Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1967/18, Stran 925
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika Sveta romske skupnosti in Aneksa št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju Sveta romske skupnosti Republike Slovenije za leto 2018 objavlja Svet romske skupnosti Republike Slovenije
javni razpis 
za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018, JR-PRS2018
1. Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2018, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.
Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti;
b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje novih, inovativnih programov, razvijanje socialnega podjetništva itd.) in promociji zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično razvoja skupnosti;
c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter stereotipov;
d) namenjeni usposabljanju predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;
e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, namenjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, namenjenih vsem nevladnim organizacijam.
V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, ki:
– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah v Sloveniji, kjer živijo Romi,
– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in sodelovanje organizacij romske skupnosti,
– ne bodo vključevali enakih aktivnosti, ki so jih na Javni razpis Sveta romske skupnosti Republike Slovenije za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018 (Uradni list RS, št. 21/18) prijavila posamezna društva, ki so člani zveze društev, ki prijavlja program aktivnosti.
V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje najmanj pet društev,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto,
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom,
– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije,
– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih podatkov,
– predložijo potrdilo o solventnosti,
– predložijo izjave najmanj 5 včlanjenih romskih društev.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja:
– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti in ustreznost finančne konstrukcije programa aktivnosti – do 30 točk,
– povezano delovanje organizacij romske skupnosti (romskih zvez) z romskimi društvi – 15 točk,
– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti – do 15 točk,
– reference preteklih uspešno izvedenih projektov v korist romske skupnosti – 5 točk.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktivnosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 176.400,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2018 morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 30. 4. 2018. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 30. 4. 2018 oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Murska Sobota.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-PRS2018«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma sedem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 13. 4. 2018 dalje dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.un.gov.si/.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije ipd.).
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.
Svet romske skupnosti Republike Slovenije