Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1085. Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijska cona Godovič, stran 3720.

  
Na podlagi 57., 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P 
o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijska cona Godovič 
1. člen 
Uvodne določbe 
S tem sklepom se začne postopek prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) industrijska cona Godovič po skrajšanem postopku (v nadaljevanju SD OPPN1), ki je bil sprejet z Odlokom o podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič (Uradni list RS, št. 29/16).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN1 
Odlok o OPPN industrijska cona Godovič je stopil v veljavo 7. maja 2016. S postopkom SD OPPN1 po skrajšanemu postopku se predlaga sprememba tekstualnega dela OPPN – sprememba velikosti oziroma dopustnost delitev gradbene parcele v urejevalni enoti Ue11 OPPN industrijska cona Godovič.
Pobudo za SD OPPN1 je podal zasebni investitor. Izkazana pobuda je skladna z razvojnimi potrebami Občine Idrija na območju OPPN industrijska cona Godovič.
3. člen 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo SD OPPN1 
S pričetim postopkom SD OPPN1 bo Občina Idrija sprejela spremembo tekstualnega dela izvedbenega dela akta. Spreminjajo se prostorsko izvedbeni pogoji, vezani na načrt parcelacije, v urejevalni enoti UE11.
Območje SD OPPN1 se nanaša na območje urejevalne enote UE11, v sklopu enote pa na zemljiški parceli parcele 1143/28 in 1143/23 obe k.o. Godovič.
SD OPPN1 se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po skrajšanem postopku.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve temeljijo na analizi dejanskega stanja (zemljiška struktura), že sprejetih strokovnih podlagah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora sprejetega OPPN industrijske cone Godovič ob upoštevanju nadrejenih prostorskih aktov.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z zakonskimi določili in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
Roki za pripravo prostorskega načrta 
Postopek priprave in sprejemanja OPPN bo potekal skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena ZPNačrt-a.
Roki se lahko zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev udeležencev v postopku, na katere občina nima vpliva, lahko spremenijo.
6. člen 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
Spremembe in dopolnitve OPPN1 so take narave, da ne posegajo v pristojnosti nosilcev urejanja prostora, pač pa so odraz lastnih razvojnih potreb Občine Idrija.
V kolikor se tekom priprave postopka izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju, oziroma da ureditve posegajo v delovno področje nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi.
V postopku se o pričetku priprave obvesti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, naročnik zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Stroške priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta in postopka nosi investitor S.VAR, Obdelava kovin in izdelava vodnih turbin d.o.o..
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-0001/2018-3
Idrija, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti