Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1550. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec, stran 4124.

  
Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 5. seji dne 15. maja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec 
1. člen 
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12, 94/12 in 24/14) se dopolni tako, da se v prvem odstavku 2. člena (pomen izrazov), doda:
»parkirnina« je nadomestilo za parkiranje na javnih parkirnih površinah, določenih s tem odlokom, na katerih je določeno plačevanje parkirnine;
2. člen 
V 32. členu se dodajo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
(3) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačevanje parkirnine in vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je plačana parkirnina.
(4) Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so določena v prilogi 2 tega odloka.
(5) Višino parkirnine določi župan s posebnim sklepom, ki se objavi na spletni strani Občine Žalec.
(6) Kot dokazilo plačila parkirnine za uporabo javnih parkirnih površin, na katerih vstop ni reguliran z avtomatsko zapornico, šteje potrdilo, ki ga voznik kot sporočilo prejme na mobilni telefon.
(7) Pravilnik, ki podrobneje določa izvajanje nadzora na javnih parkirnih površinah, sprejme župan.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo tretjega odstavka tega člena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2019.
Št. 370-0004/2018
Žalec, dne 15. maja 2019
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos