Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1101. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško, stran 3756.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 30. seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode v občini Krško 
I. 
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne v občini Krško iz sredstev občinskega proračuna.
II. 
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,2233
5,7195
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
15,6700
17,1587
OMREŽNINA priključka DN 40
10
52,2332
57,1954
OMREŽNINA priključka DN 50
15
78,3498
85,7930
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
261,1662
285,9770
OMREŽNINA priključka DN 100
100
522,3323
571,9539
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,6737
0,7377
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2018:
OMREŽNINA na mesec v EUR
 
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
faktor
brez DDV
z 9,5 % DDV
brez DDV
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,8222
6,3753
4,1920
4,5902
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
17,4665
19,1258
12,5759
13,7706
OMREŽNINA priključka DN 40
10
58,2218
63,7529
41,9197
45,9021
OMREŽNINA priključka DN 50
15
87,3327
95,6293
62,8796
68,8532
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
291,1091
318,7645
209,5985
229,5104
OMREŽNINA priključka DN 100
100
582,2182
637,5289
419,1971
459,0208
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,2817
0,3085
0,2817
0,3085
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine v višini 104.154 EUR brez DDV kar predstavlja 28 % cene.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2018:
OMREŽNINA na mesec v EUR
 
Pridobitna dejavnost
Nepridobitna dejavnost
faktor
brez DDV
z 9,5 % DDV
brez DDV
z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,2653
1,3855
0,1822
0,1995
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,7958
4,1564
0,5466
0,5985
OMREŽNINA priključka DN 40
10
12,6526
13,8546
1,8220
1,9951
OMREŽNINA priključka DN 50
15
18,9789
20,7819
2,7330
2,9926
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0
0,0000
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
63,2629
69,2729
9,1099
9,9753
OMREŽNINA priključka DN 100
100
126,5258
138,5458
18,2197
19,9506
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0
0,0000
0,0000
0,0000
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,0878
0,0961
0,0878
0,0961
Občina bo za uporabnike nepridobitne dejavnosti subvencionirala ceno omrežnine v višini 44.613 EUR brez DDV, kar predstavlja 85,6 %.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2018:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,7101
0,7776
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
2,1304
2,3328
OMREŽNINA priključka DN 40
10
7,1013
7,7759
OMREŽNINA priključka DN 50
15
10,6519
11,6638
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
35,5063
38,8794
OMREŽNINA priključka DN 100
100
71,0125
77,7587
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,5479
0,6000
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2018:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2765
0,3028
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,8294
0,9082
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,7647
3,0273
OMREŽNINA priključka DN 50
15
4,1471
4,5411
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
13,8236
15,1368
OMREŽNINA priključka DN 100
100
27,6473
30,2738
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1350
0,1478
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2018:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,0429
1,1420
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,1288
3,4260
OMREŽNINA priključka DN 40
10
10,4294
11,4202
OMREŽNINA priključka DN 50
15
15,6441
17,1303
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
52,1470
57,1010
OMREŽNINA priključka DN 100
100
104,2940
114,2019
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
 
0,3767
0,4125
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2018:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0021
0,0023
– izvajanja storitve na kg
0,1167
0,1278
Skupaj na kg
0,1187
0,1300
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2018:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0052
0,0057
– izvajanja storitve na kg
0,0496
0,0543
Skupaj na kg
0,0548
0,0600
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov za leto 2018:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0011
0,0012
– izvajanja storitve na kg
0,0848
0,0929
Skupaj na kg
0,0859
0,0941
III. 
Občina Krško bo za subvencije za storitev omrežnine za uporabnike nepridobitne dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode in odvajanje padavinske odpadne vode namenila 148.767 EUR brez DDV oziroma 162.900 EUR z DDV.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2018 dalje.
Št. 354-79/2017-O604
Krško, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.