Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1521. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2019, stran 4057.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. redni seji dne 20. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Brežice za leto 2019 
l. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2019
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
PLAN 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
26.464.109
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
22.364.696
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
17.445.953
700
Davki na dohodek in dobiček
14.793.593
703
Davki na premoženje
1.330.560
704
Domači davki na blago in storitve
1.316.800
706
Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.918.743
710
Udeležba na dobičku od premoženja
2.090.100
711
Takse in pristojbine
30.000
712
Globe in druge denarne kazni
73.500
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.187
714
Drugi nedavčni prihodki
2.609.956
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.045.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
45.000
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
2.000.000
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
5.000
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.049.413
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.775.434
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
273.979
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.934.522
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
7.902.793
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
1.511.281
401
PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST
243.000
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.500.512
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
140.000
409
REZERVE
508.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
10.178.456
410
SUBVENCIJE
515.000
411
TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM
5.600.165
412
TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM
897.703
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.165.588
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.307.225
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.307.225
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
546.048
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431
INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU
413.648
432
INVES. TRANSFERI PU 
132.400
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.470.413
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
561.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
561.000
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
561.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
561.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.089.382
50
ZADOLŽEVANJE
1.089.382
500
Domače zadolževanje
1.089.382
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.352.225
55
ODPLAČILA DOLGA
1.352.225
550
Odplačila domačega dolga
1.352.225
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.172.256
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–262.843
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.470.413
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2018)
2.172.256
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
(5) Priloga k Odloku je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, kupnine in najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, za posekan in prodan les ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov.
(2) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranju.
4. člen 
(1) V letu 2019 se v proračunsko rezervo izloči 40.000 EUR prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena ZJF.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen 
(1) V proračunu občine se za leto 2019 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 468.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen 
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in pete točke prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij, transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30 % proračunske postavke.
7. člen 
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17).
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
8. člen 
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo določeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
9. člen 
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave, prenese vodenje investicije na krajevno skupnost.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobitvi pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
10. člen 
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
12. člen 
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma ali začasno ustavi financiranje.
13. člen 
Naročilo storitev in nabava blaga, ter investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko izvedejo samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar so odgovorni vodje oddelkov, in sicer vsak za svoje področje skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice (Uradni listi RS, št. 78/15 in 20/19). Za krajevne skupnosti je odgovorna oseba predsednik krajevne skupnosti.
14. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Župan je pooblaščen, da v skladu z ZJF in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti posameznih neposrednih uporabnikov.
(2) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna, in sicer do vrednosti postavke 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR pa v višini do 20 % vrednosti le-te.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske postavke. V okviru posamezne proračunske postavke se lahko odpirajo novi konti.
(4) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
15. člen 
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni projekt, s sklepom sredstva prerazporedi na postavko za katero so bila pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Hkrati se po potrebi uskladi tudi načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov do vrednosti načrta razvojnega programa 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR in za vrednosti načrta razvojnega programa nad 100.000 EUR v višini 20 % tega projekta.
16. člen 
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v posameznem primeru v višini do 1.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 20.000 EUR. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US).
17. člen 
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 40 % vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega proračunskega leta.
18. člen 
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne skupnosti.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine Brežice ter upravljanje s poslovnimi prostori oziroma objekti v lasti Občine Brežice, je odgovoren Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih komunalnih taks, izvajanje koncesijskih pogodb za gospodarske javne službe, za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice, najem infrastrukture s področja gospodarskih javnih služb, je odgovoren Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, spremljanje koncesijske dajatve od izkoriščenja naravnih virov, za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega prispevka, je odgovoren Oddelek za prostor.
(5) Za koncesijsko dajatev od lova in iger na srečo ter turistično takso, je odgovoren Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
(6) Za zaračunavanje upravnih taks, je odgovoren Oddelek za pravne in splošne zadeve.
(7) Za izdajo odločbe za sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, je odgovoren Oddelek za finance in računovodstvo.
19. člen 
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Oddelki občinske uprave in
– Krajevne skupnosti.
(2) Oddelki izvajajo naloge in pooblastila v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice in so odgovorni za izvedbo svojega finančnega načrta.
(3) Krajevne skupnosti so odgovorne za izvedbo finančnega načrta krajevne skupnosti.
(4) Vsi predlagatelji finančnih načrtov iz prvega odstavka 19. člena za svoje področje pripravijo načrt razvojnih programov.
20. člen 
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
21. člen 
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, odlok ali drug predpis, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
22. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za leto 2019 lahko zadolži v višini 1.089.382 EUR za sofinanciranje investicij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in poslovni banki.
23. člen 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2019 smejo zadolževati v višini do 400.000 EUR.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.
24. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen
(1) Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki so priloge k Odloku, se objavijo tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 410-359/2018
Brežice, dne 21. maja 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan