Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1127. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 2, stran 3786.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), ter 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 2 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in način pripravesprememb in dopolnitev št. 2 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS št. 86/15, 70/17) (v nadaljnjem besedilu SD OPN Kamnik št. 2).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN Kamnik št. 2) 
Občina je osnovni odlok sprejela konec leta 2015, prve spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete konec leta 2017. Dosedanje spremembe in dopolnitve so obsegale spremembe in dopolnitve vsebin OPN Kamnik zaradi občinskih razvojnih potreb, tematske spremembe in dopolnitve OPN Kamnik, ki so se nanašale na izboljšanje posameznih vsebin, odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem delu OPN Kamnik ter odpravo neskladij v posameznih delih besedilnega in grafičnega dela OPN Kamnik in med njimi ter spremembe in dopolnitve OPN Kamnik zaradi izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN Kamnik zaradi spremenjenih predpisov in režimov.
V času od sprejetja osnovnega OPN je občina prejela precej vlog za spremembo namenske rabe drugih oseb, oblikovane so bile tudi razvojne pobude občine, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe in izvedbenih določil OPN.
Namen postopka sprememb in dopolnitev je vključevanje razvojnih in drugih pobud v OPN ter prilagoditev določil OPN spremembam zakonodaje.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
SD OPN Kamnik št. 2 bodo obravnavale celotno območje Občine Kamnik. Predvidena je sprememba oziroma dopolnitev izvedbenega dela OPN, strateški del bo spremenjen v primeru, da bo to potrebno zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora.
SD OPN Kamnik št. 2 vključujejo spremembe namenske rabe, vključno s spreminjanjem namenske rabe kmetijskih zemljišč, spremembe izvedbenih pogojev in spremembe načina urejanja.
4. člen 
(vrsta postopka izvedbe SD OPN Kamnik št. 2) 
Postopek SD OPN Kamnik št. 2 se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta, skladno z določili 46. do 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Posamezne faze dokumenta bodo ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora pripravljene na osnovi analize razvojnih pobud občine, analize prejetih pobud za spremembo namenske rabe, analize možnosti deregulacije nekaterih območij, predvidenih za urejanje z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
6. člen 
(okvirni roki za pripravo SD OPN Kamnik št. 2) 
Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave SD OPN Kamnik št. 2 so:
– priprava osnutka – največ 4 mesece po sprejemu tega sklepa,
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 2 meseca po zaključku javne razgrnitve in
– priprava usklajenega predloga – največ 2 meseca po pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora.
Za postopkovne faze so predvideni zakonsko določeni roki.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenje k predlogu SD OPN Kamnik št. 2, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za razvoj poselitve,
– izhodišča za varstvo okolja in postopka CPVO,
– izhodišča s področja ohranjanja narave,
– izhodišča s področja upravljanja z vodami,
– izhodišča s področja oskrbe s pitno vodo (vodni viri),
– izhodišča s področja ravnanja z odpadki.
2. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana:
– izhodišča s področja cestnega prometa,
– izhodišča s področja letalskega prometa,
– izhodišča s področja železniškega prometa,
– izhodišče s področja rudarstva.
3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana:
– izhodišče za razvoj gospodarstva,
– področje notranjega trga – blagovne rezerve,
– izhodišča s področja turizma,
– izhodišča s področja podjetništva in konkurenčnosti,
– izhodišča s področja energetike,
– izhodišča za izkoriščanje naravnih surovin,
– izhodišča s področja komunikacij.
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana:
– izhodišča varstva kulturne dediščine,
– izhodišča s področja kulture.
5. Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za potrebe obrambe,
– izhodišča s področja zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi nesrečami.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za potrebe kmetijstva,
– izhodišča za potrebe gozdarstva, lovstva in ribištva.
7. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter izobraževalnih in znanstvenih ustanov,
– izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture.
8. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana:
– izhodišča s področja zdravja.
9. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana:
– izhodišča s področja vojnih grobišč.
10. Družba za avtoceste v RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana:
– izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja.
11. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za državne ceste.
12. ELES, Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za prenos električne energije.
13. Elektro Ljubljana – PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana:
– izhodišča za oskrbo z električno energijo.
14. Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana:
– izhodišča za transport in skladiščenje zemeljskega plina.
15. Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za telekomunikacijsko omrežje lokalnega pomena.
16. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj:
– izhodišča s področja ohranjanja narave.
17. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj:
– izhodišča za varstvo kulturne dediščine.
18. Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za gozdarstvo.
19. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno:
– izhodišča s področja ribištva.
20. Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik:
– izhodišča za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena.
21. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana:
– izhodišča za področje lokalne oskrbe s plinom.
22. Zavod za razvoj kabelsko satelitskega televizijskega sistema Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku 41, 1241 Kamnik:
– izhodišča za upravljanje kabelsko satelitskega televizijskega sistema.
23. Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik:
– izhodišča s področja poselitve in gospodarstva,
– izhodišča s področja vzgoje in izobraževanja,
– izhodišča s področja zdravstva,
– izhodišča s področja lokalne javne komunalne infrastrukture.
Če se v postopku priprave SD OPN Kamnik št. 2 ugotovi, da je treba pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihova mnenja pridobijo v postopku.
V skladu z zakonom se osnutek prostorskega akta pošlje Ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Občina Kamnik lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti financiranja priprave SD OPN Kamnik št. 2) 
Sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za izdelavo in vodenje postopka prostorskega akta bo v celoti zagotovila Občina Kamnik.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-1/2018-5/1
Kamnik, dne 6. aprila 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.