Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Ob-2197/19, Stran 1124
Svet Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US) in Statuta javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica razpisuje prosto delovno mesto za
direktorja zavoda 
Opis del in nalog: organiziranje in vodenje dela zavoda, skladno s sprejeto poslovno politiko, načrti, programi razvoja ter sklepi sveta zavoda,
– predstavljanje in zastopanje zavoda brez omejitev,
– odgovarja za zakonitost dela zavoda,
– izvršuje sklepe sveta zavoda,
– pripravljanje letnega poslovnega poročila, poročil o poslovanju in poslovnih rezultatih zavoda,
– priprava predlogov programa razvoja zavoda ter predlogov in programov za razvoj turističnih produktov na območju,
– priprava izhodišč za izdelavo strateških tržnih načrtov in letnih programov trženja območja,
– priprava izhodišč za organiziranje in izvajanje letnih nastopov na sejmih, borzah in drugih predstavitvah zavoda,
– priprava izhodišč za letno organizacijo in koordinacijo prireditev na območju,
– priprava izhodišč za delovanje turistično informacijskega centra in informacijske dejavnosti.
Izobrazba: najmanj izobrazba VI/2 stopnje: visoka strokovna izobrazba (visokošolski strokovni in univerzitetni program, 1. bolonjska stopnja) ali izobrazba stopnje VII: specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program (magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja).
Trajanje in vrsta zaposlitve: delovno mesto se sklepa za določen čas – vezano na čas trajanja mandata, ki traja 4 leta od dneva imenovanja. Delo se opravlja v polnem delovnem času 40 ur tedensko. Zaposlitev je predvidena takoj oziroma najkasneje do 9. 10. 2019.
Zahtevani pogoji: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na vodstvenem položaju. Dodatna znanja: da aktivno obvlada slovenski jezik, obvlada angleški in še vsaj en tuji jezik (stopnja C1 – B2); ima vodstvene, organizacijske, komunikacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda in dobro pozna področje dela za katerega kandidira; obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalnik besedil, preglednice, baze podatkov); ima veljavni vozniški izpit B kategorije.
Način prijave kandidatov: kandidati naj vloge pošljejo na naslov: TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva c. 2, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na razpis za delovno mesto Direktor«. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene. Za pravočasno prijavo se šteje vloga, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica.
Kandidati morajo svoji vlogi predložiti: kratek življenjepis s podrobno navedbo dosedanjih delovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju, iz katerih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede dolžine trajanja zahtevanih delovnih izkušenj (navesti trajanje zaposlitev ter delo, ki ga je opravljal pri posameznih delodajalcih);
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo diplome);
– izjavo, da ima kandidat aktivno znanje slovenskega jezika;
– izjavo oziroma dokazilo, da obvlada angleški jezik (stopnja C1) in še vsaj en tuj jezik (stopnja B2);
– izjavo o pridobljenih osnovnih znanjih za delo z računalnikom;
– izjavo o morebitnih drugih pridobljenih znanjih in veščinah s konkretno navedbo le-teh;
– program dela ter vizijo razvoja Zavoda za mandatno obdobje.
Poleg navedenega mora kandidat predložiti še izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– za namen tega razpisa dovoljuje Svetu javnega zavoda Turistično informacijski center (TIC) Ilirska Bistrica pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri najkasneje v roku 30 dni od izbire kandidata.
Svet zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica