Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1108. Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2017, stran 3763.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Metlika za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2017 obsega:
v EUR brez centov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Leto 2017
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.891.870
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.901.013
70
DAVČNI PRIHODKI
5.003.365
700 Davki na dohodek in dobiček
4.414.551
703 Davki na premoženje
474.204
704 Domači davki na blago in storitve
114.610
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
897.648
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
803.138
711 Takse in pristojbine
9.268
712 Denarne kazni
5.310
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
992
714 Drugi nedavčni prihodki
78.940
72
KAPITALSKI PRIHODKI
292.238
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
292.238
73
PREJETE DONACIJE
38.190 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
38.190
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
660.429
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
433.839 
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev prorač. EU 
226.590
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.928.003
40
TEKOČI ODHODKI
1.679.819
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
376.151
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
 62.461
402 Izdatki za blago in storitve 
1.226.568
403 Plačila domačih obresti 
10.964
409 Rezerve
3.675
41
TEKOČI TRANSFERI
2.896.844
410 Subvencije 
382.314
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.661.537
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
269.564
413 Drugi tekoči domači transferi
583.429
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
2.091.560
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.091.560
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
259.780
431 Investicijski transferi 
150.819
432 Investicijski transferi PU
108.961
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–36.133
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II. 403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–25.576
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.324.350
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
571.970
50
ZADOLŽEVANJE 
571.970
500 Domače zadolževanje
571.970
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
648.000
55
ODPLAČILA DOLGA
648.000
550 Odplačila domačega dolga
648.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–112.163
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–76.030
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
36.133
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
962.543
D) Proračunska rezerva občine na dan 31. 12. 2017 znaša 105.752 EUR.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen 
Zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2018
Metlika, dne 29. marca 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.