Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1555. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019, stran 4129.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US:U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 102. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 5. redni seji dne 22. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2019 (Uradni list RS, št. 79/18) se 1. člen spremeni in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/ 
podskupina kontov 
NAMEN
REBALANS 
1-2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.475.256,09
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.526.195,57
70
DAVČNI PRIHODKI
4.826.400,56
700 Davki na dohodek in dobiček
4.228.880,00
703 Davki na premoženje
491.810,00
704 Domači davki na blago in storitve
105.710,56
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.699.795,01
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
195.977,07
711 Takse in pristojbine
8.600,00
712 Globe in druge denarne kazni
71.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
46.622,75
714 Drugi nedavčni prihodki
1.377.595,19
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
949.060,52
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
697.306,72
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
251.753,80
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.762.809,54
40
TEKOČI ODHODKI
2.742.154,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
427.424,77
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
66.730,80
402 Izdatki za blago in storitve
2.027.541,45
403 Plačila domačih obresti
35.101,00
409 Rezerve
250.480,32
41
TEKOČI TRANSFERI
3.104.286,75
410 Subvencije
289.452,49
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.709.067,29
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
247.309,05
413 Drugi tekoči domači transferi
858.457,92
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.647.049,39
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.647.049,39
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
204.195,06
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
97.743,18
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
106.451,88
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLAJ (I.-II.)
–2.287.553,45
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila 
0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA POSOJILA – DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
662.953,00
50
ZADOLŽEVANJE
662.953,00
500 Domače zadolževanje
662.953,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
180.382,66
55
ODPLAČILA DOLGA
180.382,66
550 Odplačila domačega dolga
180.382,66
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.804.983,11
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
482.570,34
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.287.553,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
2.295.389,57
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk; pod – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 112.128,84 eur.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
V prvem odstavku 11. člena se znesek v višini »584.500,00 eur« nadomesti z novim zneskom v višini »662.953,00 eur«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100/00/2019
Ig, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti