Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1996/18, Stran 922
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – popr. in 19/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
1. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
1. Osnovni podatki o javnem razpisu:
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 1.250.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis za operacijo Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS
2. Predmet podpore: predmet podpore je določen v 58. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 59. členu Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4. 1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Splošni pogoji so določeni v 100. členu Uredbe.
(2) Investitor mora v skladu s 101. členom Uredbe izkazovati zaprtost finančne konstrukcije.
4. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Posebni pogoji so določeni v 61. členu Uredbe.
5. Upravičeni stroški: upravičeni stroški so določeni v 60., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu z 62. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem javnem razpisu:
Merila 
Maksimalno 
št. točk
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
45
Velikost namakalnega območja
20
Delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij za tehnološko posodobitev namakalnega sistema
25
2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE
10
Koeficient razvitosti občine
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
45
Potencialni prihranek vode
25
Potencialni prihranek energije
20
SKUPAJ
100
VSTOPNI PRAG TOČK
30
Ocenitve:
EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 45)
45
1. Velikost namakalnega območja
20
Navodilo: Velikost namakalnega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem območju. Večje kot je območje, večji je interes po tehnološki posodobitve namakalnega sistema in več točk dobi upravičenec. Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (20) dobijo tista namakalna območja, ki so večja od 150 ha.
Velikost namakalnega območja:
20 – namakalno območje je veliko 150 ha ali več
15 – namakalno območje je veliko od vključno 75 ha do manj kot 150 ha
10 – namakalno območje je veliko od vključno 10 ha do manj kot 75 ha
5 – namakalno območje je manjše od 10 ha
2. Delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij za tehnološko posodobitev namakalnega sistema
25
Navodilo: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov so povezane z interesom lastnikov zemljišč na posameznem območju oziroma z izkoriščenostjo namakalnih sistemov, ki so predmet tehnoloških posodobitev. Večji kot je delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema (pri lokalnih ali državnih namakalnih sistemih) oziroma soglasij k tehnološkim posodobitvam namakalnega sistema (pri zasebnih namakalnih sistemih), večji je interes po tehnološki posodobitve namakalnega sistema in več točk dobi upravičenec. Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (25) dobijo tista namakalna območja, kjer je delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij k tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov višji od 80 % površine namakalnega sistema.
Delež soglasij:
25 – delež soglasij je višji od 80 %
20 – delež soglasij je od vključno 73 % do vključno 80 %
15 – delež soglasij je od vključno 65 % do manj kot 73 %
10 – delež soglasij je od vključno 57 % do manj kot 65 %
5 – delež soglasij je od vključno 50 % do manj kot 57 %
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
10
Koeficient razvitosti občine
10
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za tekoče leto. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe. Nižji kot je koeficient posamezne občine, več točk na javnem razpisu občina dobi. Koeficienti bodo združeni v skupine, največje možno število točk je 10, ki ga prejmejo občine, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali nižji.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji od 0,8 do manjši kot 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je 1,00 ali višji
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
45
1. Potencialni prihranek vode
25
Navodilo: Osnovni namen tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov je izboljšanje njihovega delovanja, saj so zaradi zastarelosti izgube vode v sistemu velike. S tehnološko posodobitvijo je za namakanje enako velikega namakalnega območja potrebna manjša količina vode. Za pridobitev sredstev iz naslova te operacije je potrebno pripraviti elaborat, ki izkazuje potencialni prihranek vode in energije po tehnološki posodobitvi namakalnega sistema. Primerja se poraba vode in energije obstoječega namakalnega sistema s predvidenim stanjem po izvedbi tehnološke posodobitve.
Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (25) dobijo tisti projekti, pri katerih je potencialni prihranek vode večji od 25 odstotkov.
Potencialni prihranek vode:
25 – potencialni prihranek vode bo večji od 25 %
20 – potencialni prihranek vode bo od vključno 22 % do vključno 25 %
15 – potencialni prihranek vode bo od vključno 18 % do manj kot 22 %
10 – potencialni prihranek vode bo od vključno 15 % do manj kot od 18 %
2. Potencialni prihranek energije
20
Navodilo: Osnovni namen tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov je izboljšanje njihovega delovanja, saj so zaradi tehnološke zastarelosti energetsko zelo potratni. S tehnološko posodobitvijo je za namakanje enako velikega namakalnega območja potrebno manj energije. Za pridobitev sredstev iz naslova te operacije je potrebno pripraviti elaborat, ki izkazuje potencialni prihranek vode in energije po tehnološki posodobitvi namakalnega sistema. Primerja se poraba vode in energije obstoječega namakalnega sistema s predvidenim stanjem po izvedbi tehnološke posodobitve.
Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (20) dobijo tisti projekti, pri katerih je potencialni prihranek energije večji od 25 odstotkov.
Potencialni prihranek energije:
20 – potencialni prihranek energije bo večji od 25 %
15 – potencialni prihranek energije bo od vključno 20 % do vključno kot 25 %
10 – potencialni prihranek energije bo od vključno 15 % do manj kot 20 %
5 – potencialni prihranek energije bo od vključno 10 % do manj kot od 15 %
8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 64. in 106. členu Uredbe.
9. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 65. členu Uredbe.
10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
(3) Poročilo o uresničevanju obveznosti je določeno v 103. členu Uredbe. Upravičenec mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predložiti poročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkih, ki se pripravi v skladu z navodili, ki se objavijo na spletni strani MKGP.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena v 63., 102., 104. in 105. členu Uredbe.
12. Javna objava upravičencev: podatki o upravičencih se objavijo v skladu s 107. členom Uredbe.
13. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določeni v 108. in 109. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano