Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Št. 41010-0003/2018 Ob-1962/18, Stran 934
Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 23/18)
javni razpis 
za sofinanciranje letnega programa športa 
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Pravna podlaga: 7. člen Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 23/18), v nadaljevanju: Odlok.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega programa športa in oddaja športnih površin za program
3.1. prostočasne športne vzgoja otrok in mladine
3.1.1. celoletni programi v različnih športnih panogah, ki se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju 30 tednov
3.1.2. šolska športna tekmovanja
3.2. športne vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (programi posameznikov in ekip vključenih v uradni tekmovalni sistem Nacionalne panožne športne zveze, potrjen s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez)
3.3. kakovostni šport: programi posameznikov in ekip v kategoriji članov, vključenih v uradni tekmovalni sistem Nacionalne panožne zveze, ki programa ne izvajajo v javnem športnem objektu Občine Ribnica
3.4. športne prireditve.
4. Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci športih programov iz 4. člena Odloka, če so registrirani in imajo sedež v Občini Ribnica najmanj eno leto in izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
4.1. športno društvo mora imeti najmanj 20 članov s plačano članarino,
4.2. športne programe mora izvajati neprekinjeno vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
4.3. izvajati športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov na leto v obsegu najmanj 60 ur, razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg,
4.4. udeleženci športnih programov so prebivalci Občine Ribnica,
4.5. v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport in šport invalidov so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, opredeljene s strani OKS-ZŠZ, na katerega se javni razpis nanaša.
Merila za izbor in vrednotenje programov letnega programa športa so sestavni del Odloka, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
5. Predviden obseg javnih sredstev: 30.000 EUR, od tega:
– 8.100 EUR za program prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
– Programi celoletne redne vadbe 7.740 EUR
– Šolska športna tekmovanja 360 EUR
– 18.630 EUR za program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport
– 270 EUR za program kakovostni šport in
– 3.000 EUR za program športne prireditve.
6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2018.
7. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: 30. 4. 2018. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku z oznako »Ne odpiraj – javni razpis LPŠ 2018« poslana ali dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 8. maj 2018 ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: v 8 dneh po sprejeti odločitvi.
10. Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si, dodatne informacije do 25. 4. 2018 daje Nevenka Turk Kraljič, dosegljiva na tel. 01/837-20-08.
Občina Ribnica