Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1074. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017, stran 3709.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJFin 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP) in ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17), ter 107. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 22. nadaljevalni redni seji dne 29. 3. 2017 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Cerknica za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 
2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.527.108
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.616.548
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.177.828
700 Davki na dohodek in dobiček 
6.801.644
703 Davki na premoženje 
1.111.480
704 Domači davki na blago in storitve 
264.704
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.438.719
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.494.273
711 Takse in pristojbine 
16.664
712 Denarne kazni 
48.108
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0
714 Drugi nedavčni prihodki 
879.674
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
188.989
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
91.170
721 Prihodki od prodaje zalog 
3.666
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
94.153
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
721.572
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
629.654
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sredstev proračuna EU 
91.918
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
11.668.409
40
TEKOČI ODHODKI 
2.655.245
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
593.085
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
92.187
402 Izdatki za blago in storitve 
1.908.835
403 Plačila domačih obresti 
56.138
409 Rezerve 
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
4.687.886
410 Subvencije 
451.612
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.636.993
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
482.809
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.116.472
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.063.861
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.063.861
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
261.416
431 Investicijski transferi 
118.436
432 Investicijski transferi 
142.980
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–141.301
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POV. KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
950.492
55
ODPLAČILA DOLGA
950.492
550 Odplačila domačega dolga 
950.492
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.091.793
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–950.492
XI.
NETO FINANCIRANJE
141.301
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2017 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2017.
3. člen 
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2018
Cerknica, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.