Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, stran 4032.

  
Na podlagi sedmega odstavka 84. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 6/15 in 75/15) se v 3. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– postopkovni predpisi;«.
2. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni izpit iz finančnega nadzora sestavljajo:
– strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje za področje davkov;
– strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje za področje carin;
– strokovni izpit za finančni nadzor II. stopnje.«.
V drugem odstavku se za besedilom »I. stopnje« doda besedilo »za področje davkov in carin«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(program strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje za področje davkov) 
Program strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje za področje davkov obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– postopkovni predpisi s področja finančnega nadzora, razen inšpekcijskega nadzora;
– predpisi, ki urejajo vsebino obveznih dajatev s področja davkov – višja raven;
– računovodstvo in finance davčnih zavezancev – osnovna raven;
– statusni predpisi – osnovna raven.«.
4. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(program strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje za področje carin) 
Program strokovnega izpita za finančni nadzor I. stopnje za področje carin obsega preverjanje znanja iz naslednjih izpitnih vsebin:
– postopkovni predpisi s področja finančnega nadzora, razen inšpekcijskega nadzora;
– predpisi, ki urejajo vsebino obveznih dajatev s področja carin – višja raven;
– računovodstvo in finance davčnih zavezancev – osnovna raven;
– statusni predpisi – osnovna raven.«.
5. člen 
V 10. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– davčni postopek, postopek finančne izvršbe in mednarodno sodelovanje;«.
6. člen 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejši seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena tega pravilnika je naveden v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.«.
7. člen 
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat opravlja strokovne izpite pred tričlansko izpitno komisijo.«.
8. člen 
V 16. členu se beseda »ostale« črta.
9. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku beseda »ustno« nadomesti z besedo »pisno«.
10. člen 
V 19. členu se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Pisni del izpita za opravljanje splošnega strokovnega izpita za opravljanje nalog Finančne uprave se opravi takoj po zaključenem usposabljanju.«.
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Pisni del strokovnega izpita iz finančnega nadzora, strokovnega izpita iz nadzora nad prirejanjem iger na srečo in strokovnega izpita iz finančne izvršbe obsega izdelavo pisne naloge, na podlagi katere se preveri kandidatova praktična usposobljenost za samostojno vodenje postopka ali odločanje v postopku. Kandidat lahko pri tem delu izpita uporablja pravne predpise in strokovno literaturo, potrebne za rešitev pisne naloge.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
11. člen 
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ustni del izpita obsega preizkus znanja iz izpitnih vsebin, določenih v tem pravilniku, in zagovor pisne naloge.«.
12. člen 
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave opravi kandidat, ki je pravilno odgovoril na najmanj 60 % izpitnih vprašanj.«.
13. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Uslužbenci, ki so se na splošni strokovni izpit za opravljanje nalog Finančne uprave, strokovni izpit iz finančnega nadzora I. stopnje ali strokovni izpit iz finančne izvršbe (v nadaljnjem besedilu: izpit) prijavili pred uveljavitvijo tega pravilnika in izpita pred uveljavitvijo tega pravilnika niso opravili, izpit opravljajo v skladu s programom, ki ga določa ta pravilnik.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-229/2019
Ljubljana, dne 16. maja 2019
EVA 2019-1611-0036
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance