Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1510. Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, stran 4007.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. člena, v zvezi s 3. in 4. točko prvega odstavka 4. člena, in druge, tretje ter šeste alineje sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 
I. UVODNI DOLOČBI 
1. člen 
Ta pravilnik določa plačilne naloge, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
2. gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
3. domača valuta je valuta euro;
4. tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima eura za svojo domačo valuto;
5. domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
6. čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
7. druga plačilna transakcija je plačilna transakcija, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven države članice Evropske unije;
8. SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali kot plačnik;
9. plačilni nalog je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije oziroma banki za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti v papirni ali elektronski obliki;
10. plačilni nalog v papirni obliki je plačilni nalog, ki se izpiše na obrazcih UPN, TPNO 70 in TPNP 60;
11. plačilni nalog v elektronski obliki je nalog, ki se uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti ali tuji valuti z nazivom datoteke: ISO 20022 XML, za plačilni nalog SDD se uporabi naziv datoteke: SDD.xml, za tuji plačilni nalog za odliv pa naziv datoteke: TPNO.txt;
12. izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
13. delni izpis je izpis plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih po posebnih merilih, določenih v pravilniku, ki ureja plačevanje in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in za potrebe evidentiranja poslovnih dogodkov na podračunu, prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov, za potrebe nadzornikov javnofinančnih prihodkov;
14. PDP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih obveznih dajatev na prehodnem davčnem podračunu;
15. PCP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih obveznih dajatev na prehodnem carinskem podračunu;
16. poročilo o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov je obvestilo nadzornika javnofinančnih prihodkov računovodski službi javnofinančne blagajne o odprtih terjatvah in obveznostih za obdobje poročanja;
17. obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in podračunov, odprtih pri UJP;
18. obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
19. standardizirana referenca je podatek na plačilnem nalogu, ki je sestavljen iz modela in sklicevanja na številko;
20. ID številka e-računa je številka e-računa, generirana ob prejemu v UJPnet.
II. UPORABA PLAČILNIH NALOGOV 
3. člen 
(1) Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih nalogov oblikuje v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Plačilni nalogi se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
Vrsta plačilnega naloga
Oblika
Valuta
Vrsta plačilne transakcije
Domača
Čezmejna
Druga
UPN
papir
EUR
DA
DA
NE
TPNO 70
papir
Vse
DA*
DA
DA
TPNP 60
papir
Vse
NE
DA
DA
plačilni nalog v elektronski obliki**
xml
EUR
DA
DA
NE
tuji plačilni nalog
txt in xml
Vse
NE
DA
DA
plačilni nalog za SDD
xml
EUR
DA
DA
NE
* v primeru več statističnih vrstic
** v UJPnet naziv Evropski nalog
(3) Za dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN ali plačilni nalog v elektronski obliki.
(4) Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec TPNO 70 ali tuj plačilni nalog v elektronski obliki.
(5) Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec UPN oziroma obrazec TPNP 60.
(6) Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.
(7) Podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabnik prejme prek UJPnet, se obvezno navede na plačilnem nalogu za poravnano obveznosti iz naslova e-računa v papirni oziroma elektronski obliki. V primeru, da se plačilni nalog ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, se obvezno navede konstanta 999999999999999.
(8) Podatek o šifri PU se navede v datoteki s plačilnimi nalogi v breme podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem je uporabnik UJPnet pridobil pravico poslovanja od več nadzornikov javnofinančnih prihodkov.
III. PLAČILNI NALOGI V PAPIRNI OBLIKI 
1. Obrazec UPN
4. člen 
(1) Glede oblike, vsebine in tiskanja obrazca UPN se neposredno uporablja Tehnični standard univerzalnega plačilnega naloga Združenja bank Slovenije.
(2) Navodilo za izpolnjevanje obrazca UPN je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev UPN so objavljeni na spletnih straneh UJP.
5. člen 
(1) Obrazec UPN lahko proračunski uporabniki kot prejemniki plačila izdajo plačniku, za gotovinsko ali negotovinsko poravnavo obveznosti. Proračunski uporabnik izdajatelj lahko izda obrazec UPN z ali brez kode QR.
(2) Vse obrazce UPN, ki so izdani za poravnavo obveznih dajatev, ki se plačujejo na podračune javnofinančnih prihodkov, je možno plačati s plačilnimi karticami in mobilnimi denarnicami na negotovinskih plačilnih mestih UJP. Seznam negotovinskih plačilnih mest UJP je objavljen na spletni strani UJP.
6. člen 
Obrazec UPN se uporablja tudi, kadar UJP v skladu z zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na podlagi odločb pristojnih organov in sklepov sodišč, ali v primeru unovčenja menice ali drugega instrumenta zavarovanja plačila.
7. člen 
Proračunski uporabnik ob predložitvi dveh ali več obrazcev UPN v breme istega podračuna predložijo UJP tudi popis zneskov s posamičnih obrazcev UPN in njihov seštevek.
8. člen 
(1) Proračunski uporabnik postane izdajatelj obrazca UPN s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), če:
1. ima odprt podračun pri UJP,
2. je uspešno opravil preverjanje pravilnosti podatkov obrazca UPN s kodo QR, ki ga izvaja s strani Združenja bank Slovenije za to pooblaščeni izvajalec.
(2) Izdajatelj obrazca UPN s kodo QR zagotovi izpis kode QR na obrazcu UPN v skladu s tehničnim standardom univerzalnega plačilnega naloga UPN QR. Vsebina in način zapisa podatkov v kodi QR na obrazcu UPN je opredeljena v pravilih, ki določajo vsebino in način zapisa podatkov v kodi QR, ki so dostopna prek povezave na spletni straniUJP.
9. člen 
(1) Izdajatelj obrazca UPN s kodo QR pri UJP podpiše Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog (UPN), ki je objavljena na spletnih straneh UJP.
(2) Izdajatelj obrazca UPN s kodo QR se s podpisom Izjave UPN zavezuje, da bo UJP na podlagi zahteve in sporočene reference posredoval zahtevane podatke o plačniku. Izdajatelj obrazca UPN s kodo QR mora podatke o plačniku hraniti pet let po izvršeni transakciji.
2. Obrazec TPNO 70
10. člen 
(1) Za izvršitev tujega plačilnega naloga za odliv in za dvig tuje gotovine se uporablja obrazec TPNO 70, ki je Priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Navodilo za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 je Priloga 4 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Vzorčni primeri izpolnjenih obrazcev TPNO 70 so objavljeni na spletnih straneh UJP.
(4) Obrazec TPNO 70 se uporablja tudi za plačilne transakcije z več statističnimi vrsticami, in sicer v valuti euro in tujih valutah, kjer ima prejemnik sredstev odprt račun pri ponudniku plačilnih storitev izven Republike Slovenije. Več statističnih vrstic se uporablja v primerih, kadar želi proračunski uporabnik kot plačnik izvesti plačilo po različnih namenih (Vknjižba/Odredba) in referencah v breme. Podatki za transakcije se generirajo v izpisku na podlagi skupnega zneska plačila, ki se izvrši prek plačilnega prometa in hkrati dodatnih transakcij, ki odražajo statistične vrstice v breme in v dobro posebej.
3. Obrazec TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil
11. člen 
(1) Proračunski uporabnik lahko pri odrejanju plačil več prejemnikom hkrati predloži UJP en obrazec TPNO 70 skupaj z obrazcem Seznam prejemnikov plačil, ki je Priloga 5 tega pravilnika in njegov sestavni del, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vsi prejemniki morajo imeti račun pri istem ponudniku plačilnih storitev,
2. za vsa plačila velja isti datum obremenitve,
3. za vsa plačila velja ista oznaka stroškov,
4. obveznosti se plačujejo v isti valuti,
5. za vsa plačila velja ista valuta kritja in
6. vsa plačila se izvršujejo v breme istega podračuna proračunskega uporabnika.
(2) Obrazec TPNO 70 lahko uporablja tudi UJP, in sicer v skladu s Protokolom o postopku prenosa sredstev s posebnih namenskih transakcijskih računov med UJP in Zakladnico enotnega zakladniškega računa države (v nadaljnjem besedilu: Zakladnica).
(3) Navodilo za izpolnjevanje obrazca TPNO 70 s seznamom prejemnikov plačil je Priloga 6 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Seznam prejemnikov plačil je objavljen na spletnih straneh UJP.
4. Nalog za kritje
12. člen 
(1) Če proračunski uporabnik predloži obrazec TPNO 70 v breme podračuna državnega proračuna in kritje zagotavlja Zakladnica, mora le-ta UJP predložiti obrazec Nalog za kritje, ki je Priloga 7 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Postopek, po katerem Zakladnica določa kritje za čezmejna in druga plačila, velja le za neposredne uporabnike državnega proračuna.
(3) Navodilo za izpolnjevanje obrazca Nalog za kritje je Priloga 8 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca Nalog za kritje je objavljen na spletnih straneh UJP.
13. člen 
Pri nujnih čezmejnih in drugih transakcijah mora proračunski uporabnik poleg predložitve obrazca TPNO 70 UJP o nujnosti plačila telefonsko obvestiti tudi Banko Slovenije, in sicer takoj ob predložitvi obrazca TPNO 70 oziroma najkasneje do 12. ure istega dne.
5. Obrazec TPNP 60
14. člen 
(1) Za izvršitev tujega plačilnega naloga za priliv se uporablja obrazec TPNP 60, ki je Priloga 9 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Navodilo za izpolnjevanje obrazca TPNP 60 je Priloga 10 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Vzorčni primer izpolnjenega obrazca TPNP 60 je objavljen na spletnih straneh UJP.
15. člen 
(1) Obrazec TPNP 60 se uporablja:
1. kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v katerikoli valuti, kadar ima plačnik račun odprt v državi članici Evropske unije ali v tretji državi,
2. kot obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prejetem plačilu v tuji valuti, kadar ima plačnik račun ali podračun odprt v Republiki Sloveniji, ali
3. za polog tuje gotovine pri Banki Slovenije, medtem ko se za pologe tuje gotovine pri banki uporabi obrazec, ki ga določa banka.
(2) Kadar je prejeto plačilo v valuti, v kateri se EZR ali PNTR ne vodita, se sredstva razporedijo v domači valuti.
(3) Banka Slovenije posreduje UJP obvestilo o prejetem plačilu, na podlagi katerega UJP pripravi obrazec TPNP 60. UJP na dogovorjeni način posreduje proračunskemu uporabniku obrazec TPNP 60 v dopolnitev v primeru, da so podatki o prejetem plačilu na obvestilu nepopolni oziroma ne zadoščajo za razporeditev prejetega plačila.
(4) Ostale obrazce TPNP 60 UJP proračunskim uporabnikom odloži na UJPnet.
(5) Obrazec TPNP 60, ki ga proračunski uporabnik prejme v dopolnitev, mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje četrti delovni dan po prejemu.
(6) Proračunski uporabnik mora svojim dolžnikom posredovati vsaj naslednje podatke: BIC kodo, ki je za Banko Slovenije BSLJSI2X, številko podračuna proračunskega uporabnika v strukturi IBAN, šifro proračunskega uporabnika in referenco v dobro v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika.
6. Predložitev plačilnega naloga za SDD
16. člen 
(1) Proračunski uporabnik prejemnik plačila lahko po predhodnem soglasju plačnika predloži UJP plačilni nalog za SDD v dobro svojega podračuna in v breme računa plačnika.
(2) Do spremembe soglasja za SDD pride v primeru:
– spremembe naziva prejemnika plačila ali naziva plačnika,
– spremembe računa plačnika ali spremembe podračuna prejemnika plačila,
– spremembe BIC banke plačnika ali
– statusne spremembe proračunskega uporabnika.
(3) Ob spremembi soglasja za SDD mora proračunski uporabnik kot prejemnik plačila v plačilnem nalogu za SDD predložiti tudi naslednje podatke soglasja:
– referenco originalnega soglasja,
– naziv originalnega prejemnika plačila,
– originalno oznako prejemnika plačila,
– originalni račun plačnika in
– originalni BIC banke plačnika.
7. Pogoji za izvršitev plačilnih nalogov v papirni obliki
17. člen 
(1) Proračunski uporabnik mora papirne obrazce plačilnih nalogov predložiti na predpisan način in izpolnjene s podatki v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi, ki zahtevajo obvezno uporabo referenc.
(2) Obrazce UPN in TPNO 70 mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna, vendar ne več kot 60 koledarskih dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika. Če proračunski uporabnik obrazce UPN in TPNO 70 predloži UJP na dan, ki ni določen kot njegov delovni dan ali po uri, ki je določena v urniku za prejem plačilnih nalogov, objavljenem na spletnih straneh UJP (v nadaljnjem besedilu: urnik), UJP takšen obrazec obdela naslednji delovni dan.
(3) Obrazec TPNP 60 pripravi UJP na podlagi obvestila Banke Slovenije o prejetem plačilu v skladu s Prilogo 10 tega pravilnika in ga v skladu s četrtim odstavkom 15. člena tega pravilnika predloži proračunskemu uporabniku.
(4) UJP ob sprejemu papirnih obrazcev plačilnih nalogov izvaja vsebinsko kontrolo tako, da preveri pravilnost, čitljivost in popolnost obrazcev, ter formalno kontrolo podatkov s podatki na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
(5) Nepravilno izpolnjeni papirni obrazci plačilnih nalogov so obrazci, na katerih:
– posamezni podatki niso vpisani v zanje predvidena polja na način, kot je to določeno s tem pravilnikom,
– podatki niso čitljivo vpisani ali
– niso vpisani obvezni podatki.
18. člen 
(1) UJP zavrne prejem obrazcev UPN in TPNO 70 ter jih vrne proračunskemu uporabniku v dopolnitev v primeru:
– ko plačilni nalogi niso izpolnjeni v skladu s Prilogo 2, Prilogo 4, Prilogo 6, Prilogo 8 in Prilogo 10 tega pravilnika,
– ko sredstva na podračunu proračunskega uporabnika tudi konec dneva ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
– ko je naveden pretekli datum izvršitve, ali
– če so predloženi več kot 60 koledarskih dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
19. člen 
(1) Podatek standardizirana referenca se na papirnih obrazcih plačilnih nalogov izpolni v skladu s Prilogo 1 tega pravilnika.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma napačnega izračuna kontrolne številke pri uporabi reference SI:
– na papirnih obrazcih plačilnih nalogov spremeni model v 00,
– zavrne obrazce UPN in TPNO 70, če gre za plačilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obvezno uporabo referenc.
(3) UJP v primeru navedbe računa oziroma podračuna pravne osebe, ki ni objavljen v registru transakcijskih računov, ali navedbe ukinjenega računa oziroma podračuna pravne osebe zavrne obrazce UPN in TPNO 70.
20. člen 
Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o bremenitvi oziroma odobritvi računa, ki vsebuje enake podatke, kot so predloženi na papirnem obrazcu plačilnega naloga.
IV. PLAČILNI NALOGI V ELEKTRONSKI OBLIKI 
21. člen 
(1) Za predložitev plačilnih nalogov v elektronski obliki se uporabljajo naslednji nosilci podatkov:
a) zgoščenka, dostavljena osebno ali po pošti,
b) USB ključ, dostavljen osebno ali po pošti,
c) UJPnet sporočilo, posredovano prek UJPnet.
(2) Za predložitev podatkov prek UJPnet veljajo splošni pogoji, ki urejajo spletno poslovanje med proračunskimi uporabniki in UJP. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP.
22. člen 
(1) Struktura elektronske oblike podatkov, ki se izmenjujejo med proračunskimi uporabniki ter ostalimi, ki poročajo za proračunske uporabnike, in UJP, ki se uporablja za elektronsko izmenjavo podatkov med proračunskimi uporabniki in ostalimi, ki poročajo za proračunske uporabnike ter UJP, se objavi na spletni strani Ministrstva za finance. Zaradi zagotavljanja pravilnih podatkov o plačniku oziroma končnemu dolžniku ter o prejemniku oziroma končnemu prejemniku sredstev, se izpolnijo vsa polja, če je plačnik hkrati dolžnik oziroma če je prejemnik sredstev tudi končni prejemnik.
(2) Proračunski uporabnik predloži UJP plačilne naloge v elektronski obliki na zgoščenki, USB ključu ali prek UJPnet v strukturi, ki je določena s strukturo elektronske oblike.
(3) Če proračunski uporabnik uporablja plačilne naloge v elektronski obliki in jih predloži na zgoščenki ali USB ključu, mora UJP predložiti tudi izpis podatkov na papirju. Vsebina izpisa na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi zgoščenki ali USB ključu. Podpis in žig plačnika se morata ujemati s podpisom in žigom na veljavnem seznamu deponiranih podpisov pri UJP.
23. člen 
(1) Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujne plačilne naloge v elektronski obliki, in sicer vse vrste plačilnih nalogov, razen plačilnih nalogov za SDD.
(2) Če proračunski uporabnik UJP predloži nujni plačilni nalog v elektronski obliki, mora biti ta plačilni nalog posredovan ločeno od ostalih plačilnih nalogov.
24. člen 
(1) Plačilne naloge v elektronski obliki mora proračunski uporabnik predložiti UJP najkasneje na dan obremenitve podračuna, vendar ne več kot 60 koledarskih dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika v skladu z urnikom.
(2) Plačilne naloge za SDD v elektronski obliki lahko proračunski uporabnik predloži UJP najkasneje en delovni dan pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom in ne več kot 30 koledarskih dni pred datumom izvršitve SDD.
(3) Čezmejne plačilne naloge za SDD v elektronski obliki lahko proračunski uporabnik predloži UJP najkasneje dva delovna dneva pred datumom izvršitve SDD v skladu z urnikom in ne več kot 30 koledarskih dni pred datumom izvršitve SDD.
(4) Če proračunski uporabnik plačilne naloge predloži UJP na zgoščenki ali USB ključu na dan, ki ni določen kot delovni dan, ali po uri, ki je določena v urniku, UJP takšne plačilne naloge obdela naslednji delovni dan.
25. člen 
(1) UJP zavrne izvršitev plačilnega naloga v elektronski obliki, če:
1. je naveden pretekli datum izvršitve,
2. je plačilni nalog predložen več kot 60 koledarskih dni pred datumom obremenitve podračuna proračunskega uporabnika,
3. je plačilni nalog za SDD predložen več kot 30 koledarskih dni pred datumom izvršitve SDD,
4. plačilni nalog ni pripravljen v predpisani strukturi,
5. sredstva na podračunu proračunskega uporabnika na dan predvidene obremenitve podračuna proračunskega uporabnika ne zadoščajo za celotno poravnavo obveznosti,
6. račun oziroma podračun pravne osebe ni aktiven ali ni objavljen v registru transakcijskih računov,
7. plačilni nalog za SDD ni bil posredovan v skladu z urnikom,
8. se prekine izvajanje SDD plačilnih transakcij v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje postopke in pogoje vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri UJP.
(2) UJP na dan zavrnitve oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvesti proračunskega uporabnika o razlogih zavrnitve.
26. člen 
(1) Podatek strukturirana referenca se na plačilnih nalogih v elektronski obliki izpolni v skladu s strukturo elektronske oblike.
(2) UJP v primeru napačne uporabe modela oziroma napačnega izračuna kontrolne številke pri strukturirani referenci SI:
– na plačilnih nalogih iz prejšnjega odstavka spremeni model v 00,
– zavrne plačilne naloge iz prejšnjega odstavka, če gre za plačilo obveznih dajatev, in sicer v skladu z drugimi predpisi.
(3) Podatek strukturirana referenca se na plačilnih nalogih za SDD v elektronski obliki v UJP kontrolira le za podračune, pri katerih je predpisana oblika strukturirane reference.
(4) Kontrolo strukturiranih referenc v dobro oziroma v breme UJP opravi v skladu s strukturo elektronske oblike.
27. člen 
Na zahtevo proračunskega uporabnika UJP izda potrdilo o bremenitvi oziroma odobritvi računa, ki vsebuje enake podatke kot so na predloženem plačilnem nalogu v elektronski obliki oziroma plačilnem nalogu za SDD v elektronski obliki.
28. člen 
Kontrolo strukture številke podračuna plačnika in računa oziroma podračuna prejemnika plačila UJP opravi v skladu z izračunom kontrolne številke po poenostavljenem modulu MOD 97-10, ki je določen v standardu ISO/IEC 7064. Primer izračuna kontrole strukture številke podračuna in računa je objavljen na spletnih straneh UJP.
V. IZPISKI O PROMETU IN STANJU, DELNI IZPISI, OBRESTNI LISTI, PDP IN PCP POROČILA TER POROČILA O TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV V PAPIRNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI 
29. člen 
(1) UJP proračunskim uporabnikom zagotavlja izpiske o prometu in stanju na podračunu, izpiske o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR, delne izpise o stanju in določenih transakcijah na podračunu, obrestne liste, PDP in PCP poročila ter poročila o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov v oblikah, primernih za tiskanje in elektronski obliki na UJPnet.
(2) O načinu posredovanja izpiskov o prometu in stanju na podračunu, izpiskov o prometu in stanju na gotovinskem računu, PNTR, delnih izpisov o stanju in določenih transakcijah na podračunu ter obrestnih listov, se dogovorita proračunski uporabnik oziroma nadzornik javnofinančnih prihodkov in UJP.
VI. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V TXT OBLIKI 
30. člen 
V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja strukture datoteke v txt obliki, in sicer struktura datoteke z nazivom TPNO.txt predstavlja datoteko podatkov za predložitev tujega plačilnega naloga za odliv.
VII. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA STRUKTURE DATOTEK V XML OBLIKI 
31. člen 
(1) V strukturo elektronske oblike so vključene lastnosti in pravila oblikovanja struktur datotek v xml obliki, in sicer:
1. struktura datotek z nazivom ISO 20022 XML predstavlja datoteko podatkov za predložitev domačih, čezmejnih in tujih plačilnih nalogov,
2. struktura datoteke z nazivom Izpisek ISO 20022 XML predstavlja datoteko za prevzem izpiska o prometu in stanju na podračunu,
3. struktura datoteke z nazivom DelniIzpis.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem delnega izpisa o stanju in določenih transakcijah na podračunu,
4. struktura datoteke z nazivom ObrestniList.xml predstavlja datoteko podatkov za prevzem obrestnega lista o dnevnih obrestih za denarna sredstva na EZR in PNTR,
5. strukturi datotek z nazivom PDP_PPPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml in PCP_PPPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml predstavljata datoteki s podatki za prevzem PDP in PCP poročil,
6. struktura datoteke z nazivom Terjatve in obveznosti JFP.xml predstavlja datoteko za prevzem poročila o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov.
(2) V strukturo elektronske oblike plačilnih nalogov za SDD so vključene tudi lastnosti in pravila oblikovanja datotek za SDD v strukturi ISO 20022 XML.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
32. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15, 77/16 – ZOPSPU-1 in 29/17).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko proračunski uporabniki v obdobju šest mesecev od uveljavitve tega pravilnika uporabljajo in UJP predložijo v obdelavo obrazce TPNO 70, ki so izpolnjeni v skladu s Prilogo 3, Prilogo 4, Prilogo 6 in Prilogo 8 pravilnika iz prejšnjega odstavka.
33. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/11/2019
Ljubljana, dne 21. maja 2019
EVA 2019-1611-0012
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost