Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1103. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017, stran 3759.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13) in 21. člena Statuta Občine Laško ((Uradni list RS, št. 11/11 – UPB1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 24. seji dne 28. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Laško za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017.
2. člen 
Proračun Občine Laško za leto 2017 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.306.015,06
70
DAVČNI PRIHODKI
9.825.396,81
700 Davki na dohodek in dobiček
8.133.267,00
703 Davki na premoženje
1.159.543,10
704 Drugi davki na blago in storitve
542.985,38
706 Drugi davki 
–10.398,67
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.432.579,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
621.099,84
711 Takse in pristojbine
9.237,92
712 Globe in druge denarne kazni
29.618,45
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.550.814,85
714 Drugi nedavčni prihodki
221.808,18
72
KAPITALSKI PRIHODKI
98.569,93
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.300,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
95.269,93
73
PREJETE DONACIJE
5.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
944.469,08
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
803.516,82
741 Prejeta sred. iz drž. proračune iz sredstev EU
140.952,26
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.489.930,59
40
TEKOČI ODHODKI
3.856.493,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
777.107,04
401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost
119.517,18
402 Izdatki za blago in storitve
2.693.566,76
403 Plačila domačih obresti
49.553,92
409 Rezerve
216.748,58
41
TEKOČI TRANSFERI
6.481.162,50
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.356.674,43
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
466.263,73
413 Drugi tekoči domači transferi
2.658.224,34
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.961.508,84
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.961.508,84
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
190.765,77
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
55.388,64
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
135.377,13
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.183.915,53
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403-404)
–1.137.757,56
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
2.920.320,07
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
342.597,00
50
ZADOLŽEVANJE
342.597,00
500 Domače zadolževanje
342.597,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
337.015,54
55
ODPLAČILA DOLGA
337.015,54
550 Odplačila domačega dolga
337.015,54
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–1.178.334,07
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
5.581,46
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
1.183.915,53
XII.
SREDSTVA NA RAČUNIH
– stanje 31. 12. 2016
2.060.308,55
– stanje 31. 12. 2017
881.974,48
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2017.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0028/2015
Laško, dne 28. marca 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.