Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1070. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017, stran 3699.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 10., 19., 73. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) je Mestni svet Mestne občine Celje na 25. redni seji dne 3. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Celje za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-62/2018
Celje, dne 3. aprila 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.