Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Ob-2213/19, Stran 1127
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019 in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) ter Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 68SUB-KV19
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nakup novih komunalnih vozil v občinah, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka (v nadaljnjem besedilu: občina).
Namen javnega poziva je z nakupom novih komunalnih vozil zamenjati zastarela komunalna vozila z visokimi izpusti delcev PM10 s sodobnimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami delcev ter tako zmanjšati količino emitiranih delcev, posredni cilj pa je tudi s sodobnimi komunalnimi vozili znižati raven hrupa. Učinek je torej manjša onesnaženost zunanjega zraka s PM10 oziroma izboljšanje kakovosti zraka in bivanja na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.
Komunalno vozilo je vozilo ali delovni stroj za namen opravljanja posebnih opravil, ki zahtevajo posebno prilagoditev nadgradnje in/ali opreme za prevoz blaga v procesu zbiranja posamičnih frakcij pri ločenem zbiranju odpadkov ali za vzdrževanje javnih površin (v nadaljnjem besedilu: vozilo). Glede na to, za katero frakcijo ločenih odpadkov oziroma vzdrževanja javnih površin gre, je lahko oblika nadgradnje različna.
Novo vozilo pomeni vozilo, ki bo kupljeno s strani občine kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na ta javni poziv.
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za nakup novih vozil, ki bodo nadomestila obstoječa komunalna vozila nižjega emisijskega razreda kot nova vozila.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2 ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) kategorije N1, N2 ali N3;
– nakup novega vozila na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3;
– nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2ali novega priključnega električnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na plinski pogon kategorije L5e, L6e ali L7e;
– nakup novega vozila na električni pogon, brez emisij CO2, namenjenega vzdrževanju javnih površin.
Kategorije vozil so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17).
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 900.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % vrednosti cene za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot:
– 300.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2 ali novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) kategorije N1, N2 ali N3;
– 200.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) ali utekočinjen zemeljski plin (UZP) kategorije N1, N2 ali N3;
– 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, novo priključno električno hibridno vozilo (plug-in) ali novo vozilo na stisnjen zemeljski plin (SZP) kategorije L5e, L6e ali L7e;
– 100.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2, namenjeno vzdrževanju javnih površin.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
V primeru, da bo do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije prispelo več vlog, na podlagi katerih bi vsota nepovratnih finančnih spodbud presegla razpisana sredstva po tem javnem pozivu, bo nepovratna finančna spodbuda za vozila zadnje prispele popolne vloge dodeljena v sorazmerno nižjem znesku do skupne višine še razpoložljivih sredstev.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa novega vozila brez DDV.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vključuje tudi namen nakupa vozil:
– Mestna občina Celje,
– Občina Hrastnik,
– Mestna občina Kranj,
– Mestna občina Ljubljana,
– aglomeracija Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju),
– Mestna občina Murska Sobota,
– Mestna občina Novo Mesto,
– Občina Trbovlje in
– Občina Zagorje ob Savi.
Občine morajo imeti sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil in morajo zagotoviti, da bodo vozila uporabljena za namen, določen z javnim pozivom.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 68SUB-KV19 in obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup vozila;
– tehnično dokumentacijo proizvajalca vozila, iz katere izhaja, da vozilo izpolnjuje pogoje javnega poziva in iz katere so jasno razvidni podatki o vozilu (znamka, tovarniška in komercialna oznaka, kategorija in vrsta vozila ter nazivna moč motorja in vrsta goriva oziroma pogona), ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– sklep o začetku postopka javnega naročila za nakup vozil, ki so predmet vloge, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja javno naročanje oziroma v primeru naročila nižjega od 20.000,00 EUR naročilnico oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidna višina naložbe.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
V primeru, da naložba ne bo izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, lahko Eko sklad na podlagi 146.h člena ZVO-1 pravico do pridobljenih sredstev odvzame.
c) kandidiranje za nakup več vozil
Občina lahko z eno vlogo kandidira za nakup več vozil, ki so predmet tega javnega poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo, ki je registrirano, mora najmanj 3 leta po prvi registraciji vozila ostati registrirano. Če se ugotovi, da občina vozilu ni podaljšala registracije, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v triletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti občina ves čas lastnica vozila.
Vozilo, ki ni registrirano mora najmanj 3 leta ostati v lasti občine. Če se ugotovi, da je občina vozilo odtujila prej kot v treh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup vozila že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če naložba predstavlja državno pomoč.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Občine se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden nakup enega ali več vozil. Občina pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila občini dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani občine,
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila za nakup vozila,
– kopijo računa za nakup vozila,
– kopijo potrdila o plačilu celotnega zneska računa iz prejšnje alineje,
– kopijo veljavnega potrdila o skladnosti vozila,
– kopijo prometnega dovoljenja vozila, izdanega na ime občine, če gre za registrirano vozilo oziroma dokumenta, ki bo izkazoval, da je občina lastnica vozila, če gre za neregistrirano vozilo,
– dokument, iz katerega bo razvidno, da se vozilo uporablja za namen, določen z javnim pozivom (npr. pogodba med občino in javnim podjetjem, koncesionarjem ali pogodbenim izvajalcem komunalnih storitev),
– dokument, iz katerega bo razvidno, da je bilo obstoječe komunalno vozilo, ki je nadomeščeno z novim vozilom, odjavljeno iz prometa oziroma dokument, iz katerega bo razvidno, da se staro vozilo ne uporablja več, in
– dokument, iz katerega bodo razvidni podatki o nadomeščenem vozilu (kategorija in vrsta vozila ter emisijski razred).
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po prvi registraciji vozila, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je občina dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad