Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1535. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija, stran 4088.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17 in 11/19) je Občinski svet Občine Idrija na 6. seji dne 9. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava) in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Idrija na delovnih področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Idrija, drugimi splošnimi akti in tem odlokom.
3. člen 
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– splošne zadeve;
– normativno pravne zadeve;
– upravne zadeve;
– javne finance;
– gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in turizem;
– družbene dejavnosti;
– varstvo okolja in urejanje prostora;
– gospodarske javne službe in infrastruktura;
– inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo;
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– gospodarjenje s premoženjem Občine Idrija;
– delovanje krajevnih skupnosti.
4. člen 
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih, administrativno-tehničnih in organizacijskih nalog ter priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge organe občine;
– izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski svet, župan in drugi organi občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
– izvrševanje zakonov in podzakonskih aktov v okviru izvirne pristojnosti občine oziroma pristojnosti, prenesenih z države na občino;
– vodenje upravnih postopkov in izdajanje posamičnih upravnih aktov v skladu z zakonom;
– izvrševanje nadzora nad izvajanjem predpisov;
– uresničevanje splošnih potreb in interesov občank in občanov;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami;
– spremljanje gospodarskih gibanj;
– spremljanje stanja in oblikovanje razvojnih pobud na posameznih področjih družbenega življenja;
– pripravljanje vlog, prijavljanje, spremljanje, poročanje, vodenje ali partnersko sodelovanje v projektih, sofinanciranih iz evropskih in državnih sredstev;
– vodenje aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti in občinami;
– vodenje aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem občine;
– opravljanje nalog za krajevne skupnosti;
– izvajanje drugih nalog iz pristojnosti občine.
5. člen 
Poslovni procesi znotraj občinske uprave se izvajajo tako, da se zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev;
– transparentnost postopkov;
– gospodarno rabo javnih sredstev;
– javnost dela;
– spodbujanje iniciativ občank in občanov in njihovo vključevanje v postopke priprave dokumentov;
– učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– sodelovanje in usklajeno delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog.
6. člen 
Za krajevne skupnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvaja strokovna in organizacijska opravila v okviru občinske uprave;
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti;
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov krajevnih skupnosti ter spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti.
7. člen 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z državnimi organi, strokovnimi institucijami, nosilci javnih pooblastil, upravami drugih občin, gospodarskimi družbami in interesnimi združenji, zavodi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ustanovami civilne družbe ter drugimi organizacijami in občani.
Zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti in racionalnosti izvrševanja nalog iz pristojnosti občinske uprave lahko občina ustanavlja organe skupne občinske uprave z drugimi občinami.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
8. člen 
V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– oddelek za splošne in pravne zadeve;
– oddelek za družbene dejavnosti;
– oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja;
– oddelek za investicije in gospodarstvo;
– oddelek za finance in računovodstvo.
9. člen 
Občinska uprava opravlja naloge v okviru notranjih organizacijskih enot, projektnih enot in zunanje organizacijske enote.
Naloge občinske uprave v notranjih organizacijskih enotah se izvajajo v oddelkih, po posameznih področjih dela.
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov. Vodje oddelkov so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave ter županu.
Če v posameznem oddelku delovno mesto vodje oddelka začasno ni zasedeno, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave ali z njegove strani pooblaščena oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vodjo oddelka.
Vodje oddelkov načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela, odločajo o zadevah v okviru svojih pristojnosti oziroma pooblastil ter nadrejenim poročajo o opravljenem delu in doseženih rezultatih.
10. člen 
Oddelek za splošne in pravne zadeve opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka;
– izvaja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in drugih organov občine ter krajevnih skupnosti;
– sprejema in odpravlja pošto ter ureja arhiv za potrebe občinskih organov;
– izvaja postopke na področju kadrovskih zadev;
– izvaja postopke na področju javnih naročil;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim;
– zagotavlja informacije javnega značaja;
– skrbi za stike z občani ter njihovo obveščanje in informiranje;
– skrbi za področje varstva osebnih podatkov;
– ažurira vsebine na spletni strani Občine Idrija;
– vodi evidence, potrebne za zakonito delovanje občine;
– zagotavlja pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– zagotavlja pravno pomoč drugim oddelkom občinske uprave;
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavlja pogodbe in spremlja njihovo izvajanje;
– zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen 
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje družbenih dejavnosti;
– pripravlja predpise s področja družbenih dejavnosti;
– planira in spremlja porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– pripravlja koncesijske akte za področje družbenih dejavnosti;
– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, predšolske vzgoje, kulture, knjižničarstva, športa, socialnega varstva ter skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja in uresničuje programe razvoja vzgoje in varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, knjižničarstva, zdravstva, športa in socialnega varstva;
– skrbi za materialne pogoje delovanja vzgojno-varstvenih ustanov in osnovnega šolstva;
– organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti;
– zagotavlja sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, družinskega pomočnika, varstvo občanov v splošnih in posebnih socialnih zavodih, za enkratne denarne pomoči in druge pomoči občanom;
– načrtuje, koordinira in zagotavlja sredstva za izvajanje programov za otroke, mlade in starejše občane in skrbi za njihovo izvajanje;
– zagotavlja pravne podlage in sredstva za izvajanje službe pomoči na domu;
– načrtuje in koordinira aktivnosti za izenačevanje možnosti oseb z oviranostmi;
– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo ljubiteljske kulturne, javne športne, mladinske programe in programe humanitarnih dejavnosti ter sredstva za te programe;
– skrbi za varstvo kulturne dediščine;
– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja investicijske naloge na področju zdravstva, predšolske vzgoje, šolstva in kulture;
– pripravlja, nadzira in vodi projekte ter sodeluje pri pripravi in izvajanju projektov v okviru svojega delovnega področja;
– sodeluje pri upravljanju območij, vpisanih na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine;
– organizira občinske prireditve ter pomaga krajevnim skupnostim pri pripravi njihovih prireditev;
– izvaja aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti in občinami ter aktivnosti, vezane na mednarodno sodelovanje;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen 
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja naslednje naloge:
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka;
– pripravlja strokovne podlage in koordinira postopke sprejemanja občinskega prostorskega načrta in prostorskih izvedbenih aktov;
– vodi postopke priprave programov opremljanja in odmerja komunalni prispevek;
– vodi postopke izdelave konservatorskih načrtov za območja kulturne dediščine;
– vodi geografski informacijski sistem občine;
– pripravlja prostorske ukrepe;
– skrbi za področje informatike za celotno občinsko upravo;
– izdeluje in vodi register nepremičnega premoženja občine;
– skrbi za podatkovno zbirko, ki je osnova za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine;
– izvaja postopke razpolaganja s stvarnim premoženjem občine;
– pripravlja občinske akte na področju določitve in urejanja javnih površin in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja in koordinira postopke odmere in odkupov javnih površin, vključno z javnimi potmi in lokalnimi cestami;
– pripravlja občinske akte na področju oglaševanja in plakatiranja in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju zunanjega videza naselij in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju varstva pred hrupom in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinski program varstva okolja in skrbi za njegovo izvajanje;
– skrbi za naravno dediščino;
– spremlja stanje na področju okolja in prostora ter predlaga in zahteva ukrepe, če ugotovi, da so le-ti potrebni;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
13. člen 
Oddelek za investicije in gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– izdeluje programe razvoja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje ter opravlja nadzor nad njihovim izvajanjem;
– pripravlja občinske akte na področju oskrbe s pitno vodo in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in meteornih voda in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov in skrbi za njihovo izvajanje;
– sodeluje pri pripravi programa vzdrževanja in čiščenja javnih parkirišč, trgov, ulic, zelenic ter drugih javnih površin in skrbi za njegovo izvajanje;
– pripravlja programe javnih avtobusnih prevozov, ki so v pristojnosti občine in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja, koordinira in nadzira gradnjo, vzdrževanje in urejanje občinskih cest in opornih zidov;
– pripravlja, koordinira in nadzira izgradnjo in vzdrževanje visečih in drugih mostov v pristojnosti občine;
– pripravlja občinske akte na področju javne razsvetljave in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju energetike in energetske učinkovitosti in skrbi za njihovo izvajanje;
– pripravlja občinske akte na področju pokopališke dejavnosti in skrbi za njihovo izvajanje;
– sodeluje pri pripravi investicijskih projektov in investicijskih programov, ki jih vodijo drugi oddelki;
– nudi strokovno pomoč drugim oddelkom in po sklepu direktorja svetuje javnim zavodom pri investicijah;
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine na področju gospodarskih javnih služb in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– pripravlja in izvaja naloge civilne zaščite, obrambnih načrtov in požarne varnosti;
– planira in nadzira porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje nalog oddelka;
– aktivno sodeluje pri vseh investicijah Občine Idrija;
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje gospodarskih dejavnosti;
– pripravlja predpise s področja gospodarskih dejavnosti;
– pripravlja koncesijske akte za področje gospodarskih dejavnosti;
– pripravlja občinske akte v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju turizma ter skrbi za njihovo izvajanje;
– zagotavlja pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo turistične programe ter sredstva za te programe;
– zagotavlja sredstva za subvencioniranje stanovanjskih najemnin;
– gospodari s stanovanjskim fondom občine ter s poslovnimi prostori v občinski lasti;
– pripravlja strokovne podlage in projekte ter izvaja investicijske naloge na področju stanovanjske politike, turizma in razvoja podeželja;
– skrbi za razvoj turizma, podjetništva, obrti, kmetijstva ter drugih gospodarskih dejavnosti;
– skrbi za ohranjanje in razvoj domače in umetne obrti, zlasti idrijske čipke;
– pospešuje razvoj podeželja;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen 
Oddelek za finance in računovodstvo opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– nudi strokovno pomoč občinskim organom in krajevnim skupnostim pri sprejemanju in izvajanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– izvaja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade;
– spremlja, analizira in sodeluje pri oblikovanju cen iz pristojnosti občine in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– skrbi za finančni arhiv občine;
– izvaja obračun plač;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
III. OBČINSKO REDARSTVO 
15. člen 
Naloge občinskega redarstva opravljajo občinski redarji.
Občinski redarji skrbijo v skladu z občinskimi predpisi in drugimi akti, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti ter z občinskim programom varnosti, za javno varnost in javni red na območju občine in so pristojni:
– nadzorovati varnost cestnega prometa v naseljih;
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij;
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
– vzdrževati javni red in mir.
Občinski redarji so občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.
IV. PROJEKTNE ENOTE 
16. člen 
V občinski upravi se lahko oblikuje projektna enota, kadar je to potrebno za izvedbo določenega projekta.
Projektna enota se oblikuje zgolj za čas trajanja projekta.
V projektni enoti se lahko za namen vodenja in izvajanja nalog na projektu zaposli javne uslužbence za določen čas oziroma se lahko zaposlene v občinski upravi začasno premesti iz drugih oddelkov, v kolikor z začasno premestitvijo soglašajo.
V. ZUNANJA ORGANIZACIJSKA ENOTA 
17. člen 
Naloge občinske inšpekcije kot prekrškovnega organa se izvajajo v skupnem organu medobčinske uprave, urejenim s posebnim odlokom.
VI. POOBLASTILA IN VODENJE 
18. člen 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
19. člen 
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga v skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– razporeja delovne naloge zaposlenim;
– koordinira delo znotraj občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi v občini;
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan za to pooblasti.
Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
20. člen 
Zaposleni v občinski upravi (v nadaljevanju: zaposleni) so javni uslužbenci, ki so sklenili delovno razmerje v občinski upravi.
Zaposleni opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, s Statutom občine Idrija in z Aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Idrija, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih direktorja občinske uprave.
Zaposleni so za svoje delo odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Zaposleni opravljajo delo pravočasno, strokovno in do uporabnikov prijazno, v okviru pooblastil in pristojnosti delovnega mesta.
Zaposleni se stalno usposabljajo ter izpopolnjujejo, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
21. člen 
Župan lahko imenuje posvetovalno telo (kolegij), ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske uprave.
22. člen 
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več zaposlenih oziroma sodelovanje zaposlenih različnih strok in stopenj znanja ter na različnih področjih, lahko direktor občinske uprave ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja.
Z aktom o ustanovitvi delovne skupine direktor občinske uprave tudi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
VII. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH 
23. člen 
Če zakon izrecno ne določa drugače, je za odločanje v upravnih zadevah pristojna na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
Za opravljanje posameznih nalog ali vodenje upravnega postopka ter odločanje v upravnih zadevah lahko župan in direktor občinske uprave, v okviru svojih pristojnosti, pooblastita zaposlenega, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan. O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet občine. V primeru izločitve župana ali direktorja je občinski svet pristojen tudi za sprejem vsebinske odločitve v upravni zadevi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Župan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka izda Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Idrija, ki je podlaga za razporeditev zaposlenih na ustrezna delovna mesta.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 14/13).
26. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019
Idrija, dne 9. maja 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj