Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1062. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o zahtevah glede upravljanja produktov, stran 3684.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o zahtevah glede upravljanja produktov 
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba (EU) št. 1095/2010 je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) Direktiva 2014/65/EU je Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349) v vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010.
(4) Investicijsko podjetje je pravna oseba, ki lahko v Republiki Sloveniji, v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, opravlja investicijske storitve in posle.
(5) Kreditna institucija je pravna oseba, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, v Republiki Sloveniji, opravlja bančne storitve.
(6) Družba za upravljanje je pravna oseba, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja družbe za upravljanje, opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ter storitev investicijskega svetovanja v zvezi s finančnimi instrumenti.
(7) Upravljavec alternativnega investicijskega sklada je pravna oseba, ki lahko v skladu z zakonom, ki upravljavce alternativnih investicijskih skladov, opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ter storitev investicijskega svetovanja v zvezi s finančnimi instrumenti.
(8) Produkt je finančni instrument ali strukturirana vloga, kot ju opredeljuje Direktiva 2014/65/EU oziroma zakon sprejet za njen prenos.
2. člen 
(smernice) 
(1) ESMA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 objavila Smernice – o zahtevah glede upravljanja produktov iz direktive MiFID II (ESMA35-43-620 SL) (v nadaljnjem besedilu: smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) in ESMA.
3. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom agencija določa uporabo smernic za:
– investicijska podjetja in kreditne institucije, kadar nastopajo kot pripravljavec ali distributer produkta;
– družbe za upravljanje in upravitelje alternativnih investicijskih skladov, kadar opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in nastopajo kot pripravljavec ali distributer produkta;
– agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz prejšnjih dveh alinej.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uveljavitve zakona, ki bo v slovenski pravni red prenesel Direktivo 2014/65/EU.
Št. 00700-5/2018-2
EVA 2018-1611-0020
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost