Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1100. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško, stran 3754.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 30. seji dne 29. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2018.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2018.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,2233
5,7195
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
15,6700
17,1587
OMREŽNINA priključka DN 40
10
52,2332
57,1954
OMREŽNINA priključka DN 50
15
78,3498
85,7930
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
261,1662
285,9770
OMREŽNINA priključka DN 100
100
522,3323
571,9539
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
 
0,6737
0,7377
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
5,8222
6,3753
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
17,4665
19,1258
OMREŽNINA priključka DN 40
10
58,2218
63,7529
OMREŽNINA priključka DN 50
15
87,3327
95,6293
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
291,1091
318,7645
OMREŽNINA priključka DN 100
100
582,2182
637,5289
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
 
0,2817
0,3085
Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,2653
1,3855
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,7958
4,1564
OMREŽNINA priključka DN 40
10
12,6526
13,8546
OMREŽNINA priključka DN 50
15
18,9789
20,7819
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
63,2629
69,2729
OMREŽNINA priključka DN 100
100
126,5258
138,5458
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Odvajanje padavinske odpadne vode v m3
 
0,0878
0,0961
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,7101
0,7776
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
2,1304
2,3328
OMREŽNINA priključka DN 40
10
7,1013
7,7759
OMREŽNINA priključka DN 50
15
10,6519
11,6638
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
35,5063
38,8794
OMREŽNINA priključka DN 100
100
71,0125
77,7587
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
 
0,5479
0,6000
Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
0,2765
0,3028
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
0,8294
0,9082
OMREŽNINA priključka DN 40
10
2,7647
3,0273
OMREŽNINA priključka DN 50
15
4,1471
4,5411
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
13,8236
15,1368
OMREŽNINA priključka DN 100
100
27,6473
30,2738
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Čiščenje padavinske odpadne vode v m3
 
0,1350
0,1478
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2018 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec 
faktor
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5  % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
1,0429
1,1420
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
3,1288
3,4260
OMREŽNINA priključka DN 40
10
10,4294
11,4202
OMREŽNINA priključka DN 50
15
15,6441
17,1303
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
52,1470
57,1010
OMREŽNINA priključka DN 100
100
104,2940
114,2019
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Prevzem in ravnanje z blatom v m3
 
0,3767
0,4125
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5  % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0021
0,0023
– izvajanja storitve na kg
0,1167
0,1278
Skupaj na kg
0,1188
0,1300
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5  % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0052
0,0057
– izvajanja storitve na kg
0,0496
0,0543
Skupaj na kg
0,0548
0,0600
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2018 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5  % DDV
– javne infrastrukture na kg
0,0011
0,0012
– izvajanja storitve na kg
0,0848
0,0929
Skupaj na kg
0,0859
0,0941
III. 
Cene oziroma tarife podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v občini Krško, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2018 dalje.
Št. 354-79/2017-O604
Krško, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.