Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1046. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (ReNPDZ18–28)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1047. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1048. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe

Sklepi

1049. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Hannovru, v Zvezni republiki Nemčiji
1050. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Hannovru, v Zvezni republiki Nemčiji
1051. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
1052. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

1053. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2018
1054. Pravilnik o vodenju razvidov na področju športa
1055. Pravilnik o izdaji dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let
1056. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca
1057. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
1058. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

1059. Odločba o ugotovitvi, da 243. člen Kazenskega zakonika ni bil v neskladju z Ustavo
1060. Odločba o razveljavitvi 12. člena v zvezi s prvim odstavkom 28. člena Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ter o razveljavitvi 12. člena istega zakona z odložnim rokom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1061. Poslovnik Državnotožilskega sveta (Poslovnik)
1062. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o zahtevah glede upravljanja produktov
1063. Odločba o imenovanju vodje Specializiranega državnega tožilstva RS
1064. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1065. Statut Skupnosti muzejev Slovenije
1066. Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin Univerze v Ljubljani
1067. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2019
1068. Pristop k Aneksu št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije

OBČINE

Celje

1069. Obvezna razlaga pete in sedme alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
1070. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017
1071. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Celje
1072. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje
1073. Sklep št. 2/18 o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerknica

1074. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017
1075. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru
1076. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi javnega dobra

Cerkvenjak

1077. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci

Črnomelj

1078. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
1079. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
1080. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1081. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku
1126. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

1082. Spremembe Statuta Občine Dravograd
1083. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij v Občini Dravograd
1084. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2018

Idrija

1085. Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijska cona Godovič

Kamnik

1127. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 2

Komen

1086. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen
1087. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen
1088. Odlok o oglaševanju v Občini Komen
1089. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen

Koper

1090. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije
1091. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017
1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper
1093. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l.
1094. Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper
1095. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
1096. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1097. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kozje

1098. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2017
1099. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Krško

1100. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško
1101. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško
1102. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2 / 2018

Laško

1103. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017
1104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško

Loški Potok

1105. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2017
1106. Odlok o prenehanju delovanja zavoda Dom starejših občanov Loški Potok
1107. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Metlika

1108. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2017
1109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
1110. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika
1111. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

1112. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017
1113. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren - Kostanjevica

Odranci

1114. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2018

Pivka

1115. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
1116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Pivka
1117. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Razkrižje

1118. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2018

Ribnica

1119. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Rogaška Slatina

1120. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2017
1121. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1122. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske gradnje Pod gradom; III. faza

Škocjan

1123. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tolmin

1124. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2017

Žirovnica

1125. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2017

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede postopka sporočanja kršitev (MIPKOPSK)
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BAMMCP)

Vlada Republike Slovenije

11. Uradba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o opravljanju pridobitne dejavnosti za družinske člane članov diplomatskih predstavništev, konzulatov ali predstavništev pri mednarodnih organizacijah
12. Sklep o objavi besedila Splošne deklaracije človekovih pravic

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti