Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1515. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, stran 4053.

  
Na podlagi osmega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list. RS, št. 70/16) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem pravilnikom se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša na izvajanje specialističnih storitev za podporo žrtvam kaznivih dejanj.«.
2. člen 
V 2. členu se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj (v kolikor ni zagotovljena s preostalimi socialno varstvenimi programi)«.
Dosedanja 10. točka postane 11. točka.
3. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji besedilo »najmanj polovični« nadomesti z besedo »polni«.
4. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku besedilo »pridobljen status društva v javnem interesu« nadomesti z besedilom »pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva ali družinske politike«.
5. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ali sprememba načina izvajanja programa«.
6. člen 
V 12. členu se besedilo »imajo licenco Socialne zbornice Slovenije« nadomesti z besedilom »so vpisani v imenik supervizorjev pri Socialni zbornici Slovenije«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-31/2018
Ljubljana, dne 9. maja 2019
EVA 2018-2611-0026
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti