Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BAMMCP), stran 81.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BAMMCP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BAMMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2018.
Št. 003-02-3/2018-6
Ljubljana, dne 28. marca 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA (BAMMCP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, podpisan v Talinu 21. septembra 2017.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1  Besedilo sporazuma v armenskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARMENIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Armenije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
v želji, da prispevata k razvoju trgovine in gospodarskih odnosov med državama,
odločeni, da spodbujata sodelovanje pri cestnem prevozu v okviru tržnega gospodarstva,
v skrbi za varstvo okolja in ljudi, varnost na cesti in izboljšanje delovnih razmer voznikov,
v prizadevanju za razvoj različnih načinov prevoza,
ob priznavanju medsebojne koristi od razvoja cestnega prometa
dogovorili:
I. DEL – SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Področje uporabe 
1. Ta sporazum ureja prevoz blaga in potnikov po cesti med ozemljema pogodbenic, tranzitno čez njuni ozemlji in v tretje države ali iz njih, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem podjetja na ozemlju ene od pogodbenic.
2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih obveznosti pogodbenic.
2. člen
Pomen izrazov 
Izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, pomenijo:
1. »prevoznik« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki ima sedež podjetja na ozemlju ene od pogodbenic in je pooblaščena za opravljanje prevoza potnikov ali blaga;
2. »vozilo« pomeni motorno vozilo ali kombinacijo vozil, od katerih je vsaj motorno vozilo registrirano v eni ali drugi pogodbenici, ter se uporablja in je vnaprej določeno izključno za prevoz potnikov ali blaga;
3. »prevoz« pomeni vožnjo s polnim ali praznim vozilom, tudi če se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik na delu vožnje prevaža z vlakom ali ladjo;
4. »kabotaža« pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga prevoznik ene pogodbenice opravlja med posameznimi kraji na ozemlju druge pogodbenice;
5. »ozemlje pogodbenice« pomeni ozemlje Republike Slovenije oziroma ozemlje Republike Armenije;
6. »država, v kateri je sedež podjetja« pomeni ozemlje pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež svojega podjetja in na katerem je vozilo registrirano;
7. »država gostiteljica« pomeni ozemlje pogodbenice, kjer prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na njem registrirano vozilo in sedež svojega podjetja;
8. »avtobus« pomeni vozilo, ki je registrirano na ozemlju ene od pogodbenic in je po konstrukciji in opremi primerno in namenjeno prevozu potnikov ter ima poleg voznikovega več kot osem sedežev;
9. »linijski prevoz potnikov« pomeni prevoz potnikov po določeni progi, ki se opravlja v skladu z vnaprej določenim in objavljenim voznim redom in tarifami. Potniki vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih postajališčih;
10. »izmenični prevoz« pomeni prevoz, ki skupinam potnikov zagotavlja vožnje tja in nazaj iz istega odhodnega kraja v isti namembni kraj. Odhodni oziroma namembni kraj je tisti, v katerem se vožnja začne oziroma konča, pri čemer so v vsakem primeru vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km.
Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev potnikov v namembnem kraju in po potrebi med vožnjo.
V vrsti izmeničnih voženj se prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj opravita s praznim vozilom;
11. »občasni prevoz« pomeni prevoz, ki ni opredeljen ne kot linijski prevoz potnikov in ne kot izmenični prevoz. Pogostost ali število prevozov ne vpliva na njegovo uvrstitev v občasni prevoz;
12. »kontrolni dokument« pomeni potniško spremnico za avtobuse, ki je v skladu z vzorcem, o katerem se dogovori skupni odbor iz 14. člena sporazuma;
13. »dovoljenje oziroma dovolilnica« pomeni dokument, ki ga izdata pristojna organa pogodbenic, in zagotavlja pravico oziroma možnost, da lahko vozilo, ki je registrirano na ozemlju druge pogodbenice, potuje na ozemlje pogodbenice, ki je izdala dovoljenje oziroma dovolilnico, ali čezenj;
14. »tranzit« pomeni prevoz potnikov in oziroma ali blaga z vozilom, ki je registrirano na ozemlju ene pogodbenice za potovanje na ozemlje ali čez ozemlje pogodbenice, ki je izdala dovoljenje oziroma dovolilnico;
15. »nevarno blago« pomeni blago, ki lahko glede na svoje lastnosti in značilnosti med prevozom, natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem povzroči škodo na strojni opremi, opremi, zgradbah in objektih, pa tudi smrt, poškodbe ali bolezni ljudi in živali ter škodo v okolju;
16. »skupni odbor« pomeni odbor iz 14. člena sporazuma.
II. DEL – PREVOZ POTNIKOV 
3. člen 
Linijski prevoz 
1. Za linijski prevoz potnikov, ki se opravlja med ozemljema pogodbenic ali tranzitno čez njuni ozemlji, velja sistem dovoljenj, ki jih izdata pristojna organa pogodbenic.
2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu v državi, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. Če pristojni organ vlogo za dovoljenje odobri, vzpostavi stik s pristojnim organom druge pogodbenice. Skupni odbor odloča o obliki vloge za dovoljenje in dokumentih, ki ji morajo biti priloženi.
3. Dovoljenja izdata pristojna organa pogodbenic na podlagi skupnega dogovora. Odločitev, da se dovoljenje izda ali zavrne, se sprejme v treh mesecih. Dovoljenja veljajo največ pet let. Določajo pogoje opravljanja prevozov, vključno z okoljevarstvenimi in varnostnimi standardi, ki jih morajo izpolnjevati vozila.
4. O spremembah pogojev opravljanja prevoza in njegovi odpovedi se odloča po postopku iz drugega in tretjega odstavka tega člena. Če ni več povpraševanja po liniji, jo lahko prevoznik odpove s trimesečnim odpovednim rokom pristojnima organoma, ki sta dovoljenji izdala, in strankam.
4. člen 
Občasni in izmenični prevozi 
1. Občasni in izmenični prevoz potnikov, ki se opravlja med ozemljema pogodbenic in tranzitno čez njuni ozemlji, se izvaja z dovolilnicami, ki sta jih izdala pristojna organa pogodbenic. Skupni odbor se dogovori o zahtevah tehničnih, okoljevarstvenih in varnostnih standardov, ki jih morajo izpolnjevati vozila, s katerimi se opravlja prevoz, določen v tem členu.
2. Navedene vrste prevozov so kot izjema od prejšnjega odstavka tega člena oproščene sistema dovolilnic v državi gostiteljici:
a) krožne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo uporablja za prevoz iste skupine potnikov ves čas potovanja in jo tudi pripelje nazaj v odhodni kraj,
b) prevoz s polnim vozilom v namembni kraj in s praznim vozilom nazaj v odhodni kraj,
c) prevoz s praznim vozilom v namembni kraj in s polnim vozilom nazaj v odhodni kraj pod pogojem, da je potnike predhodno pripeljal isti prevoznik na ozemlje pogodbenice, na katerem jih spet prevzame in odpelje na ozemlje pogodbenice, na katerem ima sedež svojega podjetja.
3. Med prevozi, oproščenimi sistema dovolilnic, ni dovoljeno sprejemati potnikov v vozilo, razen če je za to izdana posebna dovolilnica. Skupni odbor lahko dopolni vrste občasnega prevoza, za katere dovolilnice niso potrebne.
4. Vlogo za dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu v državi gostiteljici.
Skupni odbor odloča o obliki vloge za dovolilnico in dokumentih, ki ji morajo biti priloženi.
5. Za občasni prevoz, ki je oproščen dovolilnic in se opravlja z avtobusi, je potreben kontrolni dokument. Pogoje za uporabo in vsebino kontrolnega dokumenta določi skupni odbor.
5. člen 
Skupne določbe za prevoz potnikov 
1. Dovolilnice za prevoz niso prenosljive na druge prevoznike.
2. Opravljanje kabotaže je prepovedano.
III. DEL – PREVOZ BLAGA 
6. člen 
Sistem dovolilnic 
1. Prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju ene od pogodbenic, lahko na podlagi sistema univerzalnih dovolilnic opravljajo:
a) prevoz med ozemljema pogodbenic,
b) tranzitni prevoz,
c) prevoz med krajem na ozemlju druge pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države, če itinerar poteka čez ozemlje države, v kateri je vozilo registrirano.
2. Prevoz med krajem na ozemlju druge pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države se opravlja s posebno dovolilnico, če itinerar ne poteka čez ozemlje države registracije.
3. Kabotaža je dovoljena samo s posebnim dovoljenjem države gostiteljice.
4. Skupni odbor lahko predlaga druge vrste dovolilnic in po potrebi lahko daje predloge za opravljanje prevoza brez dovolilnic.
7. člen
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne 
1. Dovolilnice iz 6. člena sporazuma niso potrebne za:
a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa, vključno s priklopniki, ne presega 6 ton ali katerih dovoljena nosilnost, vključno s priklopniki, ne presega 3,5 tone,
b) občasen prevoz na letališča ali z njih, kadar je letalski prevoz preusmerjen,
c) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz servisnih vozil,
d) vožnje praznega tovornega vozila, poslanega kot zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in tudi povratna vožnja popravljenega vozila,
e) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in kot človekoljubna pomoč,
f) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave ali za nekomercialne namene,
g) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške prireditve in sejme ter z njih v nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo,
h) selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebno opremo in osebjem v ta namen,
i) prevoz posmrtnih ostankov,
j) prevoz pošte.
2. Skupni odbor lahko spremeni navedene vrste prevoza, za katerega dovolilnice niso potrebne, če to soglasno odobrita pogodbenici.
8. člen 
Skupne določbe za prevoz blaga 
1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. Dovolilnice veljajo do 31. januarja naslednjega koledarskega leta.
2. Dovolilnice niso prenosljive na druge prevoznike.
3. Dovolilnice se lahko hkrati uporabljajo samo za eno vozilo. Pri kombinaciji vozil je motorno vozilo odločilen dejavnik pri izdaji ali oprostitvi dovolilnice.
4. Skupni odbor določi kvoto, vrsto in dodatne pogoje za uporabo dovolilnic.
IV. DEL – SKUPNE DOLOČBE 
9. člen 
Davki in dajatve 
1. Vozila za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza blaga, potnikov in prtljage, ki so registrirana na ozemlju pogodbenice in so začasno na ozemlju druge pogodbenice po določilih tega sporazuma, so oproščena plačila vseh davkov v zvezi s svojim lastništvom, registracijo in upravljanjem.
2. Gorivo (največ 200 litrov za tovorna vozila in največ 600 litrov za avtobuse), ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoarjih vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva in rezervni deli so oproščeni vseh carinskih dajatev v skladu z notranjo zakonodajo države gostiteljice. Neuporabljeni nadomestni deli se morajo izvoziti iz države, zamenjani deli pa izvoziti ali uničiti v prisotnosti carinskih uradnikov pogodbenice.
3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se v državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in druge dajatve za uporabo cestnega omrežja ali mostov. Cestnine in druge pristojbine se prevoznikom pogodbenic zaračunavajo nediskriminatorno.
10. člen
Masa in dimenzije 
1. Največja dovoljena masa, osna obremenitev in dimenzije vozila ne smejo presegati tistih, ki so vpisane v registracijskih dokumentih, niti dovoljenih zgornjih omejitev, veljavnih v državi gostiteljici.
2. Uporaba vozil, katerih masa in dimenzije presegajo dovoljene zgornje omejitve, je v državi gostiteljici dovoljena le s posebnim dovoljenjem, za katero se zaprosi vnaprej.
11. člen
Oprema in druge značilnosti 
1. Vozila za prevoz nevarnega blaga morajo biti opremljena v skladu z zahtevami Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti z dne 30. septembra 1957 (ADR).
2. Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanje in nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, mora biti v skladu z določbami Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, z dne 1. julija 1970 (AETR).
3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru sporazuma spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo varnostne in emisijske standarde.
12. člen
Nadzor 
Dovolilnice, dovoljenja, kontrolni in drugi dokumenti v skladu s tem sporazumom kot tudi tovorni list, potniške spremnice, potrdila o zavarovanju, potrdila o usposobljenosti in vsi drugi dokumenti, potrebni po mednarodnih sporazumih in oziroma ali zakonodaji pogodbenic, morajo biti v vozilih in jih je treba pokazati na zahtevo pooblaščenih uradnih oseb.
13. člen 
Obveznosti prevoznikov in kršitve 
1. Prevozniki pogodbenice in posadke njihovih vozil morajo na ozemlju druge pogodbenice spoštovati notranjo zakonodajo v tej državi.
2. Če prevoznik pogodbenice krši določbe tega sporazuma, pristojni organ pogodbenice, na katere ozemlju je bila storjena kršitev, brez vpliva na pravne postopke svoje države uradno obvesti pristojni organ druge pogodbenice, ki bo ukrepal tako, kot je določeno v notranji zakonodaji njegove države. V posebno hudih primerih lahko pristojni organ države gostiteljice začasno prepove vstop na njeno ozemlje, dokler pristojni organ v državi, v kateri ima prevoznik sedež podjetja, ne sprejme odločitve. Pristojna organa pogodbenic se medsebojno obveščata o sprejetih odločitvah.
14. člen
Skupni odbor 
1. Za pravilno izvajanje tega sporazuma in reševanje vprašanj v zvezi z njim se ustanovi skupni odbor iz predstavnikov pristojnih organov pogodbenic.
2. Po potrebi in ob soglasju pogodbenic lahko sodelujejo tudi predstavniki drugih organov.
15. člen 
Pristojna organa 
Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta ministrstvi pogodbenic, pristojni za promet.
Pogodbenici bosta sporočili imena pristojnih organov po diplomatski poti.
V. DEL – KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Spremembe in dopolnitve tega sporazuma 
Ta sporazum se lahko spremeni in dopolni na podlagi medsebojnega soglasja pogodbenic. Spremembe in dopolnitve bodo pripravljene v posebnih protokolih, ki bodo začeli veljati tako, kot je predpisano za začetek veljavnosti tega sporazuma, in postali njegov sestavni del.
17. člen 
Reševanje sporov 
Pogodbenici rešujeta vse spore zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma s posvetovanji in pogajanji.
18. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 
1. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega pisnega obvestila, s katerim se pogodbenici uradno obvestita, da so končani njuni notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum velja za nedoločen čas. Ena ali druga pogodbenica ga lahko odpove s pisnim obvestilom o odpovedi 3 (tri) mesece vnaprej.
Podpisano v Talinu dne 21. septembra 2017 v dveh izvirnikih v slovenskem, armenskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
dr. Peter Gašperšič l.r.
Za Vlado 
Republike Armenije 
Vahan Martirosjan l.r.
 
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za cestni promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/14-53/14
Ljubljana, dne 20. marca 2018
EPA 267-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik