Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1089. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen, stran 3741.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 25. redni seji dne 4. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba,
8. 24-urna dežurna služba za opravljanje pogrebne dejavnosti.
Kot obvezne gospodarske javne službe se lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, ki niso opredeljene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.«
2. člen 
V 3. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izbirne gospodarske javne službe so:
1. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij, vključno z izobešanjem zastav,
2. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih,
3. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč.«
3. člen 
Besedilo prvega in drugega odstavka 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina določi za vsako posamezno gospodarsko javno službo z odlokom:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih vložkov),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarske javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2018
Komen, dne 4. aprila 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.