Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

1528. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018, stran 4070.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 3. redni seji dne 10. 5. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-7
Gornji Petrovci, dne 13. maja 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber