
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
54.359
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
37.552
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
16.807
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.520.953
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
19.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
19.000
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
19.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
19.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
300.000
50
ZADOLŽEVANJE
300.000
500
Domače zadolževanje
300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA
105.902
55
ODPLAČILA DOLGA
105.902
550
Odplačila domačega dolga
105.902
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.307.855
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
194.098
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
1.520.953
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.308.629
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2019
Videm, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič