Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1076. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi javnega dobra, stran 3711.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitve statusa javnega dobra, na 22. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi javnega dobra 
I. 
Nepremičnini:
– s parc. št. 1214/50 katastrska občina 1661 – Begunje pri Cerknici (ID 6802287) in parc. št. 2115/2 katastrska občina 1661 – Begunje pri Cerknici (ID 6530859), kjer je v zemljiški knjigi vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega pomena, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
ter
– s parc. št. 1300/70 katastrska občina 1661 – Begunje pri Cerknici (ID 6802274) in parc. št. 1862/9 katastrska občina 1658 Bezuljak (ID 6835599), kjer je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0001/2013
Cerknica, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.