Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1066. Pravilnik o izdaji diplom in drugih javnih listin Univerze v Ljubljani, stran 3688.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) ter 52. in 88. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 in 56/17), je Senat Univerze v Ljubljani na 6. seji dne 27. 3. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o izdaji diplom in drugih javnih listin Univerze v Ljubljani 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(predmet) 
S tem pravilnikom se določa seznam javnih listin, ki jih izdaja Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: UL), ter njihova oblika in vsebina. S tem pravilnikom se določa tudi obvezna in druge možne vsebine drugih potrdil, ki jih izdaja UL oziroma članice UL (v nadaljnjem besedilu: članice), ki niso javne listine.
II. JAVNE LISTINE 
2. člen 
(vrste listin) 
UL izdaja naslednje javne listine:
– diplome, katerih sestavni del je priloga k diplomi,
– potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po študijskih programih za izpopolnjevanje,
– potrdila iz uradnih evidenc.
UL oziroma članice izdajajo tudi druga potrdila, ki niso javne listine.
3. člen 
(diplome) 
UL izdaja diplome o zaključenih študijskih programih za pridobitev izobrazbe: prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi), druge stopnje (enoviti magistrski, magistrski študijski programi) ter tretje stopnje (doktorski študijski programi).
4. člen 
(nosilec diplome) 
Diploma se izda diplomantu po zaključenem študijskem programu za pridobitev izobrazbe. Diploma se natisne na posebnem 180–200-gramskem papirju z vodnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjena celostna grafična podoba UL (v nadaljevanju: CGP UL).
5. člen 
(vsebina diplome) 
Diploma vsebuje ime in priimek diplomanta ter datum in kraj njegovega rojstva. Poleg tega vsebuje še: ime članice, na kateri je študij potekal, vrsto ter (visokošolski strokovni, univerzitetni, enoviti magistrski, magistrski, doktorski) ime zaključenega študijskega programa ter smer oziroma področje, kadar ima študijski program smeri ali področja, ter pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov.
Diploma vsebuje zaporedno številko dokumenta, datum diplomiranja, datum izdaje diplome, suhi žig UL ter lastnoročna podpisa rektorja UL in dekana članice, ki opravljata ti funkciji v času podelitve diplome. Zaporedna številka diplome o pridobljenem doktoratu je ista kot številka v knjigi doktorjev znanosti.
Diploma o pridobljenem doktoratu znanosti vsebuje, poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena, tudi naslov doktorske disertacije in datum njenega zagovora, ime mentorja in morebitnega somentorja.
Vzorci diplom, ki jih določa ta pravilnik za posamezno stopnjo in vrsto študija, so Priloga 1 tega pravilnika. Vzorci niso priloženi za prilogo k diplomi, ki jo predpisuje pravilnik ministra, pristojnega za visoko šolstvo, in za skupne diplome, ki jih določijo partnerske institucije v sporazumu o sodelovanju pri izvedbi skupnega študijskega programa.
6. člen 
(diploma o zaključenem dvopredmetnem študiju) 
Diploma o zaključenem dvopredmetnem študiju, ki ga izvajata dve članici, poleg podatkov, navedenih v 5. členu tega pravilnika, vsebuje še navedbo obeh sodelujočih članic in lastnoročne podpise njunih dekanov.
7. člen 
(diploma o zaključenem interdisciplinarnem študiju) 
Na diplomi, pridobljeni po zaključenem interdisciplinarnem študijskem programu, ki ga izvaja več članic, je poleg podatkov, navedenih v 5. členu tega pravilnika, navedena članica, na kateri so tekli postopki za in zagovor naloge, zaključnega izpita ali drugega dejanja, s katerim je študent zaključil študijski program.
Članice se lahko dogovorijo, da se na diplomi navedejo tudi druge sodelujoče članice in jo lastnoročno podpišejo njihovi dekani.
8. člen 
(skupna diploma) 
O vsebini in obliki diplome o zaključenem skupnem študijskem programu, ki ga izvaja UL skupaj z drugimi visokošolskimi zavodi iz Slovenije ali tujine, se skladno z veljavnimi predpisi dogovorijo sodelujoče univerze pred začetkom izvajanja programa.
9. člen 
(priloga k diplomi) 
Sestavni del diplome je priloga k diplomi. Prilogo k diplomi izdajo članice v vsebini, kot jo predpisuje pravilnik ministra, pristojnega za visoko šolstvo.
Priloga k diplomi se izda tako, da so v zgornjem desnem kotu na vsaki strani navedeni: ime in priimek diplomanta in številka diplome.
10. člen 
(potrdilo o izpopolnjevanju) 
Po zaključenem študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja članica, članica izda kandidatu potrdilo. Potrdilo se tiska na 180–200-gramskem papirju z odtisnjenim suhim žigom in CGP UL.
Potrdilo vsebuje: ime in priimek kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, naziv programa in njegovo trajanje, izvajalca programa, lahko pa tudi pričakovane učne izide. Potrdilo ima lastnoročna podpisa rektorja UL in dekana članice, na kateri je potekal program izpopolnjevanja.
Vzorec potrdila je priloga 2 tega pravilnika.
11. člen 
(jezik) 
Vse javne listine, ki jih izdaja UL v skladu s tem pravilnikom, so sestavljene v slovenščini. Potrdila iz uradnih evidenc se na zahtevo kandidata lahko izdajo tudi v angleščini.
12. člen 
(druga potrdila) 
UL oziroma članica lahko izda tudi druga potrdila o zaključenih oblikah neformalnega izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja ipd.).
Potrdilo podpiše rektor oziroma dekan članice. Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje: CGP UL oziroma članice, ime in priimek kandidata, datum in kraj izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in izvajalcih izobraževanja, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s kreditnimi točkami, ali druge elemente, pomembne za prepoznavnost vsebin in ciljev.
III. IZDAJA NOVIH DIPLOM 
13. člen 
(nova diploma) 
Nova diploma se izda:
– kadar se na diplomi odkrije napaka,
– zaradi spremembe spola diplomanta.
14. člen 
(izdaja nove diplome zaradi ugotovljene napake) 
Postopek izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake vodi članica, bodisi po uradni dolžnosti (kadar napako ugotovi članica) bodisi na zahtevo diplomanta (kadar napako sporoči diplomant), ki vodi uradno evidenco podatkov o diplomantu, oziroma njena pravna naslednica, kadar članica ne obstaja več. Sklep o tem, da se izda nova diploma, izda dekan članice.
15. člen 
(izdaja nove diplome zaradi spremembe spola nosilca diplome) 
Postopek izdaje nove diplome zaradi spremembe spola nosilca diplome vodi članica, ki vodi uradno evidenco podatkov o diplomantu, oziroma njena pravna naslednica, kadar članica ne obstaja več.
Sklep o tem, da se izda nova diploma izda dekan članice.
IV. IZDAJA DVOJNIKOV 
16. člen 
(izdaja dvojnika diplome) 
Na zahtevo diplomanta, ki je zaradi izgube, uničenja ali kraje ostal brez svoje diplome, se izda dvojnik diplome.
V. IZDAJA POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 
17. člen 
(vrste potrdil) 
Članice izdajajo naslednja enotna potrdila o vpisu, izpisu ter dosežkih študentov in diplomantov, o katerih vodijo uradne evidence na podlagi zakona:
– potrdilo o vpisu (eno potrdilo na eni strani ali dve potrdili na eni strani),
– potrdilo o opravljenih obveznostih (posebej za študijske programe za pridobitev izobrazbe in za študijske programe za izpopolnjevanje),
– potrdilo o opravljenih obveznostih za študente na izmenjavi,
– potrdilo o zaključku študija (posebej za študijske programe za pridobitev izobrazbe in za študijske programe za izpopolnjevanje),
– izpisnica.
18. člen 
(oblika in vsebina potrdil) 
Potrdila se izdajajo v slovenskem jeziku, na prošnjo študentov in diplomantov pa tudi v angleškem jeziku. V dokumentih, ki so izdani v angleškem jeziku, se uporabljajo uradni prevodi imena univerze in članic ter prevodi imen študijskih programov, kot so jih potrdili senati članic.
VI. NAVODILA ZA IZVEDBO PRAVILNIKA 
19. člen 
(navodila članic) 
Podrobnejši postopek izdaje nove diplome in dvojnika diplome se določi za vse članice z navodili, ki se jih objavi na portalu UL.
Podrobnejši postopek za izdajo potrdil iz uradnih evidenc se objavijo na portalu UL. Vzorci potrdil iz uradnih evidenc iz prejšnjega člena tega pravilnika v slovenskem in angleškem jeziku se objavijo na portalu UL najkasneje do konca maja za naslednje študijsko leto.
VII. EVIDENCE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(evidence o izdanih javnih listinah) 
Članice vodijo evidenco o izdanih javnih listinah ter vseh dokumentih, povezanih z izdajo listin ali njihovih dvojnikov, rektorat univerze pa evidenco in posebno knjigo doktorjev znanosti.
UL oziroma članice vodijo posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
Sklep v zadevi izdaje nove diplome zaradi ugotovljene napake/pomote na diplomi je del evidence o izdanih diplomah. Napako je potrebno zaradi revizijske sledi popraviti v evidenci izdanih diplom ter glede na popravek po potrebi tudi v evidenci diplomantov in študentov (npr. če gre za pomoto v osebnem podatku diplomanta).
Služba za doktorski študij na rektoratu v knjigo doktorjev znanosti zapiše uradni zaznamek, da je bila diploma s sklepom odpravljena in uničena in izdana nova.
21. člen 
(prehodne in končne določbe) 
Ta pravilnik se začne uporabljati z dnem uveljavitve.
Z začetkom uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju, ki ga je Senat Univerze v Ljubljani sprejel na seji, dne 25. 3. 2008, s spremembo z dne 23. 11. 2009 in spremembo z dne 27. 1. 2015.
Že začeti postopki izdaje novih diplom ali dvojnikov se vodijo in dokončajo v skladu s pravilnikom z dne 25. 3. 2008.
22. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2018
Ljubljana, dne 27. marca 2018
prof. dr. Igor Papič l.r.
Rektor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti