Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1956/18, Stran 938
Svet zavoda Zasavske ljudske univerze, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, skladno s sklepom Sveta zavoda Zasavske ljudske univerze z dne 3. 4. 2018 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. – uradno prečiščeno besedilo) in Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18 – uradno prečiščeno besedilo):
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki skladno z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidati/-ke morajo imeti andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje petih let. Delo na delovnem mestu direktorja/-ice se opravlja polni delovni čas. Predviden začetek dela je 1. 9. 2018.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti:
– program vodenja zavoda;
– kratek življenjepis;
– potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Zasavske ljudske univerze, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, najpozneje do 21. 4. 2018. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O imenovanju bodo kandidati/-ke obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Zasavske ljudske univerze