Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1065. Statut Skupnosti muzejev Slovenije, stran 3685.

  
Na podlagi sklepa skupščine Skupnosti muzejev Slovenije dne 19. marca 2018, objavljam uradno prečiščeno besedilo Statuta Skupnosti muzejev Slovenije
S T A T U T 
Skupnosti muzejev Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Skupnost muzejev Slovenije (v nadaljevanju: Skupnost) je avtonomna strokovna povezovalna skupnost javnih zavodov in drugih pravnih subjektov, ki opravljajo dejavnost muzejev, muzejskih zbirk ali galerij v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila pod istim imenom na podlagi 112. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65) dne 18. 2. 1970 in vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 11. 6. 1979, pod Rgz. III 356/I.
Poslanstvo Skupnosti je zavzemanje za celostno ohranjanje dediščine ter za razvoj in promocijo muzejske dejavnosti in muzejskih zbirk v slovenskem in mednarodnem prostoru.
II. IME, SEDEŽ, DEJAVNOSTI IN NALOGE SKUPNOSTI 
2. člen 
Ime skupnosti: SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE
Sedež Skupnosti je v Ljubljani, Prešernova cesta 20.
3. člen 
Pečat Skupnosti je okrogle oblike s premerom 27 mm. Na obodu je črta kroga. Ob črti je izpisano: SKUPNOST MUZEJEV SLOVENIJE.
Sredi pečata je izpisan sedež Skupnosti.
4. člen 
Dejavnosti Skupnosti so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) naslednje:
Šifra
Naziv dejavnosti
R 91.030
Varstvo kulturne dediščine
R 91.020
Dejavnost muzejev
R 90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
S 94.120
Dejavnost strokovnih združenj
P 85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
N 82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
J 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.990
Drugo informiranje
J 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
G 47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
J 58.140
Izdajanje revij in periodike
J 58.110
Izdajanje knjig
58.190
Drugo založništvo
58.290
Drugo izvajanje programa
Temeljna naloga Skupnosti je uresničevanje skupnih interesov članov Skupnosti na področju vseh dejavnosti, ki jih opravljajo.
V okviru temeljne naloge in dejavnosti Skupnost opravlja naslednje naloge:
– aktivno sodeluje pri razvoju in promociji muzejske dejavnosti in muzejskih zbirk v slovenskem in mednarodnem prostoru,
– aktivno sodeluje pri pripravi zakonodaje in izvedbenih predpisov s področja varstva premične kulturne dediščine in sodeluje pri reševanju statusnih in drugih vprašanj svojih članov,
– zavzema se za celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
– aktivno sodeluje pri usklajevanju razvojne usmeritve muzejske dejavnosti,
– skrbi za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje delavcev z muzejskega področja,
– daje predloge pristojnim organom o muzejski dejavnosti,
– sodeluje pri oblikovanju normativov in standardov muzejske dejavnosti,
– podpira, razvija in krepi muzejsko dejavnost, profesionalno vodenje muzejev in muzejske poklice,
– organizira in podpira sodelovanje med muzeji in muzejskimi delavci,
– zavzema se in podpira sodelovanje s sorodnimi institucijami v mednarodnem prostoru,
– pospešuje napredek muzeologije in širi vedenje temeljnih znanstvenih strok,
– načrtuje in izvaja skupne nastope muzejev in drugih članic, promocijo in trženje njihovih storitev,
– izvaja programe izobraževanja, usposabljanja in delavnice s področja muzejskega dela za potrebe članic in širše javnosti.
5. člen 
V okviru Skupnosti se lahko kot oblike dela oblikujejo sekcije in komisije za podrobnejše obravnavanje vprašanj z različnih področij dejavnosti.
6. člen 
Skupnost je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, vpisane v sodni register.
Skupnost za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi, ki jih ji zagotavljajo članice in ki jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.
III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE 
7. člen 
Skupnost zastopa in predstavlja njen predsednik neomejeno.
Predsednik je pooblaščen, da v imenu in za račun Skupnosti v okviru registrirane dejavnosti sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
8. člen 
Med odsotnostjo ga nadomeščata podpredsednika, lahko pa predsednik z generalnim ali posebnim pooblastilom pooblasti tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah iz njegove pristojnosti.
9. člen 
Vse listine finančne narave posamično podpisujejo predsednik Skupnosti ali drugi člani Predsedstva, ki jih za to pooblasti Predsedstvo Skupnosti.
IV. ČLANSTVO V SKUPNOSTI 
10. člen 
Vsak muzej, muzejska zbirka ali galerija, ki:
– je registrirana za opravljanje muzejske dejavnosti,
– sprejme in spoštuje statut in program Skupnosti,
– sprejme in spoštuje ICOM-ov Kodeks muzejske etike,
– se zaveže k plačevanju članarine in
– ima soglasje svojega ustanovitelja ali pisno izjavi, da je začela postopek za pridobitev soglasja, lahko zaprosi za članstvo v Skupnosti.
Muzej, muzejska zbirka ali galerija, ki se želi včlaniti v Skupnost, pošlje v pisni obliki pristopno izjavo, v kateri predloži soglasje ustanovitelja ali izjavo, da je začela postopek za pridobitev soglasja. Izjavo podpiše direktor. Priložiti mora podpisano izjavo, da bo spoštoval vse pogoje, ki jih za članstvo določa Statut.
Muzeje – člane Skupnosti – sprejema Skupščina Skupnosti na svoji redni seji. V nujnih primerih oziroma v primeru, da Skupščina Skupnosti ne bo sklicana v roku 6 mesecev od prejema vloge, lahko Predsedstvo Skupnosti pošlje vlogo za sprejem v Skupnost v pisno potrditev muzejem – članom Skupnosti. Članice Skupnosti morajo svoje mnenje podati v roku 8 dni od prejema. V kolikor v roku 8 dni ne podajo mnenja, se šteje, da vlogi za članstvo ne nasprotujejo.
11. člen 
Muzeje in galerije, ki v skladu z 10. členom statuta zaprosijo za članstvo v Skupnosti, lahko kljub 1. členu statuta, ki opredeljuje Skupnost kot povezovalno skupnost javnih zavodov in drugih pravnih subjektov v Republiki Sloveniji, Skupnost izjemoma in pod določenimi pogoji sprejme med člane skupnosti.
Minimalna zahteva je:
– da je to muzej/galerija, ki hrani zbirke ali gradivo, ki je za slovensko ozemlje pomembno iz znanstvenih, strokovnih, kulturnih in zgodovinskih razlogov,
– da je muzej/galerija, ki ni javni zavod, vendar mora v primeru, da sodeluje v programih in projektih, ki jih sofinancira Skupnost, smiselno upoštevati zakonodajo, ki velja za javne zavode in za Skupnost muzejev kot povezovalno skupnost javnih zavodov,
– da muzej/galerija, ki je izven ozemlja Republike Slovenije, sam poskrbi, da sodelovanje v Skupnosti muzejev ni v nasprotju z zakonodajo države, kjer je ustanovljen.
12. člen 
Vsak muzej – član Skupnosti lahko izstopi iz Skupnosti tako, da poda pisno izjavo o izstopu.
13. člen 
Če muzej – član Skupnosti – ne izpolnjuje svojih obveznosti do skupnosti dve leti zaporedoma, oziroma dvakrat v zadnjih treh letih, mu preneha članstvo v Skupnosti.
O izjemah na prošnjo člana odloča Skupščina.
V. ORGANI SKUPNOSTI 
14. člen 
Organi Skupnosti so:
a) Skupščina Skupnosti
b) Predsedstvo Skupnosti
c) Nadzorni odbor.
15. člen 
Skupščina Skupnosti je najvišji organ upravljanja Skupnosti in jo sestavljajo predstavniki vseh muzejev – članov Skupnosti. Vsak muzej – član Skupnosti – ima v Skupščini po enega predstavnika – delegata.
Delegat je praviloma direktor članice Skupnosti, ali eden izmed zaposlenih v članici Skupnosti, ki ga direktor za to pooblasti s posebnim pisnim pooblastilom.
16. člen 
Člane preostalih organov Skupnosti, to je Predsedstva in Nadzornega odbora, pa izvoli Skupščina Skupnosti izmed predlaganih kandidatov na način in po postopku, ki je opredeljen v tem statutu.
17. člen 
Kandidiranje za člane organov Skupnosti se začne najmanj 30 dni pred potekom mandata tedanjim članom. Po sprejetju sklepa na seji Predsedstva, da se začenja postopek kandidiranja, predsednik Skupnosti pošlje vsem muzejem – članom Skupnosti – dopis, da se začenja postopek kandidiranja in volitev članov organov Skupnosti in jih zaprosi, da v roku 30 dni od prejema dopisa pošljejo volilni komisiji Skupnosti imena kandidatov za člane Predsedstva in Nadzornega odbora Skupnosti. Kandidaturi mora biti obvezno priložena izjava, s katero predlagani kandidat sprejema kandidaturo.
18. člen 
Ko dosedanji predsednik Skupnosti prejme obvestilo volilne komisije, da je prejela kandidature za člane Predsedstva in Nadzornega odbora in da je določila obe kandidatni listi, skliče sejo Skupščine, na kateri se bodo opravile volitve.
Volitve članov Predsedstva in Nadzornega odbora so tajne.
19. člen 
Mandat članov Predsedstva in Nadzornega odbora Skupnosti je tri leta in se lahko ponavlja.
Članom organov Skupnosti preneha funkcija pred potekom mandata:
– na lastno željo,
– zaradi prenehanja zaposlitve v muzeju, ki ga je kandidiral,
– so odpoklicani.
V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve na prvi skupščini.
A. Skupščina Skupnosti
20. člen
Skupščina Skupnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte Skupnosti ter njihove spremembe in dopolnitve,
– sprejema programska izhodišča dela Skupnosti,
– obravnava delo organov, ki jih imenuje oziroma voli,
– obravnava in sprejema poročilo Predsedstva o delu in poslovanju Skupnosti v minulem obdobju,
– daje predsedniku Predsedstva Skupnosti predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– voli Predsedstvo in Nadzorni odbor,
– opravlja druge pristojnosti po zakonu.
21. člen 
Skupščina Skupnosti se sestaja na rednih sejah, če jo skliče predsednik na svojo lastno pobudo, na zahtevo Predsedstva, Nadzornega odbora ali tretjine članov.
Seje Skupščine Skupnosti vodi delovno predsedstvo, sestavljeno iz treh članov Skupščine, ki ga izvolijo navzoči na vsaki seji. O poteku seje se na seji piše zapisnik.
Na svojih sejah Skupščina veljavno odloča, če so navzoči predstavniki najmanj polovice vseh članov, odločitev pa je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica navzočih.
Z dvotretjinsko večino navzočih odloča Skupščina o sprejemu statuta in drugih splošnih aktov ter o njihovih spremembah in dopolnitvah.
Če ob pričetku seje Skupščine ni zagotovljena prisotnost predstavnikov najmanj polovice vseh članov, se seja prestavi za 30 minut, po preteku tega časa pa Skupščina veljavno odloča, ne glede na število prisotnih predstavnikov članov.
Skupščina o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.
Potek seje Skupščine, pravila za pisanje zapisnika in način sprejemanja sklepov ter glasovanja določa Poslovnik za delo Skupščine Skupnosti muzejev Slovenije.
Izjemoma, ko seje ni mogoče izpeljati, odločitev o posameznem vprašanju pa je nujna, lahko Skupščina Skupnosti odloča na dopisni seji. Odločitev na dopisni seji je sprejeta, če več kot polovica članov v določenem roku pisno sporoči, da se s predlogom strinja. Izjema je sprejem novih članic, kjer glasovanje o sprejemu poteka v skladu z 10. členom.
O dopisni seji se sestavi zapisnik.
B) Predsedstvo Skupnosti
22. člen
Predsedstvo Skupnosti je strokovni in izvršilni organ Skupnosti, sestavljen iz (11) enajstih članov.
23. člen 
Predsedstvo Skupnosti:
– pripravlja predlog statuta in drugih splošnih aktov ter njihove spremembe in dopolnitve,
– pripravlja in sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
– določa finančni načrt in sprejema sklepni račun Skupnosti,
– obravnava aktualne probleme članic in predlaga rešitve,
– sprejema finančni načrt,
– določa višino letne članarine in rok za plačilo le-te,
– odgovarja za izvajanje programa dela in finančnega načrta ter na tej podlagi odloča o izvajalcih in načinu izvajanja,
– skrbi za uresničevanje sklepov Skupščine Skupnosti,
– v imenu Skupnosti usklajuje skupni program Skupnosti s pristojnimi organi in financerji,
– imenuje začasne in stalne strokovne komisije za proučevanje posameznih vprašanj in pripravo predlogov za seje Skupščine Skupnosti, imenuje njihove vodje, ki izbirajo potrebno število sodelavcev med profesionalnimi muzejskimi delavci, ali pa po potrebi tudi zunaj muzejskega poklica,
– sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter državnimi organi v interesu Skupnosti in njihovih članov,
– sklicuje seje Skupščine Skupnosti,
– vabi na seje Nadzorni odbor.
24. člen 
Predsedstvo sklepa veljavno, če je na seji navzoča več kot polovica članov.
Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov.
B1) Predsednik Skupnosti
25. člen
Predsednik Skupnosti je poslovodni organ Skupnosti, ki ga za mandatno dobo treh let izmed svojih članov izvoli Predsedstvo Skupnosti na prvi seji po volitvah.
Predsedstvo na isti seji voli tudi dva podpredsednika Skupnosti.
Predsednik:
– zastopa in predstavlja Skupnost in je odgovoren za zakonitost dela,
– pripravlja osnutek programa razvoja Skupnosti,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– sklicuje sestanke Skupščine Skupnosti in Predsedstva Skupnosti med sejami Skupščine,
– skrbi za izvajanje sklepov Skupščine in Predsedstva,
– organizira, načrtuje in vodi delo Skupnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
C) Nadzorni odbor
26. člen
Nadzorni odbor Skupnosti sestavljajo trije člani, ki jih na predlog muzejev – članov Skupnosti – izvoli Skupščina Skupnosti. Nadzorni odbor na prvi seji izmed svojih članov izvoli predsednika.
27. člen 
Nadzorni odbor:
– nadzira finančno poslovanje Skupnosti,
– nadzira poslovanje Predsedstva Skupnosti,
– sodeluje na sejah organov Skupnosti brez pravice glasovanja,
– poroča o svojem delu Skupščini Skupnosti.
VI. FINANCIRANJE SKUPNOSTI 
28. člen 
Skupnost se financira s:
– članarino muzejev – članov Skupnosti,
– sredstvi, ki jih muzeji – člani Skupnosti – namenijo za posamezne naloge,
– dotacijami, donacijami in drugimi prispevki pravnih in fizičnih oseb,
– sredstvi, ki jih pridobiva na podlagi kandidiranja na razpisih in pozivih,
– drugih virov.
Muzeji – člani Skupnosti – prispevajo za delo Skupnosti letno članarino; višino članarine vsako leto ob sprejemanju načrta predlaga Predsedstvo Skupnosti glede na število zaposlenih pri posameznem muzeju. Za posebej dogovorjene dejavnosti pa se muzeji – člani Skupnosti – posebej dogovorijo o načinu financiranja.
Skupščina Skupnosti določi višino članarine glede na predlog Predsedstva.
VII. STROKOVNA SLUŽBA 
29. člen 
Za opravljanje administrativno-tehničnih opravil Skupnosti muzejev Slovenije lahko muzeji – člani Skupnosti – glede na načrtovan obseg dela oziroma predvidene naloge zaposlijo strokovnega delavca, sklenejo pogodbo o delu, ali pa te naloge po dogovoru opravlja strokovna služba enega izmed muzejev – članov Skupnosti.
VIII. OBVEŠČANJE ČLANIC SKUPNOSTI 
30. člen 
Muzeji – člani Skupnosti – morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki se nanašajo na delo organov Skupnosti, zlasti pa:
– o rezultatih ob zaključnem računu,
– sprejetih sklepih organov Skupnosti in izvajanju teh sklepov,
– o ugotovitvah nadzornih organov.
IX. AKTI SKUPNOSTI 
31. člen 
S splošnimi akti se urejajo odnosi v Skupnosti.
Posamični akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.
Splošni akti in drugi interni predpisi morajo biti objavljeni na način, da bodo dostopni vsem članom. Veljati začnejo osmi dan po objavi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
Skupnost preneha delovati, če tako odloči Skupščina Skupnosti z večino prisotnih članov. Skupščina tudi odloča o pravnem nasledniku Skupnosti oziroma o pravni osebi na katero se prenese premoženje Skupnosti.
33. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati osmi dan po njihovi objavi.
S sprejetjem statuta prenehajo veljati vsi predhodni statuti.
Predsednica 
Skupnosti muzejev Slovenije 
dr. Aleksandra Berberih-Slana l.r.