Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

Št. 1001-2/2019-1 Ob-2233/19, Stran 1126
Svet zavoda Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, na podlagi 25. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena statuta Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje ter sklepa Sveta zavoda z 10. redne seje z dne 20. 5. 2019 objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje, zlasti pa:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – prečiščeno besedilo s spremembami),
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– znanje s področja organizacije dela, vodenja in dela s skupinami, opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga je določila Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati izkazati s pisnimi listinami.
Priloge k prijavi:
– overjena kopija potrdila o stopnji in vrsti izobrazbe,
– overjenega kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– overjena kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje, vkolikor ga je kandidat že opravil,
– dokazila o dosedanjem delu,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata,
– življenjepis.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS v zaprti ovojnici s priporočeno pošto s povratnico na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, s pripisom »Razpis za delovno mesto direktorja – Ne odpiraj«. Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošto oddana na pošto.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje