Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1086. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen, stran 3721.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. in 55. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 25. redni seji dne 4. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Komen, način vodenja občinske uprave, naloge, pooblastila in odgovornosti ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti na delovnih področjih, določenih z zakoni, podzakonskimi akti, Statutom Občine Komen, drugimi občinskimi akti ter tem odlokom.
3. člen 
Občinska uprava Občine Komen je organizirana kot organizacijska enota znotraj katere deluje režijski obrat kot notranja organizacijska enota. Režijski obrat ni pravna oseba.
4. člen 
Delo občinske uprave je javno, pri čemer mora uprava vedno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in tajnih podatkov ter drugih predpisov.
Javnost dela se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,
– z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja,
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obvešča javnost župan. Drugi javni uslužbenci obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja na podlagi pisnega pooblastila župana.
Pri poslovanju s strankami zagotavlja občinska uprava spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotavlja da čim hitreje in lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava omogoča strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter pripombe in kritike obravnava in nanje odgovarja v razumnem roku.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 
5. člen 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi.
Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z organi občine (županom, občinskim svetom in nadzornim odborom) in zunanjimi institucijami.
6. člen 
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
7. člen 
Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
8. člen 
Občinska uprava izvršuje odločitve, ki jih sprejema občinski svet in predpise, ki jih sprejema župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve.
9. člen 
O upravnih zadevah iz pristojnosti občine odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
10. člen 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev, lahko župan imenuje projektno skupino.
S sklepom o imenovanju projektne skupine se določi člane projektne skupine, vodja, čas trajanja projekta, naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
11. člen 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
12. člen 
Kot posvetovalno telo se lahko ustanovi kolegij župana, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in drugih organov občine.
V kolegij lahko poleg podžupanov in direktorja občinske uprave župan vključi tudi druge javne uslužbence.
III. JAVNI USLUŽBENCI 
13. člen 
V skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo in vodenje postopkov ter odločanje o prekrških opravljajo javni uslužbenci, zaposleni v skupnem organu občinske uprave.
14. člen 
Vodenje občinske uprave izvaja direktor občinske uprave, ki je na položaj imenovan skladno s pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
15. člen 
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
16. člen 
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
Za svoje delo je odgovoren županu.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti druge javne uslužbence,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga javnih uslužbencev,
– opravlja druge naloge določene s predpisi občine ter po odredbah župana.
Mandat direktorja občinske uprave traja pet let. Direktor občinske uprave mora imeti vsaj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) in mora izpolnjevati z zakonskimi predpisi določene pogoje za zasedbo položajnega delovnega mesta.
17. člen 
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, s katerimi se srečajo pri svojem delu ter biti lojalni do občine kot do delodajalca. Pri svojem delu se morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in nepristransko.
Pri opravljanju nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih s predpisi.
Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Javni uslužbenci so kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
18. člen 
Posamezno delovno nalogo opravi tisti javni uslužbenec, v katerega delovno področje spada naloga skladno z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od javnih uslužbencev, jo opravi tisti, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
19. člen 
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni direktorju občinske uprave. Disciplinsko in odškodninsko so za škodo, ki jo pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti protipravno povzročijo občinski upravi ali tretji osebi, odgovorni županu.
Javni uslužbenci so pri svojem delu dolžni upoštevati veljavno zakonodajo in veljavne interne predpise, ki jih sprejema delodajalec ter izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja.
Kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka pomenijo kršitve delovnih obveznosti.
IV. PODROČJE DELA OBČINSKE UPRAVE 
20. člen 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z opravljanjem javnih služb iz pristojnosti občine, tako zlasti:
– odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v konkretnih upravnih postopkih s svojega delovnega področja,
– pripravlja predloge razvojnih in drugih programov in načrtov s svojega področja dela in jih izvršuje,
– pripravlja predloge programov in finančnih načrtov za proračun,
– izvršuje proračun,
– opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti (po namenu, obsegu in dinamiki) ter pripravlja poročila in predloge s svojega področja,
– upravlja s premoženjem občine in opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem,
– vodi Katalog informacij javnega značaja ter evidence določene z zakoni, podzakonskimi predpisi ter predpisi občine,
– opravlja strokovno, administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter njegovih delovnih teles ter drugih organov občine,
– izvaja nadzor nad poslovanjem institucij, ki jih je ustanovila oziroma soustanovila ter nadzor nad institucijami, katerih dejavnost financira v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom,
– sodeluje pri delu ožjih delov občine in jim nudi strokovno pomoč,
– pripravlja gradiva za zastopanje občine pred raznimi organi,
– sodeluje pri organizaciji prireditev in drugih dogodkov,
– spremlja zakonodajo ter sodeluje pri pripravi predpisov, spremlja stanje na svojem področju ter predlaga ukrepe,
– opravlja druge naloge, ki jih v skladu s predpisi naloži župan.
21. člen 
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
22. člen 
Občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Občina lahko v občinski upravi ustanovi občinsko pravobranilstvo. Dve ali več občin lahko ustanovi medobčinsko pravobranilstvo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Župan sprejme ustrezen akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01, 39/16).
25. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2018
Komen, dne 4. aprila 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti