Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1083. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij v Občini Dravograd, stran 3714.

  
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16 in 76/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 24. redni seji 29. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij v Občini Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja pogoje, postopek in merila za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih sofinanciranj iz proračuna Občine Dravograd (pokroviteljstva in sofinanciranje publikacij).
(2) Občina je lahko pokrovitelj prireditev, dogodkov, različnih dejavnosti, priprav in izdaj knjig ali drugih publikacij, zgoščenk oziroma zvočnih ali slikovnih posnetkov, priprav in izdelav snovnih ali nesnovnih stvari ali izvedb drugih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb na različnih nivojih.
2. člen 
(namen dodeljevanja sredstev) 
(1) Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, so namenjena za sofinanciranje različnih kulturnih, rekreativnih, spominskih, športnih, turističnih, vzgojnih, zabavnih, socialnih, umetniških, izobraževalnih, humanitarnih in drugih podobnih programov, ki jih organizirajo fizične osebe z registrirano dejavnostjo in pravne osebe ter niso tržnega značaja.
(2) Sredstva iz prvega odstavka tega člena se namenjajo za sofinanciranje prireditev in dejavnosti:
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi RS);
– ki so kulturne, rekreativne, spominske, športne, turistične, vzgojne, zabavne socialne, umetniške, izobraževalne, humanitarne in podobne narave;
– prireditve, katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na nivoju, ki promovira občino oziroma širi njene razvojne potenciale;
– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine oziroma naših društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini, ki so neposredno vezana na regijsko in mednarodno sodelovanje;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem;
– ki so neposredno namenjena sofinanciranju stroškov najema/uporabe prostorov;
– ki so neposredno namenjena plačilu stroškov izdaje publikacij, ki obravnavajo vprašanje dejavnosti, okolja in življenja v občini, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo.
(3) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.
3. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev v skladu z določbami tega pravilnika so fizične osebe, nevladne, neprofitne organizacije, društva, združenja, zveze in drugi neprofitni izvajalci, ki imajo sedež na območju Občine Dravograd, oziroma izvajajo programe in projekte za občane in Občino Dravograd.
4. člen 
(sredstva) 
(1) Sredstva za sofinanciranje po določbah tega pravilnika se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim podrobneje določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev sredstev.
(3) Za dodeljevanje proračunskih sredstev na podlagi tega pravilnika je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev, pri čemer je javni razpis iz prejšnjega odstavka tega člena odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. oktobra tekočega leta.
(4) Vsak upravičenec lahko na javnem razpisu iz drugega odstavka tega člena kandidira enkrat za isti namen oziroma projekt.
(5) Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva:
Od 50 € do 100 €
za sofinanciranje manjših prireditev ali dejavnosti
200 € do 400 €
za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti
450 € do 600 €
za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti, ki so postala tradicionalna in za občino večjega pomena ter ob pomembnejših jubilejih
650 € do 800 €
za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti, ki so postala tradicionalna in so za občino večjega pomena, z regijsko ali mednarodno udeležbo z velikim promocijskim učinkom
800 € do 1.500 €
za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti, ki so postala tradicionalna in so za občino večjega pomena, z regijsko ali mednarodno udeležbo z velikim promocijskim učinkom in trajajo več dni
600 € do 800 €
za sofinanciranje izdaje publikacije, ki je občinskega ali regijskega značaja, upravičenec pa je iz občine (v nasprotnem primeru se sofinancira dodeljenih ¼ sredstev)
1.500 € do 2.500 € 
za sofinanciranje prireditev ali dejavnosti po posebni odločitvi komisije z ustrezno obrazložitvijo in utemeljitvijo.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
5. člen 
(potek postopka) 
Postopek izbire upravičencev do finančnih sredstev iz občinskega proračuna na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– imenovanje strokovne komisije,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa;
2. Priprava vlog za obravnavo:
– odpiranje prejetih vlog;
3. Ocenjevanje vlog in odločanje:
– priprava predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja sklepov;
4. Pogodba:
– obvezna vsebina pogodbe,
– sklenitev pogodb;
5. Nadzor nad porabo sredstev:
– poročanje,
– nadzor.
a) Uvedba postopka
6. člen 
(sklep o začetku postopka) 
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do finančnih sredstev iz proračuna Občine Dravograd, s katerim tudi imenuje tričlansko komisijo, pristojno za vodenje postopka dodelitve sredstev, določi okvirno višino razpisanih finančnih sredstev in opredeli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.
7. člen 
(strokovna komisija) 
Tričlanska komisija je sestavljena iz najmanj enega strokovnega delavca občinske uprave. Komisija izmed sebe določi predsednika. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
8. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
9. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
(2) V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim upravičencem na spletni strani in na sedežu Občine Dravograd.
b) Priprava vlog za obravnavo
10. člen 
(vloga) 
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
11. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v rokih, določenih v javnem razpisu. Odpirajo se samo vloge, ki so bile pravilno označene in po vrstnem redu, kot so bile predložene. Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Ne glede na to pa lahko komisija odloči, da odpiranje ni javno, kadar je število prejetih vlog veliko.
(2) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik. Zapisnik se ne objavi javno.
(3) Ugotavljanje popolnosti vlog, ki ga opravi strokovna komisija, zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih dokumentov (formalna popolnost vloge). Vlagatelje, ki niso podali formalno popolnih vlog, se pozove k dopolnitvi in določi rok za dopolnitev vloge.
(4) Formalno nepopolne vloge, ki v roku niso bile dopolnjene ter vloge, prejete po zaključku javnega razpisa (prepozne vloge), se vsebinsko ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
c) Ocenjevanje vlog in odločanje
12. člen 
(predlog upravičencev do finančnih sredstev) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.
(3) Predlog upravičencev do višine finančnih sredstev komisija predloži direktorju občinske uprave.
(4) Merila iz prvega odstavka tega člena so priloga in sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
(izdaja sklepov upravičencem) 
(1) Direktor občinske uprave na podlagi prejete vloge upravičenca do finančnih sredstev s sklepom odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(2) Zoper sklep je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Dravograd. Odločitev župana je dokončna.
d) Pogodba
14. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo in se ga pozove k podpisu le-te. Določi se rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo. V primeru, da upravičenec v predpisanem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
(2) Občina sklene pogodbo z upravičencem, ki v roku vrne podpisano pogodbo.
e) Nadzor nad porabo sredstev
15. člen 
(poročanje) 
(1) Upravičenec je dolžan občini v roku, ki je določen v pogodbi, predložiti poročilo o poteku in rezultatih aktivnosti, za katero je pridobil sredstva iz občinskega proračuna ter obrazložitve skupaj z dokazili o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
(2) Skrbnik pogodbe lahko v vsakem trenutku zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
16. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava ter nadzorni odbor občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(2) Če se ugotovi, da upravičenec pridobljenih sredstev ni porabil v skladu z določbami pogodbe o sofinanciranju, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– če se ugotovi, da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve navajal neresnične podatke,
– če se ugotovi dvojno financiranje iz občinskega proračuna za isto aktivnost,
– če se ugotovi druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
III. KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2011
Dravograd, dne 29. marca 2018
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.