Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

D 395/2017 Os-1645/18, Stran 946
V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Vreš, rojena 4. 8. 1946, državljanka Republike Slovenije, razvezana, umrla 17. 10. 2017, nazadnje stanujoča Aškerčeva ulica 5, Domžale, zapustničino premoženje obsega:
– del stavbe 1959-4995-87,
– 21/25 parcele 1959 5193,
– 21/25 parcele 1959 5192,
zapustnikove do sedaj znane obveznosti so:
– terjatev Republike Slovenije po seznamu izvršilnih naslovov:
a.) št. DT 42902-18/2017-4770 014313-17 z dne 15. 11. 2017:
– davek od premoženja od stavb – fizične osebe: glavnica 20,66 EUR in zamudne obresti 8,91 EUR, skupaj dolg 29,57 EUR,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: glavnica 2.284,04 EUR in zamudne obresti 728,72 EUR, skupaj dolg 3.042,33 EUR,
b.) št. DT 42902-18/2017-4771 014313-17 z dne 15. 11. 2017:
– prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: glavnica 27.950,56 EUR in zamudne obresti v višini 10.673,78 EUR, skupaj dolg 38.624,34 EUR,
c.) št. DT 42902-18/2017-4772 014313-17 z dne 15. 11. 2017:
– prispevki za zdravstveno varstvo: glavnica 15.477,75 EUR in zamudne obresti 5.897,08 EUR, skupaj dolg 21.374,83 EUR,
č.) št. DT 42902-18/2017-4773 014313-17 z dne 15. 11. 2017:
– stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov: glavnica 20,00 EUR, skupaj dolg 20,00 EUR,
– akontacija dohodnine: glavnica 19.955,84 EUR in zamudne obresti 8.286,03 EUR, skupaj dolg 28.241,87 EUR,
– prispevki za zaposlovanje: glavnica 182,84 EUR in zamudne obresti 172,20 EUR, skupaj dolg 355,04 EUR,
– prispevki za starševsko varstvo: glavnica 183,02 EUR in zamudne obresti 171,48 EUR, skupaj dolg 354,50 EUR,
– terjatev Janeza Tičarja:
a.) iz naslova pravnomočne in izvršljive sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 1425/2006 z dne 17. 3. 2009, in sicer:
– znesek 3.338,34 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 8. 2002 do plačila,
– znesek 13.144,71 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 22. 9. 2002 do plačila,
– pravdni stroški v znesku 1.894,90 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 4. 2009 do plačila,
b.) iz naslova stroškov izvršbe Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. In 217/2009:
– na podlagi sklepa z dne 22. 1. 2010, ki je postal pravnomočen 25. 5. 2010, v znesku 230,48 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 26. 5. 2010 dalje do plačila,
– na podlagi sklepa z dne 18. 1. 2011, ki je postal pravnomočen 2. 2. 2011, v znesku 215,17 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 3. 2. 2011 dalje do plačila,
– na podlagi sklepa z dne 16. 5. 2011 o razširitvi izvršbe na nepremičnine k.o. Domžale na parcelah 5192 in 5193, ki je postal pravnomočen 6. 6. 2011, v znesku 418,40 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 7. 6. 2011 dalje do plačila,
– na podlagi sklepa o nadaljnjih izvršilnih stroških z dne 16. 5. 2011, ki je postal pravnomočen dne 6. 6. 2011, v znesku 687,26 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 7. 6. 2011 dalje do plačila,
– na podlagi sklepa z dne 27. 3. 2012, ki je postal pravnomočen 4. 5. 2012, v znesku 158,40 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 5. 5. 2012 dalje do plačila,
– na podlagi sklepa z dne 5. 10. 2015, ki je postal pravnomočen 3. 11. 2015, v znesku 173,83 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 4. 11. 2015 dalje do plačila,
vse skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v skupni višini 54.446,71 EUR,
– terjatev Anžeta Čokana iz naslova pravnomočnega in izvršljivega sklepa Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. In 222/2011 z dne 15. 12. 2011, in sicer v višini 65.011,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 25. 5. 2016 do plačila,
– terjatev Ludvika Medica iz naslova posojila gotovine v višini 3.020,00 EUR glavnice in 176,97 EUR obresti, z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
– terjatev Majde Klobasa iz naslova poroštva na podlagi sklenjenih pogodb pod opr. št. SV 1223/07 in SV 1224/07 v višini 7.732,44 EUR na dan 11. 12. 2017 in vse bodoče dospele terjatve do končnega poplačila dolga skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
– terjatev Prodnik d.o.o. iz naslova komunalnih storitev, ki na dan 28. 12. 2017 znašajo 511,80 EUR,
– terjatev B2 Kapital d.o.o. na podlagi Pogodbe o prenosu terjatev z dne 12. 11. 2015, overjeno s strani notarke Nade Kumar OV 5733/15 (terjatev po pogodbi št. 817007-001 znaša 23.069,60 EUR; terjatev po pogodbi št. 817007-002 znaša 849,01 EUR, kar na dan 15. 1. 2018 znaša 23.918,61 EUR,
– terjatev RTV Slovenija iz naslova neplačanega RTV prispevka v skupni višini 595,18 EUR na dan 17. 10. 2017.
Neznane upnike sodišče opozarja, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 3. 2018