Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1095. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«, stran 3748.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« (Uradni list RS, 49/14) (v nadaljnjem besedilu: SD OPPN).
2. 
Ocena stanja, razlogi za pripravo SD OPPN 
Občina pristopa k SD OPPN skladno s pobudo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (v nadaljevanju: JSS) in sicer z namenom, da se omogoči racionalnejšo izrabo razpoložljivih površin glede razporeditve predvidenih objektov ter predvsem višinskih gabaritov. Osnovni koncept nove programske zasnove glede na obstoječi OPPN je racionalnejša izraba razpoložljivih površin glede razporeditve predvidenih objektov, višinskih gabaritov ter ponovna preučitev ureditev komunalne infrastrukture.
3. 
Pravna podlaga za pripravo SD OPPN 
Širše območje ureditve se ureja na podlagi:
– Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04).
– Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj« (Uradni list RS, št. 49/14).
4. 
Okvirno ureditveno območje SD OPPN 
Okvirno ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št. 1983/4, 1982/7, 1982/8, 1981/14, 1981/13, 1981/12, 1981/11, 1970/2, 1970/5 vse k.o. Semedela.
Območje SD OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov. Ureditveno območja prostorskega akta se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.
5. 
Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag 
Načrtovalec izdela SD OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, investicijskih in razvojni namer naročnika, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag.
6. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ulica 12, Koper 
– kulturna dediščina:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana; 
– v vednost: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran; 
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, 
– cestno omrežje:
– državne ceste: 
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, 
– občinske ceste in javne površine:
– Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper 
– javna vodooskrba:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper; 
– področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Marjetica Koper d.o.o., Ulica 15. maja 14, Koper; 
– področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper; 
– področje distribucije energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper; 
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper. 
Drugi udeleženci:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga načrtovana prostorska ureditev tangira ali se ga dotika.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN 
Pripravljalec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo idejne zasnove objektov in komunalne infrastrukture financira pobudnik in naročnik, pripravljalec pa izvajalca, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorski načrtovanje.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-15/2013
Koper, dne 30. marca 2018
 
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
 
 
Visto l'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – sentenza della CC, 14/15 – ZUUJFO e 61/17 – ZUreP-2) e in base all’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta Ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06, 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A 
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale per la »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera si avvia la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale per la »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« (GU della RS 49/14) (nel seguito: MI PRPC).
Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle MI PRPC 
Il comune avvia le MI PRPC in linea con l'iniziativa del Fondo alloggi pubblico del Comune città di Capodistria (nel seguito: Fondo), più precisamente con l'intento di permettere l'uso più razionale delle superfici a disposizione in riguardo agli edifici e soprattutto al loro limite di altezza. Il concetto base del nuovo concetto programmatico dell'esistente PRPC prevede l'uso più razionale delle superfici disponibili in relazione alla disposizione degli edifici previsti, della loro altezza ed un nuovo studio della sistemazione dell'infrastruttura comunale.
Base giuridica per la predisposizione delle MI PRPC 
La zona più ampia di sistemazione viene regolata in base:
– al Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e del piano Sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 16/99 e 33/01) e (Gazzetta ufficiale, n. 96/04. 97/04).
– al Piano regolatore comunale particolareggiato per la »Zona sovrastante la Strada della Valle – costruzione di alloggi a canone agevolato« (GU della RS 49/2014).
Zona d'intervento delle MI PRPC 
La zona d'intervento comprende la totalità od una parte delle particelle catastali n. 1983/4, 1982/7, 1982/8, 1981/14, 1981/13, 1981/12, 1981/11, 1970/2, 1970/5 – tutte c.c. Semedella.
La zona d'intervento delle MI PRPC può essere modificata durante l'elaborazione del documento per motivi legati alla pianificazione delle rispettive sistemazioni e degli interventi necessari, agli allacciamenti alle aree limitrofe, all'adattamento alle sistemazioni preesistenti, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio o ad altre ragioni giustificate. Conseguentemente, la zona d’intervento sarà definita più dettagliatamente in armonia con le linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio, gli approfondimenti tecnici e l’integrazione delle soluzioni.
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche, degli approfondimenti geodetici e di altro genere 
Nel predisporre le MI PRPC, il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al piano particolareggiato comunale in vigore, alle intenzioni legate agli investimenti e allo sviluppo del committente, delle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio ed agli approfondimenti tecnici.
Enti preposti alla pianificazione del territorio che forniscono le linee guida riferite agli interventi previsti, ed altri partecipanti alla predisposizione delle MI PRPC 
Enti preposti alla pianificazione del territorio:
– recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ufficio gestione delle acque, Settore per il bacino idrografico adriatico e il mare, Via del porto 12, Capodistria 
– beni culturali:
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana 
– per conoscenza: Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UO di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano; 
– settore della difesa:
– Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana, 
– rete stradale:
– strade statali: 
– Ministero per le infrastrutture, Direttorato della RS per le strade, Tržaška 19, Lubiana, 
– strade comunali e superfici pubbliche:
– Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Giuseppe Verdi 10, Capodistria 
– approvvigionamento idrico pubblico:
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria;
– smaltimento delle acque di scarico e trattamento dei rifiuti:
– Marjetica Koper s.r.l., Via 15 maggio 14, Capodistria; 
– settore delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria; 
– distribuzione dell'energia:
– Elektro Primorska, UO Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria. 
Altri partecipanti:
– Repubblica di Slovenia, Ministero per l'ambiente ed il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione strategica degli impatti ambientali, Dunajska 48, Lubiana.
Vengono coinvolti nella procedura anche altri enti preposti alla pianificazione del territorio qualora nel corso della predisposizione del documento risultasse siano gestori o responsabili per il singolo settore sul l’intervento pianificato potrebbe incidere.
Obblighi riferiti al finanziamento della predisposizione delle MI PRPC 
L’ente procedente del documento è il Comune città di Capodistria, la procedura di predisposizione e approvazione dell'atto è affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio. La stesura dell'idea progettuale degli edifici e dell'infrastruttura comunale è finanziata dall'ente promotore e dal committente, mentre l'ente procedente stipula un contratto con l'esecutore dei lavori, il quale deve possedere i requisiti per la pianificazione del territorio, prescritti dalla legge.
Pubblicazione della delibera ed entrata in vigore 
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera si pubblica inoltre sul sito internet del Comune città di Capodistria.
N. 3505-15/2013
Capodistria, 30 marzo 2018
Il Sindaco 
Comunne città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.