Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Št. 4201-0005/2018 Ob-1985/18, Stran 935
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1), Poslovnega načrta družbe za leto 2018 in v skladu s potrditvijo nadzornega sveta z dne 14. 2. 2018 in 3. 4. 2018 objavlja
2. javno dražbo
za prodajo vozila: LADOG T1550T
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno delovno vozilo LADOG T1550T, inventarna številka: 02284, znamka: Ladog, tip, model: T1550T, komercialna oznaka: T1550T, številka šasije: W09TNH2078NL16684, datum prve registracije: 18. 11. 2008, vrsta vozila: delovno vozilo, oblika nadgradnje: za komunalno čiščenje, moč motorja (kW): 107, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v kg): 3.200, največja dovoljena masa (kg) 6.500, število km 43.943, barva: S2M, oranžna, specialno smetarsko vozilo ima naslednje priključke: metla s sesalcem, keson, posipalec, plug, reg. št. LJ NF-682.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražiteljem) se sklene kupoprodajna pogodba za vozilo.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za LADOG T1550T je 23.347,20 EUR brez DDV in 28.483,58 EUR z DDV; najnižji znesek višanja izklicne cene pri draženju je 100,00 EUR.
5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
6. Čas javne dražbe: v torek, 8. 5. 2018, z začetkom ob 12. uri.
7. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu.
8. Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. V kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist prodajalca.
9. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe
Vsak dražitelj premičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi, mora najkasneje do 7. 5. 2018 do 15. ure nakazati varščino v višini 10 % izklicne cene z DDV, to je 2.848,36 EUR, in sicer na transakcijski račun Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., št. SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB d.d., z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba – LADOG« ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe.
V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v korist prodajalca, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost vozila oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.
Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi.
10. Dražitelji se morajo najpozneje do 11.30 na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik vozila ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 7. 5. 2018 do 15. ure na naslov: JP KPV, d.o.o., informacijska pisarna, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Javna dražba – LADOG« predloži naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razviden predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe,
– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davčne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje le-te. Na dan javne dražbe se mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo je predhodno predložil.
11. Ogled predmeta javne dražbe: ogled vozila, ki je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitveno poročilo), je možen po predhodnem dogovoru z Bojanom Žagarjem, tel. 041/540-394, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
12. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji vozila najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Prodajalec (JP KPV, d.o.o.) oziroma njegova licitacijska komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen do vračila eventualno že vplačane varščine.
13. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. ter spletni strani avtonet.si.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.