Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1105. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2017, stran 3760.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 18. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Loški Potok za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Loški Potok za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0074/2016-03
Loški Potok, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Zaključni račun 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.117.137
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.841.348
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.588.326
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.465.065
703
Davki na premoženje 
58.889
704
Domači davki na blago in storitve 
63.886
706
Drugi davki
486
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
253.022
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
228.930
711
Takse in pristojbine 
1.414
712
Globe in druge denarne kazni 
1.250
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.457
714
Drugi nedavčni prihodki 
19.971
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
8.565
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
8.565
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
267.224
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
267.224
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.043.560
40
TEKOČI ODHODKI 
548.389
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
155.785
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.045
402
Izdatki za blago in storitve 
365.126
403
Plačila domačih obresti 
1.433
409
Rezerve 
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
672.588
410
Subvencije 
63.174
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
437.560
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
50.375
413
Drugi tekoči domači transferi 
121.479
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
753.239
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
753.239
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
69.344
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
62.212
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
7.132
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
73.577
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
2.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
73.000
50
ZADOLŽEVANJE
73.000
500
Domače zadolževanje
73.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
75.000
55
ODPLAČILA DOLGA
75.000
550
Odplačila domačega dolga
75.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
69.577
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–73.577
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
425.461