Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1554. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018, stran 4127.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi 106. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Ig za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018.
2. člen 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/ 
podskupina 
kontov
NAMEN
REALIZACIJA 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.944.930,52
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
4.766.558,05
700
Davki na dohodek in dobiček
4.059.705,00
703
Davki na premoženje
490.076,73
704
Domači davki na blago in storitve
214.793,38
706
Drugi davki
1.982,94
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.535.099,69
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
125.369,70
711
Takse in pristojbine
9.072,58
712
Denarne kazni
76.783,11
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.480,74
714
Drugi nedavčni prihodki
1.273.393,56
72
KAPITALSKI PRIHODKI
409.793,53
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
409.793,53
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
233.479,25
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
233.479,25
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.797.366,54
40
TEKOČI ODHODKI
2.443.993,96
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
409.457,76
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
64.590,87
402
Izdatki za blago in storitve
1.842.467,24
403
Plačila domačih obresti
21.965,08
409
Rezerve
105.513,01
41
TEKOČI TRANSFERI
2.713.096,91
410
Subvencije
172.746,39
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.587.322,38
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
238.582,92
413
Drugi tekoči domači transferi
714.445,22
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.490.699,33
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.490.699,33
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
149.576,34
431
Investicijski transferi pravnim osebam 
78.218,49
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
71.357,85
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
1.852.436,02
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanja kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI. PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
1.497.873,00
500
Domače zadolževanje
1.497.873,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
265.423,76
550
Odplačila domačega dolga
265.423,76
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–619.986,78
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.232.449,24
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.852.436,02
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
2.295.389,57
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta, ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in računa finančnih terjatev in naložb 619.986,78 eur.
Kot namenska sredstva se iz leta 2018 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 277.141,60 eur,
– namenska sredstva za plačilo oskrbnine v DSO 21.114,97 eur,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini 14.868,00 eur,
– sredstva neporabljene omrežnine – oskrba z vodo v višini 81.010,64 eur,
– sredstva neporabljene omrežnine – oskrba s kanalom v višini 417,94 eur,
– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini 3.179,74 eur,
– neporabljena sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod v višini 40.550,93 eur,
– neporabljena sredstva iz naslova prihodkov od komunalnih prispevkov v višini 671.222,87 eur,
– dolg. najem grobnega mesta v višini 945,50 eur,
– neporabljena turistična taksa v višini 2.030,88 eur.
4. člen 
Zaključni račun začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2018
Ig, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti