Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

N 146/2014 Os-1789/18, Stran 945
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Ciringa 2, Zgornja Kungota, na predlog predlagateljice Darje Kolar, Ciringa 2, Zgornja Kungota, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju z oznako 587-120-2 v stavbi z naslovom Ciringa 2, Zgornja Kungota in za vzpostavitev pravnega naslova, dne 20. 3. 2018 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslova: prodajne pogodbe z dne 7. 10. 1999, sklenjene med VINAG, sadjarstvo in vinarstvo d.d., Trg svobode 3, Maribor, ki ga zastopa direktor Borut Kruder, kot prodajalcem, in Knuplež Andrejem, EMŠO 1811957500252, Smetanova ulica 50, 2000 Maribor, kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal in izročil bremen prosto dvosobno stanovanje št. 1, v skupni izmeri 56,96 m2, v objektu Ciringa 2, Zgornja Kungota in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2018