Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1081. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku, stran 3713.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Črnomelj objavlja
J A V N O   N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza po skrajšanem postopku 
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss v Črnomlju – 1. faza (v nadaljevanju: SD ZN) bo potekala od 24. aprila 2018 do vključno 8. maja 2018 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika SD ZN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v ponedeljek 7. maja 2018, ob 15:00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD ZN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev SD ZN Danfoss«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 350-2/2018
Črnomelj, dne 5. aprila 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.